RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kontrollsystem för fiske

Den nya europeiska kontrollsystemet för fiske avser att säkerställa reskekten för reglerna i den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) genom hela produktionskedjan, det vill säga från båten till detaljhandeln. Kontroller till havs genomförs fortfarande, med de förstärks i hamn, under transport, i bearbetningsfabrikerna, på marknaden osv. för att säkerställa att fisken fångats lagligt.
Kontrollsystemet gäller all fiskeverksamhet i gemenskapens vatten, liksom fiskeverksamhet från gemenskapens fartyg och medborgare i Europeiska unionen, i gemenskapens vatten och andra vatten. Det gäller också bearbetning och saluföring av fiskeriprodukter, fritidsfiske av känsliga bestånd och vattenbruk.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införandet av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs.

SAMMANFATTNING

Omstruktureringen av gemenskapens kontrollsystem för fiske har moderniserat gemenskapens system för kontroll, inspektion och utförande av åtgärder inom den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) under hela saluföringskedjan. I allmänhet har alla aspekter av kontroll och uppföljning av fiskeriverksamhet blivit mer effektiva.

Kontroll och övervakning av fiskeverksamhet

Medlemsstaterna ska genomföra inspektioner av verksamheten genom hela kedjan för produktion av fiskeprodukter, i synnerhet avlastning, bearbetning, transport och saluföring. Användandet av modern inspektionsteknik, som det satellitbaserade övervakningssystemet för fartyg, elektroniska dagböcker ombord och elektroniskt meddelande av fångstdata har utvidgats. Insamling, behandling och analys av fiskedata har märkbart förstärkts. Ett systematiskt vägningssystem har införts. Det nya spårningssystemet för fiskeriprodukter kommer att göra det möjligt att följa alla fiskeriprodukter, från fartyget till detaljhandeln.

Nya åtgärder som en riskanalys som till stor del grundar sig på systematiska och kompletta korskontroller av all relevant information och som avser att koncentrera kontrollverksamheten där det finns störst risk för olagligt uppförande, kommer att göra kontrollerna mer effektiva.

Bland de andra nya områden som täcks av förordningen är medlemsstaternas uppföljning av vissa kriterier av flotthantering, som fiskekapaciteten och motorstyrkan. Generella standarder har fastställts för särskilda kontrollåtgärder som för fleråriga planer och återhämtningsplaner, begränsade fiskezoner och utkast. Principerna för ett nytt system för observation av kontroller har fastställts.

Inspektionsbefogenheter

Förordningen utvidgar kommissionens inspektionsbefogenheter. Den kan hädanefter, under vissa förhållanden genomföra oberoende inspektioner utan att i förväg meddela den berörda medlemsstaten.

Sanktioner

Förordningen inför avskräckande sanktioner vars storlek är fastställd på ett harmoniserat sätt i hela Europeiska unionen (EU) beroende på värdet på fiskeriprodukterna som erhållits då en svår överträdelse begåtts. Förordningen föreskriver ett system med straffprickar för svåra överträdelser för innehavarna av fiskelicenser och för kaptener. Dessa kan, som sista utväg och då fiskelicensen dragits in flera gånger, automatiskt bli av med sitt tillstånd då de begått ett visst antal svåra överträdelser. Åtgärder ska också vidtas mot medlemsstater som inte följer bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken och på detta sätt skadar bestånden av fisk. Det gäller särskilt möjligheten att tillfäligt stoppa eller minska EU:s ekonomiska bidrag, att stänga fiskerier och minska kvoterna.

Samarbete mellan medlemsstaterna

Förordningen fastställer ett system för ömsesidigt bistånd och utbyte av uppgifter som rör kontroll mellan medlemsstaterna. Den föreslår också ett nytt angreppssätt för hantering och kommunikation av data som rör kontroll med hjälp av internationella säkra webbplatser med direkt fjärråtkomst för kommissionen

Koordinationsmyndighet

Förordningen utvidgar befogenheterna för Gemenskapens kontrollorgan för fiske så att den kan tillhandahålla ett mer konkret bistånd inom ramen för ett enhetligt verkställande av det nya kontrollsystemet. För att möta en svår risk för den gemensamma fiskeripolitiken, kan den också, vid behov, inrätta en beredskapsenhet.

Inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, hör kontroll och tillämpning till medlemsstaternas exklusiva befogenheter. Den nya förordningen förstärker sålunda kommissionens och medlemsstaternas distinkta roller för att undvika överlappningar och för att vaka över att kommissionen koncentrerar sina ansträngningar på sin huvudsakliga verksamhet som är kontroll och granskning av medlemsstaternas tillämpande av bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken. Den nya förordningen ersätter det existerande rättsliga ramverk som fastställts i rådets förordning (EEG) nr 2847/93.

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 1224/2009

1.1.2010

-

EUT L 343, 22.12.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Specifikt kontroll- och inspektionsprogram

Kommissionens beslut 2010/210/EU av den 6 april 2010 om ändring av kommissionens beslut 2009/296/EG om införande av ett särskilt kontroll- och inspektionsprogram för återhämtning av blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet [EUT L 89, 9.4.2010].

Senast ändrat den 19.05.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början