RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Îmbunătăţirea măsurilor financiare aferente politicii comune în domeniul pescuitului

Regulamentul stabileşte o structură clară şi eficace pentru punerea în aplicare a intervenţiilor financiare comunitare aferente politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). Aceste intervenţii se referă, în special, la controlul şi aplicarea normelor PCP, la măsurile de conservare, colectarea datelor, îmbunătăţirea consultanţei ştiinţifice, guvernanţă, respectarea acordurilor internaţionale vizând durabilitatea resurselor piscicole şi punerea în aplicare a măsurilor privind dreptul mării.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 861/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 de stabilire a măsurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului şi în domeniul dreptului mării.

SINTEZĂ

Prin acest regulament, Consiliul îşi propune să îmbunătăţească eficacitatea intervenţiilor financiare în contextul punerii în aplicare şi al controlului politicii comune în domeniul pescuitului (PCP).

Obiective prioritare

Sunt prevăzute măsuri financiare pentru punerea în aplicare a PCP. Intervenţiile financiare se referă la:

  • îmbunătăţirea controlului activităţilor de pescuit şi a aplicării măsurilor PCP. Intervenţiile financiare în favoarea statelor membre sunt menite să compenseze insuficienţele programelor naţionale de control în domeniul pescuitului şi să facă faţă degradării resurselor. Obiectivul este de a coordona aceste măsuri de control, ţinând seama, în special, de implementarea sistemelor naţionale de inspecţie şi supraveghere instituite în temeiul atribuţiilor Agenţiei Comunitare pentru Controlul Pescuitului;
  • colectarea datelor şi îmbunătăţirea consultanţei ştiinţifice. Intervenţiile financiare în favoarea statelor membre vizează colectarea mai multor informaţii pentru evaluarea resurselor piscicole. Prelucrarea datelor se face în paralel cu colectarea de informaţii şi implicarea tuturor părţilor interesate, care este indispensabilă pentru punerea în aplicare a acestor măsuri. Fondurile comunitare sunt menite să sprijine crearea unor baze de date complete şi actualizate în mod regulat în cadrul statelor membre;
  • relaţiile internaţionale. Intervenţiile financiare sunt menite să susţină încheierea de acorduri în domeniul pescuitului cu ţările terţe, colaborarea cu Organizaţia Naţiunilor Unite şi crearea de parteneriate în acest sector. Aceste fonduri vizează, de asemenea, participarea Comunităţii la lucrările pregătitoare pentru înfiinţarea de noi organizaţii internaţionale şi/sau stabilirea unor noi standarde internaţionale în domeniul pescuitului şi al conservării resurselor piscicole;
  • guvernanţa PCP. Regulamentul se referă la cheltuielile aferente Comitetului consultativ pentru pescuit şi acvacultură (CCPA) şi Consiliilor consultative regionale (CCR), precum şi la finanţarea costurilor operaţionale pentru crearea CCR.

Acordarea de fonduri comunitare

Finanţarea acestor diverse acţiuni se înscrie în cadrul orientărilor financiare pentru perioada 2007-2013. Aceste acţiuni beneficiază de fonduri comunitare, deoarece contribuie la asigurarea echilibrului resurselor piscicole pe termen lung.

Alocările anuale sunt aprobate de autoritatea bugetară în limita cadrului financiar. Acţiunile finanţate în temeiul regulamentului nu pot beneficia de asistenţă financiară din partea altor instrumente comunitare. Comisia se asigură de aplicarea unor măsuri preventive împotriva fraudei, corupţiei şi altor activităţi ilegale şi prevede recuperarea oricăror sume achitate în mod necuvenit în cazul în care se constată nereguli.

Punerea în aplicare a acestor acţiuni este supusă unei monitorizări periodice. Comisia asigură evaluarea periodică, independentă şi externă a acţiunilor finanţate.

Pe baza regulamentului, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului, până la 31 martie 2011 cel târziu, un raport de evaluare intermediară privind rezultatele obţinute şi monitorizarea punerii în aplicare a acţiunilor finanţate din fondurile comunitare. O comunicare privind continuarea acestor acţiuni va fi publicată până cel târziu la 30 august 2012.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoare - Data expirăriiTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 861/2006

1.1.2007-31.12.2013

-

JO L 160 din 14.6.2006

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1078/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului cu privire la cheltuielile efectuate de statele membre pentru colectarea şi gestionarea datelor de bază în sectorul pescuitului [Jurnalul Oficial L 295 din 4.11.2008].
Regulamentul stabileşte contribuţia financiară a Comunităţii la cheltuielile efectuate de statele membre pentru colectarea şi gestionarea datelor de bază în sectorul pescuitului. Statele membre trebuie să prezinte Comisiei, în vederea evaluării, previziunile bugetare anuale pentru programele lor naţionale. Pentru a realiza evaluarea, Comisia poate solicita statelor membre să furnizeze detalii suplimentare cu privire la cheltuielile în cauză. Statele membre trebuie să furnizeze aceste detalii în termen de 15 zile calendaristice de la solicitarea Comisiei. Cheltuielile eligibile vizează activităţile de colectare a datelor (colectarea de date la punctele de eşantionare, monitorizarea pe mare a pescuitului comercial şi recreativ, efectuarea de studii de cercetare pe mare), activităţile de gestionare a datelor (dezvoltarea de baze de date şi site-uri web, stocarea datelor, controlul calităţii datelor şi validarea acestora, prelucrarea datelor etc.) şi activităţile de utilizare a datelor (întocmirea de seturi de date şi întrebuinţările acestora în sprijinirea analizelor ştiinţifice, evaluarea parametrilor biologici, pregătirea de seturi de date în vederea realizării de evaluări ale stocurilor, modelizări bioeconomice şi analize ştiinţifice corespunzătoare). Primele programe naţionale au acoperit perioada 2009-2010.

Regulamentul (CE) nr. 391/2007 al Comisiei din 11 aprilie 2007 de stabilire a unor reguli detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte cheltuielile suportate de statele membre în punerea în aplicare a sistemelor de monitorizare şi control privind politica comună în domeniul pescuitului [Jurnalul Oficial L 97 din 12.4.2007].
Regulamentul stabileşte condiţiile aplicabile contribuţiei financiare comunitare la cheltuielile efectuate de statele membre pentru controlul şi punerea în aplicare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) în perioada 2007-2013. Pentru a putea beneficia de ajutor financiar, statele membre trebuie să prezinte în fiecare an Comisiei, până la 31 ianuarie cel târziu, programul lor de control. Proiectele eligibile trebuie să presupună, în general, sume mai mari de 40 000 EUR. Proiectele trebuie să respecte planificarea stabilită în programul anual şi fac obiectul unui raport de evaluare intermediară şi al unui raport final prezentat Comisiei de fiecare stat membru. De asemenea, trebuie să fie îndeplinite anumite condiţii suplimentare pentru investiţiile în noile tehnologii, achiziţionarea sau modernizarea navelor, precum şi pentru programele de formare şi schimburi.

Ultima actualizare: 04.02.2009
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii