RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Statsstøtte - retningslinjer

Europa-Kommissionen har udarbejdet nye retningslinjer for behandling af statsstøtte til fiskeri og akvakultur. Formålet med retningslinjerne er at bringe reglerne for statsstøtte på området i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) Nr. 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond, som udgør en ny ramme for strukturstøtten til fiskerisektoren for perioden 2007-2013. De nye retningslinjer vil være gældende fra 1. april 2008.

RETSAKT

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur [EU-Tidende nr. C84 af 3.4.2008].

RESUMÉ

Statsstøtte er i princippet forbudt ifølge EU-traktaten, da den formodes at skabe illoyal konkurrence på EU's indre marked. Der kan dog gøres undtagelser. Undtagelser forvaltes af Europa-Kommissionen inden for rammerne af nærværende retningslinjer for fiskeri og akvakultur.

Retningslinjerne gælder for hele fiskerisektoren og vedrører udnyttelse både af levende akvatiske ressourcer og akvakultur, herunder produktionsmidler og forarbejdning og afsætning af de resulterende produkter.

Disse retningslinjer vedrører alle foranstaltninger, der efter traktatens artikel 87, stk. 1, betragtes som støtte, herunder foranstaltninger, der giver en eller anden form for økonomisk fordel, uanset de finansieres direkte eller indirekte over offentlige myndigheders budgetter.

Statsstøttereglerne i EF-traktatens artikel 87-89 gældende for sektoren for fiskeri og akvakultur gælder ikke for tilskud fra medlemsstaterne til aktiviteter, der medfinansieres af Den Europæiske Fiskerifond (EFF), og som indgår i et operationelt program.

Medlemsstaterne er forpligtet til at indgive anmeldelse til Europa-Kommissionen om statsstøtte, som man påregner at tildele, således at Kommissionen kan sikre, at alle statsstøtteprojekter overholder fællesskabsbestemmelserne.

Offentlig støtte skal respektere målsætningerne i konkurrencepolitikken og den fælles fiskeripolitik. Statsstøtte må ikke virke beskyttende, og må ikke gives til aktiviteter, som støttemodtager allerede har igangsat. Medlemsstaterne er fritaget for at anmelde støtte, som opfylder betingelserne fastsat i fritagelsesforordningen, som vedtages snarligt (erstatter forordning nr. 1595/2004 af 31.12.2006), samt for at anmelde uddannelsesstøtte, forsknings- og udviklingsstøtte og beskæftigelsesstøtte.

Medlemsstaterne skal oplyse det samlede støttebeløb og støtteintensiteten. Støtteordningers varighed bør begrænses til højst 10 år. To måneder før tiårsdagen kan der ansøges om forlængelse af støtteordningen. I det tilfælde skal medlemsstaten begrunde ansøgningen og forny anmeldelsen.

Hvis det konstateres, at støttemodtageren ikke overholder den fælles fiskeripolitiks regler, skal støtten tilbagebetales i forhold til, hvor alvorlig en overtrædelse der er tale om.

Europa-Kommissionen præciserer, at statsstøtte til eksport af eller handel med fiskevarer inden for Fællesskabet samt driftsstøtte i princippet er uforenelig med fællesmarkedet.

Retningslinjerne for regional støtte gælder ikke for sektoren for fiskeri og akvakultur.

Støtte, som kan anses for forenelig med fællesmarkedet:

  • støtte til foranstaltninger, der er omfattet af en gruppefritagelsesforordning
  • støtte der er omfattet af visse horisontale retningslinjer (redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder)
  • Støtte til udrustning og modernisering af fiskerifartøjer, der er mindst fem år gamle, kan anses for forenelig med fællesmarkedet, hvis støtten gives til investeringer vedrørende forbedring af sikkerheden om bord, arbejdsforholdene, hygiejnen, produktkvaliteten, energieffektiviteten og selektiviteten, forudsat at det ikke øger fartøjernes fiskerikapacitet. Statsstøttebeløbet må ikke overstige grænserne for samlet støtte fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 1198/2006
  • støtte som kompensation for skader forårsaget af naturkatastrofer eller andre usædvanlige begivenheder
  • skattelettelse og arbejdskraftrelaterede omkostninger i forbindelse med EF-fiskerifartøjer, der udelukkende fisker efter tun eller tunlignende arter uden for EF-farvande
  • støtte finansieret ved hjælp af skattelignende afgifter,
  • støtte til fiskerflåden i EF’s fjernområder
  • støtte til andre foranstaltninger, der klart tjener den fælles fiskeripolitiks mål.

Kommissionen anvender fra 1. april 2008 disse retningslinjer på al statsstøtte, som anmeldes eller påtænkes anvendt fra sidstnævnte dato.

Seneste ajourføring: 15.07.2008
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top