RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Forbedring af de finansielle foranstaltninger under den fælles fiskeripolitik

Forordningen fastlægger en klar og effektiv struktur til at gennemføre finansielle EF-interventioner i forbindelse med gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik. Disse interventioner vedrører især kontrol og gennemførelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, bevarelsesforanstaltninger, dataindsamling, videnskabelig rådgivning, forvaltning, overholdelse af internationale aftaler til sikring af varige fiskeriressourcer og gennemførelse af foranstaltninger vedrørende havretten.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 af 22. maj 2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten.

RESUMÉ

Rådet har med denne forordning besluttet at forbedre de finansielle interventioners effektivitet inden for rammerne af gennemførelsen og kontrollen af den fælles fiskeripolitik.

Vigtigste målsætninger

Der træffes finansielle foranstaltninger til gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik. De finansielle interventioner vedrører:

  • Forbedring af kontrollen med fiskeriaktiviteter og gennemførelsen af foranstaltninger under den fælles fiskeripolitik. De finansielle interventioner til fordel for medlemsstaterne tager sigte på at afhjælpe mangler i de nationale fiskerikontrolprogrammer og imødegå tab af ressourcer. Målet er at koordinere disse kontrolforanstaltninger, specielt via anvendelse af nationale inspektions- og overvågningsenheder inden for rammerne af EF-Fiskerikontrolagenturet.
  • Dataindsamling og bedre videnskabelig rådgivning. De finansielle interventioner til fordel for medlemsstaterne tager sigte på at fremskaffe mere information til evaluering af fiskeressourcerne. Databehandlingen ledsages af informationsindsamling og medinddragelse af alle de parter, der er nødvendige for gennemførelsen af disse foranstaltninger. EF-midlerne skal støtte oprettelsen af komplette databaser, som regelmæssigt ajourføres i medlemsstaterne.
  • Internationale forbindelser. De finansielle interventioner skal fremme indgåelse af fiskeriaftaler med tredjelande, samarbejde med FN og etablering af partnerskaber i denne sektor. Midlerne skal ligeledes fremme EF's deltagelse i forberedende aktiviteter med henblik på at oprette nye internationale organisationer og/eller fastsætte nye internationale normer i fiskerisektoren og i forbindelse med bevarelsen af fiskeriressourcerne.
  • Forvaltningen af den fælles fiskeripolitik. Forordningen indeholder bestemmelser om udgifter i forbindelse med Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur (RKFA) og de regionale rådgivende råd (RRR) samt finansiering af driftsomkostninger til iværksættelse af de regionale rådgivende råd.

Tildeling af EF-midler

Finansieringen af disse forskellige foranstaltninger er omfattet af den finansielle ramme for perioden 2007-2013. Foranstaltningerne får tildelt EF-midler, da de er med til at opretholde fiskeressourcernes ligevægt på lang sigt.

De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for den finansielle ramme. De foranstaltninger, der finansieres på grundlag af forordningen, kan ikke opnå finansiel støtte via andre EF-instrumenter. Kommissionen sørger for, at der iværksættes forholdsregler mod svig, korruption og andre ulovligheder, og foretager inddrivelse af udbetalte beløb i de tilfælde, hvor der konstateres uregelmæssigheder.

Gennemførelsen af foranstaltningerne skal overvåges regelmæssigt. Kommissionen skal sikre en regelmæssig, uafhængig og ekstern evaluering af de finansierede foranstaltninger.

Kommissionen skal i henhold til forordningen forelægge Parlamentet og Rådet en midtvejsevalueringsrapport senest den 31. marts 2011 om de opnåede resultater og overvågningen af gennemførelsen af de foranstaltninger, der finansieres af EF-midler. Der skal senest den 30. august 2012 offentliggøres en meddelelse om videreførelse af foranstaltningerne.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdato - UdløbsdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 861/2006

1.1.2007 – 31.12.2013

-

EUT L 160 af 14.6.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr.1078/2008 af 3. november 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr.861/2006 for så vidt angår de udgifter, som medlemsstaterne har afholdt til indsamling og forvaltning af grunddata om fiskeri [Den Europæiske Unions Tidende L 295 af 4.11.2008].
Forordningen fastsætter det finansielle bidrag fra Fællesskabet til de udgifter, som medlemsstaterne har afholdt til indsamling og forvaltning af grunddata om fiskeri. Medlemsstaterne skal sende et årligt budgetoverslag for det nationale program til Kommissionen til evaluering. Kommissionen kan anmode medlemsstaterne om at redegøre nærmere for de pågældende udgifter i forbindelse med evalueringen. Medlemsstaterne skal fremsende en sådan nærmere redegørelse senest 15 kalenderdage efter Kommissionens anmodning. Støtteberettigede udgifter skal vedrøre dataindsamlingsaktiviteter (indsamling af data på prøveudtagningsstederne, overvågning af erhvervsfiskeri og rekreativt fiskeri, forskningsundersøgelser til havs), dataforvaltningsaktiviteter (database- og webstedsudvikling, datalagring, kvalitetskontrol og validering af data, databehandling, etc.) og dataanvendelsesaktiviteter (produktion af datasæt og anvendelse heraf til støtte for videnskabelige analyser, vurdering af biologiske parametre og udarbejdelse af datasæt med henblik på bestandsvurderinger, bioøkonomisk modellering og tilsvarende videnskabelige analyser). Det første nationale program dækker perioden 2009-2010.

Kommissionens forordning (EF) nr.391/2007 af 11. april 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr.861/2006 for så vidt angår medlemsstaternes udgifter til gennemførelsen af overvågnings- og kontrolordningerne under den fælles fiskeripolitik [Den Europæiske Unions Tidende L 97 af 12.4.2007].
Denne forordning fastsætter betingelser for finansielle bidrag fra Kommissionen til medlemsstaternes udgifter i forbindelse med kontrol- og håndhævelsesforanstaltninger under den fælles fiskeripolitik i perioden 2007-2013. For at kunne modtage finansiel støtte skal medlemsstaterne forelægge Kommissionen deres fiskerikontrolprogram hvert år inden den 31. januar. Støtteberettigede projekter er normalt projekter til over 40 000 EUR. Projekterne skal ligge inden for tidsplanen i det årlige program, og hver medlemsstat skal forelægge Kommissionen en foreløbig evalueringsrapport og en endelig rapport om projekterne. Herudover er der visse andre betingelser, der skal opfyldes i forbindelse med investering i ny teknologi, anskaffelse eller modernisering af skibe samt undervisnings- og udvekslingsprogrammer.

 
Seneste ajourføring: 04.02.2009
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top