RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien rahoitustoimenpiteiden tehostaminen

Asetuksella luodaan selkeä ja tehokas rakenne yhteisön rahoitustoimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi yhteisen kalastuspolitiikan alalla. Nämä toimenpiteet koskevat erityisesti yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen valvontaa ja täytäntöönpanoa, säilyttämistoimia, tietojenkeruuta, tieteellisten lausuntojen laadun parantamista, hallinnointia, kalavarojen kestävyyttä koskevien kansainvälisten sopimusten noudattamista ja merioikeuteen liittyvien toimien täytäntöönpanoa.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 861/2006, annettu 22 päivänä toukokuuta 2006, yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevista yhteisön rahoitustoimenpiteistä.

TIIVISTELMÄ

Neuvosto antoi tämän asetuksen rahoitustoimenpiteiden tehostamiseksi yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) täytäntöönpanon ja valvonnan yhteydessä.

Ensisijaiset tavoitteet

Rahoitustoimenpiteiden tarkoituksena on panna täytäntöön yhteinen kalastuspolitiikka. Rahoitustoimenpiteet koskevat

  • kalastustoiminnan valvonnan tehostamista ja yhteisen kalastuspolitiikan toimien soveltamisen parantamista. Jäsenvaltioiden hyödyksi toteutettavilla rahoitustoimenpiteillä pyritään poistamaan kansallisten kalastuksenvalvontaohjelmien puutteet ja torjumaan kalavarojen heikentymistä. Tavoitteena on koordinoida nämä valvontatoimet ja ottaa samalla erityisesti huomioon kansallisten tarkastus- ja valvontajärjestelmien soveltaminen yhteisön kalastuksenvalvontaviraston toimivallan puitteissa.
  • tietojenkeruuta ja tieteellisten lausuntojen laadun parantamista. Jäsenvaltioiden hyväksi toteutettavilla rahoitustoimenpiteillä pyritään lisäämään tietojen toimittamista kalavarojen arviointia varten. Tietojen käsittely on kytköksissä tietojenkeruuseen ja näiden toimien toteuttamisen kannalta välttämättömien osapuolten osallistumiseen. Yhteisön varoilla tuetaan aukottomien tietokantojen luomista ja näiden tietokantojen säännöllistä ajantasaistamista jäsenvaltioissa.
  • kansainvälisiä suhteita. Rahoitustoimenpiteillä edistetään kalastussopimusten tekemistä kolmansien maiden kanssa, yhteistyötä Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa ja kumppanuuksien luomista tällä alalla. Näillä varoilla pyritään myös edistämään yhteisön osallistumista valmistelutoimiin uusien kansainvälisten organisaatioiden perustamiseksi ja/tai uusien kansainvälisten sääntöjen laatimiseksi kalastusalalla ja kalavarojen säilyttämisen alalla.
  • yhteisen kalastuspolitiikan hallintoa. Asetuksessa säädetään neuvoa-antavaan kalatalous- ja vesiviljelykomiteaan sekä alueellisiin neuvoa-antaviin toimikuntiin liittyvistä kuluista ja alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien perustamiseen liittyvien toimintamenojen rahoittamisesta.

Yhteisön varojen myöntäminen

Toimet rahoitetaan rahoituskehyksestä vuosiksi 2007–2013. Toimille myönnetään rahoitusta yhteisön varoista, sillä ne auttavat varmistamaan kalavarojen tasapainon pitkällä aikavälillä.

Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoituskehyksen rajoissa. Asetuksen nojalla rahoitettaville toimille ei myönnetä tukea muista yhteisön rahoitusvälineistä. Komissio varmistaa, että valvontatoimia toteutetaan petoksien, korruption ja muun laittoman toiminnan torjumiseksi ja että perusteettomasti maksetut määrät peritään takaisin, jos väärinkäytöksiä havaitaan.

Toimien täytäntöönpanoa seurataan säännöllisin väliajoin. Komissio varmistaa rahoitettujen toimien säännöllisen, riippumattoman ja ulkopuolisen arvioinnin.

Asetuksen perusteella komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31. maaliskuuta 2011 väliarviointikertomuksen yhteisön varoin rahoitettujen toimien tuloksista ja täytäntöönpanon seurannasta. Toimien jatkotoimenpiteistä julkaistaan tiedonanto viimeistään 30. elokuuta 2012.

VIITTEET

SäädösVoimaantulo - Voimassaolon päättymispäiväMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EY) N:o 861/2006

1.1.2007–31.12.2013

-

EUVL L 160, 14.6.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o°1078/2008, annettu 3 päivänä marraskuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o861/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kalastusta koskevien perustietojen keruusta ja hallinnasta jäsenvaltioille aiheutuvien menojen osalta [EUVL L 295, 4.11.2008].
Tässä asetuksessa säädetään yhteisön rahoitusosuudesta jäsenvaltioille kalastusta koskevien perustietojen keruusta ja hallinnasta aiheutuvien menojen osalta. Jäsenvaltiot jättävät kansallisia ohjelmia koskevat vuotuiset talousarvioennusteensa komission arvioitaviksi. Arvioinnin suorittamiseksi komissio voi pyytää jäsenvaltiota toimittamaan lisäselvityksiä asianomaisista menoista. Jäsenvaltio toimittaa kyseisen selvityksen 15 kalenteripäivän kuluessa komission pyynnöstä. Tukikelpoiset menot liittyvät tietojen keruuta koskeviin toimiin (tietojen keruu näytteenottopaikoilla, merellä tapahtuva kaupallisen ja virkistyskalastuksen seuranta, merellä tehtävät tieteelliset tutkimukset), tietojen hallintaa koskeviin toimiin (tietokannan ja verkkosivujen kehittäminen, tallentaminen, laadunvalvonta ja validointi, koostaminen jne.) ja tietojen käyttöä koskeviin toimiin (tietojen tuottaminen ja käyttö tieteellisten analysointien tueksi, arviot biologisista parametreista ja tietokokonaisuuksien laatiminen kantojen arvioimista, bioekonomista mallintamista ja vastaavia tieteellisiä analyysejä varten). Ensimmäinen kansallinen ohjelma kattaa kauden 2009‑2010.

Komission asetus (EY) N:o391/2007, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o861/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä jäsenvaltioille yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavien seuranta- ja valvontajärjestelmien toteutuksesta aiheutuvien menojen osalta [EUVL L 97, 12.4.2007].
Asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt yhteisön rahoitusosuudesta jäsenvaltioille yhteiseen kalastuspolitiikkaan kaudella 2007–2013 sovellettavien seuranta- ja valvontajärjestelmien toteutuksesta aiheutuvien menojen osalta. Rahoitustuen saamiseksi jäsenvaltion on esitettävä komissiolle vuotuinen kalastuksenvalvontaohjelmansa viimeistään kunkin vuoden 31. tammikuuta. Tukikelpoisia ovat yleensä hankkeet, joiden kustannukset ylittävät 40 000 euroa. Hankkeet on aloitettava ja päätettävä vuotuisessa kalastuksenvalvontaohjelmassa olevan aikataulun mukaisesti. Kunkin jäsenvaltion on laadittava hankkeista väliarviointikertomus ja lopullinen arviointikertomus sekä toimitettava ne komissiolle. Lisäksi tiettyjen muiden vaatimusten on täytyttävä, kun kyseessä ovat investoiminen uuteen teknologiaan, alusten hankinta ja nykyaikaistaminen sekä koulutus- ja vaihto-ohjelmat.

Viimeisin päivitys 04.02.2009
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun