RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyöohjelma

Arkisto

Ohjelman päätavoitteena on Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen yhteistyö korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2001/196/EY, tehty 26 päivänä helmikuuta 2001, Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimista koskevan sopimuksen tekemisestä.

TIIVISTELMÄ

Ohjelman ensimmäisestä vaiheesta (1995-1999) saatujen hyvien tulosten vuoksi neuvosto päätti uudistaa Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman ajanjaksoksi 2000-2005.

Ohjelman tavoitteena on

 • edistää keskinäistä yhteisymmärrystä Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen kansojen välillä
 • parantaa henkilövoimavarojen kehittämisen laatua
 • rohkaista useisiin innovatiivisiin ja vaikutuksiltaan kestäviin opiskelijakeskeisiin yhteistyötoimiin
 • parantaa Atlantin yli tapahtuvan opiskelijavaihdon laatua
 • edistää korkea-asteen koulutuksen ja ammatilliseen koulutuksen alan viimeaikaisia innovaatioita koskevan asiantuntemuksen vaihtoa
 • rohkaista kumppanuuksia korkea-asteen oppilaitosten ja ammatillisten oppilaitosten, ammattialajärjestöjen, viranomaisten, yksityisen sektorin ja muiden järjestöjen välillä
 • tehostaa Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen ulottuvuutta korkea-asteen koulutusta ja ammatillista koulutusta koskevassa Atlantin ylittävässä yhteistyössä
 • täydentää Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Amerikan yhdysvaltojen välisiä kahdenvälisiä ohjelmia.

Sopimuspuolten on noudatettava seuraavia periaatteita:

 • Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Amerikan yhdysvaltojen osavaltioiden toimivaltaa sekä korkea-asteen koulutusta ja ammatillista koulutusta järjestävien oppilaitosten itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava täysimääräisesti
 • sopimuksen nojalla toteutettavista toimista saatavien hyötyjen on jakaannuttava tasapuolisesti
 • rahoitustukea annetaan joukolle innovatiivisia hankkeita, joiden avulla luodaan uusia rakenteita ja yhteyksiä
 • eri jäsenvaltiot osallistuvat yhteistyöhön laajasti
 • koko kulttuurinen, yhteiskunnallinen ja taloudellinen moninaisuus on tunnustettava rajoituksitta
 • hankkeet on valittava kilpailujen perusteella.

Sopimuksen liitteessä määrätään seuraavista toiminnan osa-alueista:

EY:n ja Yhdysvaltojen väliset yhteenliittymähankkeet: kullekin yhteenliittymälle (joissa on vähintään kolme aktiivista kumppania sekä Euroopan yhteisöstä että Yhdysvalloista) myönnetään enintään kolmen vuoden rahoitus. Tuettaviin toimiin voivat kuulua valmistelevat ja hankkeiden kehittämiseen liittyvät toimet; opiskelijoiden liikkuvuutta, myös työharjoittelua, edistävät hankkeet; opiskelijoiden, opettajien, kouluttajien ja kaikkien muiden korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen aloilla toimivien henkilöiden organisoitu vaihtotoiminta; innovatiivisia opinto-ohjelmia koskevat hankkeet; lyhyet intensiiviset ohjelmat; yhteiset opetuskokonaisuudet ja uusien koulutusmenetelmien levittäminen

 • Fullbright / Euroopan unioni -ohjelma, josta myönnetään apurahoja Euroopan yhteisöä sekä Euroopan ja Yhdysvaltojen suhteita koskevaa opiskelua, tutkimusta ja opetusta varten
 • täydentävät toimet korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen aloilla tapahtuvan kokemusten vaihdon tehostamiseksi (konferenssit, opintojaksot jne.).

Lisäksi on perustettu sekakomitea, joka koostuu yhtäläisestä määrästä kummankin osapuolen edustajia ja joka kokoontuu joka toinen vuosi tarkastellakseen sopimuksessa tarkoitettuja yhteistyötoimia ja antaakseen kertomuksen yhteistyötoimien tasosta, tilasta ja tehokkuudesta.

Yhteistyötoimiin liittyvistä kustannuksista vastaavat molemmat osapuolet siten, että kumpikin vastaa omien toimiensa rahoituksesta.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Direktiivi 2001/196/EY [hyväksyminen: kuulemismenettely CNS/2000/0263]1.3.2001-EYVL L 71, 13.3.2001

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2006/910/EY, tehty 4 päivänä joulukuuta 2006 , Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimista koskevan sopimuksen tekemisestä [EUVL L 346, 9.12.21006].

Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimista koskevan sopimuksen tekemisestä [EUVL L 346, 9.12.2006].

Komission tiedonanto, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman sekä Euroopan yhteisön ja Kanadan välisen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman arvioinnista [KOM (2005) 0274 - ei julkaistu virallisessa lehdessä].

Komissio antaa välivaiheen selonteon Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen yhteistyöohjelman täytäntöönpanosta. Komissio korostaa myönteisten ulkoisten arviointien perusteella, että ohjelmalla on hyvin onnistuttu luomaan pitkäaikaisia Atlantin ylittäviä kumppanuuksia korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla. Lähes kaikissa hankkeissa on onnistuttu toteuttamaan oppilasvaihtoja jaettujen tai yhteisesti laadittujen opinto-ohjelmien puitteissa. Selonteosta käy ilmi, että ohjelmissa on saavutettu koulutusjärjestelmien laadun parantamiselle asetetut tavoitteet.

Komissio tuo esille asiantuntijoiden ehdotukset ohjelman tiettyjen näkökohtien parantamiseksi, mutta täsmentää, että suuria puutteita ei ole. Komissio myös mainitsee, että riittämättömien budjettivarojen takia on olemassa käyttämätöntä potentiaalia.

Viimeisin päivitys 15.12.2006

Katso myös

Lisätietoja aiheesta on Euroopan komission verkkosivustolla joka käsittelee EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyötä korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla (EN).

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun