RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Státní podpora malým a středním podnikům v odvětví rybolovu

Komise usnadňuje rozvoj ekonomických aktivit malých a středních podniků přijetím nového nařízení o skupinových výjimkách v odvětví rybolovu. Toto nařízení stanoví, že určitá státní podpora je v souladu s pravidly hospodářské soutěže a společnou rybářskou politikou (SRP). Tento druh podpory je osvobozen od oznamovací povinnosti. Členské státy musí nicméně zaslat Komisi za účelem zveřejnění formulář pro souhrnné údaje.

AKT

Nařízení Komise (ES) č. 736/2008 ze dne 22. července 2008 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podpory malým a středním podnikům působícím v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu na trh.

PŘEHLED

Nařízení se týká podpory udělované malým a středním podnikům v odvětví rybolovu. Tato podpora je osvobozena od hodnocení případ od případu za podmínky, že se řídí předpisy stanovenými Evropským rybářským fondem (ERF) a pokyny týkajícími se rybolovu.

Osvobozené kategorie podpory podle tohoto nařízení jsou:

 • podpora na zastavení rybolovných aktivit;
 • podpora financování socioekonomických opatření;
 • podpora produktivních investic do akvakultury;
 • podpora na opatření na ochranu vodního prostředí;
 • podpora na opatření na ochranu veřejného zdraví a zdraví zvířat;
 • podpora na vnitrozemský rybolov;
 • podpora na zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh;
 • podpora kolektivních činností. Tyto druhy podpory slouží k financování opatření ve veřejném zájmu, která se těší podpoře účastníků nebo organizací výrobců nebo jiných organizací uznávaných členskými státy;
 • podpora na opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin;
 • podpora investic do rybářských přístavů, míst vykládky a rybářských přístřešků;
 • podpora nových trhů a propagačních kampaní;
 • podpora pilotních projektů;
 • podpora na přestavbu za účelem přeřazení rybářských plavidel na jinou činnost;
 • podpora na technickou pomoc.

Toto nařízení se netýká:

 • podpory, jejíž výše je stanovena v závislosti na ceně nebo jakosti produktů uvedených na trh;
 • podpory, která zvýhodňuje činnosti spojené s vývozem;
 • podpory zvýhodňující domácí produkty na úkor dovážených;
 • podpory poskytované podnikům v nesnázích kvůli jejich záchraně nebo restrukturalizaci;
 • podpory přiznané příjemci pozastaveného inkasního příkazu v důsledku rozhodnutí Komise, které prohlašuje podporu za nezákonnou nebo neslučitelnou se společným trhem.

Členský stát se musí ujistit, zda podpora, kterou si přeje udělit, nenarušuje podmínky směny v míře, jež by odporovala společnému zájmu. Poskytovaná podpora nepodléhá oznamovací povinnosti ve smyslu článku 88 odst.3 Smlouvy o založení Evropského společenství (Smlouva o ES). Členský stát je naopak povinen zaslat v elektronické podobě Komisi za účelem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie formulář pro souhrnné údaje obsažený v příloze I tohoto nařízení.

Výše podpory nesmí přesáhnout stanovený strop 1 milionu EUR na příjemce a rok nebo 2 milionů EUR na způsobilý projekt.

Hromadění podpory osvobozené od hodnocení podle tohoto nařízení a jiné podpory stejného typu je možné, pokud se nahromaděná podpora týká odlišných přípustných nákladů pod hranicí stropu stanoveného výše.

Osvobození zamýšlené uvedeným nařízením se týká pouze podpory mající motivační účinek. Podpora má motivační účinek, pokud směřuje k uskutečnění aktivit nebo projektů, do kterých by se příjemce nepouštěl za normálních podmínek na trhu. Aby byl uznán tento motivační účinek, musí příjemce podat svoji žádost o podporu před spuštěním projektu nebo započetím aktivit.

Členské státy zasílají Komisi každý rok zprávu v elekronické podobě. Dodané informace mají umožnit ověření toho, zda se osvobozená podpora přidržela kritérií transparentnosti a osvobození.

ODKAZY

AktVstup v platnost – Datum ukončení platnostiLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 736/2008

18. 8. 2008–31. 12. 2013

Úř. věst. L 201,

30. 7. 2008

Poslední aktualizace: 10.09.2008
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky