RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 23-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Riforma tal-politika komuni tas-sajd

Ir-riforma tal-politika komuni tas-sajd (PKS) għandha l-għan li timplimenta l-kundizzjonijiet li kapaċi joffru perspettivi aħjar kemm għall-istokkijiet tas-sajd, għas-sajd, kif ukoll għaż-żona marittima li jiddependu fuqha. Is-sostenibilità hija fil-qalba tal-politika proposta u r-riforma għandha ttemm l-isfruttament eċċessiv u l-eżawriment tal-istokkijiet. Is-sajd sostenibbli huwa sajd ipprattikat f’livelli li ma jqiegħdux f’riskju r-riproduzzjoni tal-istokkijiet u li jippermettu sabiex fit-tul jinkiseb rendiment tajjeb ħafna. Ir-riforma hija msejsa fuq approċċ deċentralizzat tal-ġestjoni tas-sajd, skont ir-reġjun u ż-żona ta’ qbid. Għandha ttejjeb in-normi ta’ governanza tal-Unjoni Ewropea (UE) u fid-dinja bis-saħħa ta’ ftehimiet dwar is-sajd sostenibbli.

ATT

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Lulju 2011, intitolata “Riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd” (COM(2011) 417 – Mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

SOMMARJU

Ir-riforma tal-politika komuni dwar is-sajd (PKS) sejra tikkontribwixxi għall-Istrateġija Ewropa 2020. Għal dan il-għan, sejjer ikollha tieħu sehem fit-trawwim ta’ tkabbir sostenibbli u inklużiv, fit-tisħiħ tal-koeżjoni fir-reġjuni ġirien u fit-titjib tal-prestazzjonijiet ekonomiċi tas-settur

Il-proposti magħmula mill-Kummissjoni jiffokaw fuq is-sostenibilità u s-soluzzjonijiet fit-tul.

Konservazzjoni u sostenibilità

Bis-saħħa ta’ ġestjoni tas-sajd li telemina l-effetti negattivi importanti fuq l-istokkijiet, l-ispeċi u l-ekosistemi l-oħrajn, il-PKS sejra tkun tista’ tikkontribwixxi għal stat ekoloġiku tajjeb taż-żona marittima, b’konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva Kwadru dwar “l-Istrateġija Marina”.

Il-miżuri adottati fir-rigward tar-riforma tal-PKS għandhom jippermettu sabiex jinkiseb ir-rendiment massimu sostenibbli (MSY) sal-2015, b’konformità mal-impenji internazzjonali meħuda mill-Unjoni Ewropea (UE). L-ogħla volum ta’ qbid li jista’ jsir ma jistax ikun ta’ theddida għas-sostenibilità tal-istokkijiet. Anzi, għandu jikkontribwixxi sabiex jinżamm id-daqs tal-popolazzjoni fil-livell ta’ produttività massima.

Il-miżuri previsti jikkonċernaw anki l-eliminazzjoni tal-iskart tal-qabdiet mhux mixtieqa, il-pjanijiet ta’ ġestjoni fit-tul imsejsa fuq l-aħjar opinjonijiet xjentifiċi għad-dispożizzjoni, it-titjib tal-ġbir u tat-tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ dejta sħiħa u affidabbli għall-elaborazzjoni ta’ politiki.

Il-ġejjieni tas-sajd u tal-akwakultura

Il-PKS trid trendi lis-sajd u l-akwakultura setturi solidi, vijabbli, kompetittivi u attraenti. Sabiex iżżid il-vijabilità ekonomika u telimina l-kapaċità żejda tas-sajd, il-Kummissjoni tipproponi li titwaqqaf sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għall-bastimenti ta’ daqs kbir. Din is-sistema trid tippermetti lil ċerti operaturi sabiex jagħmlu riakkwist tad-drittijiet minn operaturi oħrajn li jixtiequ jitilqu s-settur. Din is-sistema ma teħtieġ l-ebda finanzjament pubbliku. Barra minn hekk, din għandha tippermetti sabiex jiżdied id-dħul u jinħolqu possibiltajiet ta’ xogħol ġodda.

Jistgħu jinħolqu anki miżuri ta’ appoġġ favur is-sajd fuq skala żgħira jew favur l-akwakultura sostenibbli.

Tagħrif għall-konsumaturi

Il-konsumaturi se jkollhom tagħrif aħjar dwar il-kwalità u s-sostenibilità tal-prodotti li jixtru. B’mod partikolari, it-tikketta sejra tkun tista’ tinkludi dikjarazzjonijiet ekoloġiċi jew indikazzjonijiet dwar it-tekniki ta’ produzzjoni partikolari.

L-organizzazzjonijiet tas-sajjieda jridu jkunu atturi attivi f’dak li għandu x’jaqsam mal-pjanifikazzjoni tal-attivitajiet tas-sajd tal-membri tagħhom, u sejjer ikollhom rwol aktar importanti fl-orjentazzjoni tal-provvista tas-suq u ż-żieda tal-profitti tas-sajjieda.

Titjib tal-governanza bis-saħħa tar-reġjonalizzazzjoni

Ir-riforma għandha tiffavorixxi s-soluzzjonijiet xierqa għall-ħtiġijiet reġonali u lokali sabiex tieħu f’kunsiderazzjoni aħjar l-ispeċifiċitajiet taż-żoni ta’ qbid differenti. Id-deċiżjonijiet ewlenin rigward il-prinċipji u l-għanijiet ġenerali tal-politika dejjem sejrin jittieħdu fil-livell tal-UE. Minkejja dan, l-Istati Membri sejrin ikunu jistgħu jwaqqfu miżuri ta’ ġestjoni tas-sajd oħrajn, taħt il-kontroll tal-Kummissjoni. Għal ġestjoni effikaċi, b’mod partikolari, l-Istati Membri sejrin ikunu jistgħu jadottaw miżuri tekniċi ta’ konservazzjoni u miżuri kontra l-iskart sabiex jittrasponuhom fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom.

Il-Kummissjoni tipprevedi li testendi r-rwol tal-kunsilli konsultattivi matul l-elaborazzjoni tal-politika ta’ konservazzjoni fil-kuntest tal-mudell ta’ reġjonalizzazzjoni. Minħabba n-natura partikolari tal-akwakultura, il-Kummissjoni tipproponi anki l-ħolqien ta’ kunsill konsultattiv ġdid tal-akwakultura.

Sostenn finanzjarju

Il-finanzjament pubbliku sejjer ikollu jkopri l-attivitajiet kollha. Sejjer jiġi ssimplifikat u marbut kompletament filwaqt li jiġu rrispettati l-kundizzjonijiet (b’mod partikolari dwar is-sostenibilità) mill-operaturi tas-suq. Anki s-sistema ta’ intervent fi ħdan l-organizzazzjoni komuni tas-swieq sejra tiġi modernizzata. Minn issa ’l quddiem, l-iffissar tal-prezzijiet tal-intervent sejjer ikun deċentralizzat u xieraq sabiex tiġi evitata l-qerda tas-surplus ta’ ħut għaż-żamma tal-prezzijiet.

Dimensjoni esterna

L-azzjonijiet esterni tal-UE għandhom is-sostenibilità u s-salvagwardja tal-ekosistemi marittimi fil-mira tagħhom. Jibbażaw prinċipalment fuq it-tisħiħ tal-kooperazzjoni għall-kondiviżjoni tal-għarfien xjentifiku u għar-rispett tar-regoli stabbiliti, b’mod partikolari fir-rigward tal-ġlieda kontra s-sajd illegali.

L-UE jrid ikollha rwol aktar importanti fi ħdan l-organizzazzjonijiet reġjonali tas-sajd, il-korpi internazzjonali u fir-relazzjonijiet tagħha mal-pajjiżi terzi.

Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli (SFA — Sustainable Fisheries Agreement) mal-pajjiżi li mhumiex fl-UE jridu jkunu ffokati primarjament fuq il-ġestjoni tajba tar-riżorsi tal-baħar, fuq titjib tal-għarfien xjentifiku u fuq it-twaqqif ta’ kwadru ta’ governanza ta’ kwalità.

Kuntest

Ir-riforma hija msejsa fuq konsultazzjoni pubblika wiesgħa li ntemmet fi tmiem l-2010. Il-kontribuzzjonijiet tal-partijiet interessati servew sabiex titħejja r-riforma li tinkludi l-elementi li ġejjin:

  • proposta leġiżlattiva għal regolament ġdid li jiddefinixxi r-regoli prinċipali tal-PKS (li jieħu post ir-Regolament (KE) Nru 2371/2002);
  • proposta leġiżlattiva li tikkonċerna politika ġdida tas-suq (li jieħu post ir-Regolament (KE) Nru 104/2000);
  • proposta leġiżlattiva għal regolament ġdid relatat mal-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd;
  • komunikazzjoni relatata mad-dimensjoni esterna tal-PKS; u
  • rapport dwar ir-Regolament (KE) Nru 2371/2002 tal-Kunsill dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni dwar is-Sajd, u dwar l-Artikolu 17(2) dwar ir-restrizzjoni tal-aċċess tal-flotta għal tnax-il mil nawtiku.
L-aħħar aġġornament: 03.12.2011
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna