RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Att förbättra finansieringsåtgärderna inom den gemensamma fiskeripolitiken

I denna förordning fastställs en tydlig och effektiv struktur för gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken (GFP). Åtgärderna rör särskilt kontroll och genomförande av GFP:s bestämmelser, bevarandeåtgärder, insamling av uppgifter, förbättring av vetenskapliga utlåtanden, styrelseformer, iakttagande av de internationella avtal som avser hållbara fiskeresurser samt genomförande av havsrättsliga åtgärder.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete.

SAMMANFATTNING

Genom denna förordning avser rådet att förbättra effektiviteten när det gäller finansieringsåtgärder inom ramen för genomförande och kontroll av den gemensamma fiskeripolitiken (GFP).

Prioriterade mål

Finansieringsåtgärder föreskrivs i syfte att genomföra den gemensamma fiskeripolitiken. Finansieringsåtgärderna avser följande områden:

  • Förbättrad kontroll av fiskeriverksamheten och bättre efterlevnad av GFP:s bestämmelser. Finansieringsåtgärderna till förmån för medlemsstaterna syftar till att täcka upp för de nationella fiskerikontrollprogrammens otillräcklighet och att hantera resursernas tillbakagång. Målet är att samordna kontrollåtgärderna, särskilt genom ett gemensamt utnyttjande av nationella inspektions- och övervakningssystem inom ramen för Gemenskapens kontrollorgan för fiske.
  • Uppgiftsinsamling och förbättring av vetenskapliga utlåtanden. Finansieringsåtgärderna till förmån för medlemsstaterna har till syfte att förbättra insamlingen och hanteringen av de uppgifter som behövs för att bedöma fiskeresurserna. Uppgiftshanteringen går hand i hand med insamlingen av uppgifter, och det är av yttersta vikt att alla berörda parter tar del i genomförandet av dessa åtgärder. Gemenskapens medel är till för att stödja upprättandet av fullständiga och regelbundet uppdaterade databaser i medlemsstaterna.
  • Internationella förbindelser. Finansieringsåtgärderna stöder ingåendet av fiskeavtal med tredjeländer, samarbetet med Förenta nationerna och ingåendet av partnerskap på detta område. Anslagen ska också täcka gemenskapens deltagande i arbetet med att förbereda upprättandet av nya internationella organisationer och/eller nya internationella normer inom fiskerisektorn och för att bevara fiskeresurserna.
  • Fiskeripolitikens styrelseformer. I förordningen föreskrivs utgifter knutna till Rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk och de Regionala rådgivande nämnderna, samt finansiering av kostnader knutna till genomförandet av de regionala rådgivande nämnderna.

Beviljande av gemenskapsmedel

Finansieringen av de olika åtgärderna fastställs inom ramen för finansieringsriktlinjerna för perioden 2007–2013. Dessa åtgärder omfattas av gemenskapsmedel eftersom de bidrar till att upprätthålla en långsiktig jämvikt för fiskeresurserna.

De årliga anslagen beviljas av budgetmyndigheten inom finansieringsramen. De åtgärder som finansieras genom denna förordning kan inte få stöd genom andra gemenskapsinstrument. Kommissionen ser till att det genomförs förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och alla andra former av olaglig verksamhet. Detta sker genom återvinning av utbetalda belopp vid konstaterade oegentligheter.

Genomförandet av åtgärderna kontrolleras regelbundet. Kommissionen sörjer för en regelbunden, oberoende och extern utvärdering av de finansierade åtgärderna.

Senast den 31 mars 2011 måste kommissionen lägga fram en interimsrapport för parlamentet och rådet. Rapporten ska innehålla en utvärdering av uppnådda resultat och av övervakningen av de åtgärder som finansieras av gemenskapsfonderna. Ett meddelande om det fortsatta genomförandet av åtgärderna kommer att offentliggöras senast den 30 augusti 2012.

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdande – UpphörandeSista dag för genomförande i medlemsstaternaEUT
Förordning (EG) nr 861/2006

1.1.2007 – 31.12.2013

-

EUT L 160, 14.6.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr1078/2008 av den 3 november 2008 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr861/2006 när det gäller medlemsstaternas utgifter för insamling och hantering av grundläggande fiskeriuppgifter [EUT L 295, 4.11.2008].
I denna förordning fastställs gemenskapens ekonomiska bidrag för medlemsstaternas utgifter för insamling och hantering av grundläggande fiskeriuppgifter. Medlemsstaterna ska lämna in de årliga budgetprognoserna för sina nationella program till kommissionen för utvärdering. Kommissionen får begära att en medlemsstat lämnar ytterligare upplysningar om de berörda utgifterna för att genomföra utvärderingen. Medlemsstaten ska lämna dessa upplysningar inom 15 kalenderdagar efter kommissionens begäran. Stödberättigade utgifter ska avse verksamheter för insamling av uppgifter (insamling av uppgifter om provtagningsplatser, övervakning till havs av kommersiellt fiske och fritidsfiske, forskningsstudier till havs), hantering av uppgifter (databas- och webbplatsutveckling, lagring av data, kvalitetskontroll och validering av data, bearbetning, etc.) samt verksamheter för användning av uppgifterna (skapa och använda data för att stödja vetenskapliga analyser, uppskatta biologiska parametrar och ta fram dataset för beståndsbedömningar, bioekonomisk modellering och motsvarande vetenskapliga analyser). Det första nationella programmet ska omfatta perioden 2009-2010.

Kommissionens förordning (EG) nr391/2007 av den 11 april 2007 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG) nr 861/2006 när det gäller utgifter som medlemsstaterna har för att genomföra övervaknings- och kontrollsystemen för den gemensamma fiskeripolitiken [Europeiska unionens officiella tidning L 97, 12.4.2007].
Denna förordning fastställer villkoren för gemenskapsstöd för de utgifter som medlemsstaterna ådrar sig för kontroll och genomförande av GFP:s bestämmelser mellan 2007 och 2013. För att vara stödberättigade ska medlemsstaterna informera kommissionen om sina kontrollprogram före den 31 januari varje år. Stödberättigande projekt har ofta en budget på mer än 40 000 euro. Projekten ska följa den tidsplan som fastställts i det årliga programmet och varje medlemsstat ska till kommissionen lämna in en interimsrapport och en slutrapport om projekten. Vissa andra villkor ska uppfyllas när det gäller investeringar i ny teknik för inköp och modernisering av fartyg samt utbildnings- och utbytesprogram.

 
Senast ändrat den 04.02.2009
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början