RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Podpory „de minimis“ pro odvětví rybolovu

Toto nařízení nahrazuje pravidla pro podporu de minimis pro odvětví rybolovu uvedená v nařízení č. 1860/2004, které ustavilo tato pravidla pro odvětví zemědělství a rybolovu.

AKT

Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení Komise (ES) č. 1860/2004

PŘEHLED

Čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství uvádí, že nestanoví-li smlouva jinak, není státní podpora v jakékoli podobě slučitelná se společným trhem, jelikož může narušit hospodářskou soutěž.

Nicméně v článku 2 nařízení (ES) č. 994/98 se uvádí, že Komise může rozhodnout, že některé podpory nesplňují kritéria článku 87. Tyto podpory jsou tedy vyňaty z oznamovací povinnosti.

Stejně jako Komise přijala v roce 2001 obecné nařízení de minimis (nařízení (ES) č. 69/2001) pro všechna hospodářská odvětví, s výjimkou odvětví dopravy, zemědělství a rybolovu, tak přijala v roce 2004 nařízení společné pro zemědělství a rybolov (nařízení (ES) č. 1860/2004) a nyní přijala nařízení, které se týká pouze odvětví rybolovu.

Strop „de minimis

Strop „de minimis“ je pro odvětví rybolovu stanoven na 30 000 EUR během tříletého období, a to na podnik, který je příjemcem podpory, pod podmínkou, že celková částka podpor udělovaných podnikům nepřesáhne 2,5 % roční vnitrostátní produkce tohoto odvětví.

Oblast působnosti

Podpora „de minimis“ musí být transparentní podpora, tj. podpora, pro niž lze předem přesně vypočítat ekvivalent příspěvku, aniž by bylo nutné provést posouzení rizik. Proto podpora obsažená v kapitálových vkladech nebo podpora sestávající z opatření rizikového kapitálu není transparentní podporou, pokud kapitálový vklad přesáhne strop de minimis.

Nařízení se použije na všechny podniky působící v produkci, zpracování a uvádění produktů rybolovu na trh.

Nařízení se nepoužije na:

  • podporu, jejíž výše je stanovena na základě ceny nebo množství produktů uvedených na trh;
  • podporu zvýhodňující činnosti spojené s vývozem;
  • podporu podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží;
  • podporu poskytovanou podnikům v obtížích za účelem jejich záchrany nebo restrukturalizace;
  • podporu na zvýšení rybolovné kapacity, kromě podpory na modernizaci nad hlavní palubou;
  • podporu na nákup nebo stavbu rybářských lodí.

Kontrola

Členský stát, který poskytuje podporu „de minimis“, musí zajistit přísnou kontrolu poskytovaných podpor.

Musí písemně informovat podnik, který je příjemcem podpory, o výši této podpory. Před udělením podpory musí členský stát od daného podniku rovněž obdržet prohlášení o jiných podporách „de minimis“ poskytnutých během posledních dvou daňových let a v daném daňovém roce.

Má-li však členský stát k dispozici centrální registr podpor „de minimis“ pro odvětví rybolovu, který obsahuje veškeré požadované informace, výše uvedené podmínky se již nepoužijí. K tomu je třeba, aby registr zahrnoval období tří daňových let.

Členský stát poskytne dotčenému podniku podporu pouze tehdy, nezvýší-li podpora celkovou částku na částku přesahující strop stanovený pro dotčené daňové období.

Členské státy také zaznamenávají a shromažďují veškeré informace umožňující Komisi určit, zda byly splněny podmínky tohoto nařízení. Záznamy se archivují po dobu deseti daňových let. Na písemnou žádost poskytnou členské státy Komisi veškeré informace, které Komise považuje za nezbytné.

ODKAZY

AktVstup v platnost – Datum ukončení platnostiLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 875/2007

1. 8. 2007–
31. 12. 2013

-

Úř. věst. L 193 ze dne 25. 7. 2007

Poslední aktualizace: 27.05.2008
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky