RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Poprawa środków finansowych na rzecz wspólnej polityki rybołówstwa

Niniejsze rozporządzenie tworzy jasną i skuteczną strukturę wspólnotowych interwencji finansowych w zakresie wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). Te interwencje dotyczą przede wszystkim kontroli i wykonania przepisów WPRyb, środków ochronnych, zbierania danych, poprawy doradztwa naukowego, zarządzania, przestrzegania porozumień międzynarodowych mających na celu długą żywotność zasobów rybnych i wprowadzenie środków wynikających z prawa morza.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza.

STRESZCZENIE

Na mocy tego rozporządzenia Rada podjęła decyzję o poprawieniu skuteczności interwencji finansowych w ramach realizacji i kontroli wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).

Cele priorytetowe

Przewidziano środki finansowe w celu wdrożenia WPRyb. Interwencje finansowe dotyczą:

  • poprawy kontroli działań związanych z rybołówstwem i zastosowanie środków WPRyb. Interwencje finansowe na rzecz państw członkowskich mają na celu wspomożenie niewydolnych krajowych programów kontroli rybołówstwa i walkę z niszczeniem zasobów. Celem jest skoordynowanie tych środków kontroli, wykorzystując możliwość użycia krajowych systemów monitoringu i nadzoru zgodnie z programem Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa.
  • zbierania danych i poprawy doradztwa naukowego. Interwencje finansowe na rzecz państw członkowskich mają na celu wspomożenie niewydolnych krajowych programów kontroli rybołówstwa i walkę z niszczeniem zasobów rybnych. Przetwarzanie danych idzie w parze ze zbieraniem informacji i zaangażowaniem wszystkich stron niezbędnych do wprowadzenia w życie tych środków. Fundusze wspólnotowe służą do wspierania tworzenia kompletnych i regularnie aktualizowanych baz danych, w państwach członkowskich.
  • stosunków międzynarodowych. Interwencje finansowe wspierają zawieranie porozumień z państwami trzecimi w zakresie rybołówstwa, współpracę z ONZ oraz tworzenie partnerstw w branży. Te fundusze mają także na celu uczestniczenie Wspólnoty w przygotowaniach do stworzenia nowych organizacji międzynarodowych czy opracowania nowych norm międzynarodowych dla rybołówstwa i ochrony zasobów połowowych.
  • zarządzania WPRyb. Rozporządzenie przewiduje wydatki związane z Komitetem Doradczym ds. Rybołówstwa i Akwakultury (ACFA) oraz z Regionalnymi Komitetami Doradczymi (RKD), jak również finansowaniem kosztów operacyjnych związanych z tworzeniem RKD.

Przyznanie funduszy wspólnotowych

Finansowanie poszczególnych działań mieści się w wytycznych finansowych na lata 2007–2013. Te działania mogą skorzystać z funduszy wspólnotowych, ponieważ – w perspektywie długoterminowej – wpływają na zapewnienie równowagi zasobów połowowych.

Roczne środki są zatwierdzane przez władze budżetowe w granicach ram finansowych. Na działania finansowane na podstawie niniejszego rozporządzenia nie udziela się pomocy finansowej z innych instrumentów finansowych Wspólnoty. Komisja zapewnia ochronę interesów finansowych Wspólnoty poprzez zastosowanie środków zapobiegających oszustwom, korupcji i wszelkim innym działaniom niezgodnym z prawem, poprzez odzyskiwanie nienależnie wypłaconych kwot.

Realizowanie tych działań będzie regularnie kontrolowane. Komisja zapewnia regularną, niezależną i zewnętrzną ocenę finansowanych działań.

Na postawie niniejszego rozporządzenia do 31 marca 2011 r. Komisja przedkłada Radzie i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z tymczasowej oceny osiągniętych wyników i wdrożenia działań finansowanych. Komunikat na temat ciągłości działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia nie później niż do 30 sierpnia 2012 r.

ODNIESIENIA

AktWejście w życie - Data wygaśnięciaTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 861/2006

1.1.2007–31.12.2013

Dz.U. L 160 z 14.6.2006

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Komisji (WE) nr 861/2006 w odniesieniu do wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w zakresie gromadzenia podstawowych danych w sektorze rybołówstwa i zarządzania nimi [Dz.U. L 295 z 4.11.2008].
Niniejsze rozporządzenie ustanawia wkład finansowy Wspólnoty na rzecz kosztów ponoszonych przez państwa członkowskie z tytułu gromadzenia danych i zarządzania bazami w sektorze rybołówstwa. Państwa członkowskie muszą przedstawić Komisji do oceny roczne prognozy budżetowe dotyczące swoich programów krajowych. Aby dokonać oceny Komisja, może zażądać przedstawienia przez państwo członkowskie dalszych wyjaśnień w sprawie przedmiotowych wydatków. Państwo członkowskie przedstawia wyjaśnienia w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Komisji. Wydatki kwalifikowalne są związane z czynnościami gromadzenia danych (gromadzenie danych w miejscach zbierania prób badawczych, prowadzone na morzu monitorowanie rybołówstwa przemysłowego i połowów rekreacyjnych, połowy kontrolne na morzu), czynnościami zarządzania danymi (tworzenie baz danych i stron internetowych, przechowywanie danych, kontrola jakości danych i ich zatwierdzenie, przetwarzanie danych itp.) oraz czynnościami związanymi z wykorzystaniem danych (tworzenie zbiorów danych i ich wykorzystywanie w celu wspierania analiz naukowych, oceny parametrów biologicznych, przygotowanie zbiorów danych do oceny stanu zasobów, modelowania bioekonomicznego i odpowiadającej im analizy naukowej). Pierwszy program krajowy obejmuje lata 2009–2010.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 861/2006 Rady w zakresie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w ramach wdrażania systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej [Dz.U. L 97 z 12.4.2007].
Niniejsze rozporządzenie ustanawia warunki dotyczące wkładu finansowego Wspólnoty w zakresie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie na kontrolę i wykonywania postanowień WPRyb w latach 2007–2013. Aby skorzystać z pomocy finansowej, państwa członkowskie muszą do 31 stycznia każdego roku przedłożyć Komisji swój program kontroli. Zakwalifikowane projekty mają zwykle wartość większą niż 40 000 EUR. Muszą one przestrzegać kalendarza ustalonego w rocznym programie i są przedmiotem pośredniej oceny i końcowego sprawozdania, które każde państwo członkowskie przedkłada Komisji. Ponadto w ramach inwestycji w nowe technologie, należy przestrzegać dodatkowych warunków dotyczących zakup i modernizacji statków oraz programy szkoleń i wymiany.

Ostatnia aktualizacja: 04.02.2009
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony