RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zlepšení finančních opatření pro společnou rybářskou politiku

Toto nařízení zavádí jasnou a efektivní strukturu provádění finančních zásahů Společenství při prosazování společné rybářské politiky (SRP). Tyto zásahy se týkají zejména kontroly a prosazování pravidel SRP, opatření pro zachování zdrojů, shromažďování údajů, zlepšení vědeckého poradenství, řízení, dodržování mezinárodních dohod, jež mají zajistit udržitelnost rybolovných zdrojů a provádění opatření týkajících se mořského práva.

AKT

Nařízení Rady 861/2006 ze dne 22. května 2006, kterým se stanoví finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva.

PŘEHLED

Prostřednictvím tohoto nařízení se Rada rozhodla zlepšit účinnost finančních zásahů v rámci provádění a kontroly společné rybářské politiky (SRP).

Prioritní cíle

Za účelem provádění SRP jsou připravena určitá finanční opatření. Finanční zásahy se týkají:

  • zlepšování kontroly rybolovných činností a prosazování opatření SRP. Cílem finančních zásahů ve prospěch členských států je kompenzovat nedostatek národních kontrolních programů v odvětví rybolovu a čelit úbytku zdrojů. Cílem je koordinovat kontrolní opatření, zejména posouzením rozsahu národních systémů kontroly a dohledu v závislosti na pravomocích Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu;
  • shromažďování údajů a zlepšování vědeckého poradenství. Cílem finančních zásahů ve prospěch členských států je poskytnout více informací pro posouzení stavu rybolovných zdrojů. Zpracování údajů probíhá paralelně se sběrem informací a zapojením všech zúčastněných stran, jejichž účast je nutná k provádění těchto opatření. Za využití finančních prostředků Společenství jsou v členských státech vytvořeny ucelené a pravidelně aktualizované databáze;
  • mezinárodní vztahy. Finanční zásahy slouží k podpoře uzavírání dohod o rybolovu s třetími zeměmi, spolupráci s OSN a uzavírání partnerství v tomto odvětví. Z těchto prostředků se financuje také účast Společenství na přípravných pracích směřujících k vytvoření nových mezinárodních organizací a/nebo nových mezinárodních norem v odvětví rybolovu a v oblasti ochrany rybolovných zdrojů;
  • řízení v rámci SRP. Nařízení pamatuje na výdaje související s Poradním výborem na rybolov a akvakulturu (PVRA) a s regionálními poradními sbory (RPS) i na financování provozních nákladů na provádění RPS.

Přidělování finančních prostředků Společenství

Financování uvedených činností se stanoví v rámci finančních výhledů na období 2007-2013. Finanční prostředky Společenství lze na tyto činnosti využít proto, že přispívají k zajišťování dlouhodobé rovnováhy rybolovných zdrojů.

Roční rozpočtové prostředky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce. Opatření financovaná na základě tohoto nařízení nesmějí obdržet pomoc z jiných finančních nástrojů Společenství. Komise zajistí zavedení preventivních a kontrolních opatření proti podvodům, korupci a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem a připraví nástroje na vymáhání vyplacených částek v případě, že budou zjištěny nesrovnalosti.

Provádění této činnosti bude pravidelně monitorováno. Komise zajistí pravidelné nezávislé externí hodnocení finančních opatření.

Na základě tohoto nařízení Komise do 31. března 2011 předloží Parlamentu a Radě zprávu o prozatímním hodnocení získaných výsledků a o provádění opatření financovaných z finančních zdrojů Společenství. Sdělení o pokračování těchto opatření bude zveřejněno do 30. srpna 2012.

ODKAZY

AktVstup v platnost – Datum ukončení platnostiLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 861/2006

1. 1. 2007–31. 12. 2013

Úř. věst. L 160 

ze dne 14. 6. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 1078/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 861/2006 týkající se výdajů vzniklých členským státům při shromažďování a správě základních údajů v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 295 ze dne 4.11.2008).
Toto nařízení stanoví finanční příspěvek Společenství na výdaje vzniklé členským státům při shromažďování a správě základních údajů v odvětví rybolovu. Členské státy musejí předložit roční rozpočtový výhled týkající se jejich národních programů Komisi, která provede hodnocení. Komise může členský stát požádat, aby podrobněji vysvětlil výdaje, z nichž se při hodnocení vychází. Členský stát toto vysvětlení poskytne do patnácti kalendářních dní od žádosti Komise. Způsobilé výdaje jsou výdaje související se shromažďováním údajů (shromažďování údajů v místech odběru, sledování obchodního a rekreačního rybolovu na moři, výzkumná šetření na moři), s činnostmi správy údajů (vývoj databáze a internetových stránek, ukládání, kontrola kvality a ověřování, zpracovávání atd.) a s činnostmi využívání údajů (vytváření údajů a jejich využívání k podpoře vědecké analýzy, odhady biologických parametrů, příprava souborů údajů pro sledování populací, bioekonomické modelování a odpovídající vědeckou analýzu). První národní program se vztahuje k období 2009-2010.

Nařízení Komise (ES) č. 391/2007 ze dne 11. dubna 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 861/2006 týkající se výdajů vzniklých členským státům při provádění monitorovacích a kontrolních systémů použitelných pro společnou rybářskou politiku (Úř. věst. L 97 ze dne 12.4.2007).
Toto nařízení stanoví podmínky pro poskytnutí finanční pomoci Společenství na pokrytí výdajů členských států na kontrolu a prosazování pravidel SRP v období 2007-2013. Členské státy, které chtějí získat finanční pomoc, musejí do 31. ledna každého roku předložit Komisi svůj kontrolní program. Způsobilé projekty obvykle představují částku přesahující 40 000 EUR. Tyto projekty se musejí řídit časovým plánem uvedeným v ročním kontrolním programu a je o nich podávána prozatímní hodnotící zpráva a závěrečná zpráva, kterou každý členský stát předkládá Komisi. Je také třeba splňovat další podmínky v oblasti investic do nových technologií souvisejících s nákupem a modernizací plavidel a s odbornou přípravou a výměnnými programy.

Poslední aktualizace: 04.02.2009
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky