RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Samarbetsprogram mellan Europeiska gemenskapen och USA

Arkiv

Huvudsyftet med detta program är att upprätta ett samarbete inom högre utbildning och yrkesutbildning mellan Europeiska gemenskapen och USA.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2001/196/EG av den 26 februari 2001 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesutbildning.

SAMMANFATTNING

Med hänsyn till de goda resultat som uppnåtts under den första etappen (1995-1999) har rådet beslutat att förlänga samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesutbildning mellan Europeiska gemenskapen och USA för åren 2000-2005.

Programmets mål ska vara att

 • främja ömsesidig förståelse mellan folken i Europeiska gemenskapen och USA,
 • förbättra kvaliteten på personalutveckling,
 • uppmuntra till olika innovativa och välgrundade insatser med inriktning på studerande med varaktiga effekter,
 • förbättra kvaliteten på rörlighet över Atlanten för studerande,
 • uppmuntra till utbyte av sakkunskap om ny teknik inom högre utbildning och yrkesutbildning,
 • främja partnerskap mellan institut för allmän och yrkesinriktad utbildning, yrkesorganisationer, offentliga myndigheter, den privata sektorn och andra sammanslutningar,
 • stärka det mervärde som Europeiska gemenskapens och USA:s deltagande i samarbetet över Atlanten inom allmän och yrkesinriktad utbildning ger,
 • komplettera relevanta bilaterala program mellan medlemsländerna i Europeiska gemenskapen och USA.

Samarbetet bygger på följande grundprinciper:

 • Fullständig respekt för ansvarsområdena hos medlemsländerna i Europeiska gemenskapen och USA:s delstater samt för självbestämmandet inom institut för allmän och yrkesinriktad utbildning.
 • Den verksamhet som genomförs enligt avtalet ska vara till ömsesidig nytta för båda parter.
 • Effektiv finansiering av en mängd innovativa projekt, som bildar nya strukturer och förbindelser.
 • Brett deltagande i alla länder.
 • Ömsesidigt erkännande av all geografisk, kulturell och social mångfald.
 • Urval av projekt genom tävlan.

Enligt bilagan till avtalet ska samarbetet omfatta följande typer av verksamhet:

 • Projekt för gemensamma EG/USA-konsortier: varje konsortium (som måste bestå av tre aktiva deltagare från varje sida) kommer att få bidrag under högst tre år. Bidragsberättigande verksamhet kan omfatta förberedelser eller utveckling av projekt, rörlighetsprojekt för studerande, inbegripet praktik på arbetsplatser, strukturerat utbyte av studerande, lärare, utbildare och andra personer som arbetar inom sektorn för allmän och yrkesinriktad utbildning, projekt om innovativa kursplaner, korta intensivprogram, gemensamma kursmoduler samt spridning av nya undervisningsmetoder.
 • Finansiering inom ramen för Fulbright/EU-programmet av stipendier för studier, forskning och föreläsning i EU-frågor och förbindelser mellan EU och Amerikas förenta stater.
 • Kompletterande åtgärder för att öka erfarenhetsutbytet inom högre utbildning och yrkesutbildning (konferenser, studier osv.).

En gemensam kommitté inrättas bestående av lika många företrädare för varje part. Kommittén ska sammanträda vartannat år för att granska samarbetsverksamheten och avge en rapport om nivån på, situationen för och effektiviteten av samarbetsverksamheten.

Samarbetsverksamheten ska finansieras av båda parterna. Varje part ska finansiera sin egen verksamhet.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Beslut 2001/196/EG [antagande: samråd CNS/2000/263]1.3.2001-EGT L 71, 13.3.2001

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut nr 2006/910/EG av den 4 december 2006 om ingående avavtaletmellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesinriktad utbildning. [Europeiska unionens officiella tidning L 346, 9.12.2006].

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesinriktad utbildning. [Europeiska unionens officiella tidning L 346, 9.12.2006].

Meddelande från kommissionen av den 27 juni 2005 om utvärdering av samarbetsprogrammen mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater inom högre utbildning och yrkesutbildning samt mellan Europeiska gemenskapen och Kanada inom högre utbildning och yrkesutbildning [KOM(2005) 0274 - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].
Kommissionen redovisar läget för genomförandet av samarbetsprogrammet mellan Europeiska unionen och USA. Med ledning av positiva utvärderingar som gjorts av utomstående konstaterar kommissionen att programmet i stort lyckats upprätta långsiktiga partnerskap inom högre och yrkesinriktad utbildning. Nästa alla projekt har lyckats få till stånd studentutbyte inom gemensamma eller gemensamt utarbetade kursplaner. Av rapporten framgår att programmen uppnått målet att höja kvaliteten på högre och yrkesinriktad utbildning.
Kommissionen lägger fram experternas förslag på hur man kan förbättra vissa aspekter av programmet men preciserar att det inte finns några stora brister. Man nämner också att det finns möjligheter som inte tagits tillvara på grund av otillräckliga budgetmedel.

Senast ändrat den 15.12.2006

Se även


Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om samarbetet mellan EU och USA inom högre och yrkesinriktad utbildning (EN).

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början