RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


System kontroli rybołówstwa

Nowy europejski system kontroli rybołówstwa ma na celu zapewnienie przestrzegania zasad wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) na całej rozciągłości łańcucha produkcyjnego, to znaczy od statku do sprzedawcy detalicznego. Kontrole na morzu są nadal praktykowane, lecz zaostrza się je w portach, podczas transportu, w zakładach przetwórczych, na rynkach itd., aby sprawdzić, czy ryby złowiono zgodnie z prawem.
System kontroli rybołówstwa stosuje się do całej działalności rybackiej na wodach wspólnotowych, a także do działalności rybackiej statków wspólnotowych i pochodzących z Unii Europejskiej na wodach wspólnotowych i pozawspólnotowych. Stosuje się go także do przetwarzania i wprowadzania na rynek produktów rybołówstwa, rybołówstwa rekreacyjnego na wodach o słabym zarybieniu i do akwakultury.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.

STRESZCZENIE

Restrukturyzacja wspólnotowego systemu kontroli rybołówstwa unowocześniła wspólnotowy system kontroli, inspekcji i wykonywania założeń wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) na całej rozciągłości procesu wprowadzania na rynek. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie aspekty dotyczące kontroli i śledzenia działalności rybackiej stały się bardziej skuteczne.

Kontrola i nadzór działalności rybackiej

Państwa członkowskie powinny dokonywać inspekcji działalności na całej rozciągłości łańcucha produkcyjnego produktów rybołówstwa, w szczególności wyładunku, przetwarzania, transportu i wprowadzania na rynek. Rozszerzono użycie nowoczesnych technologii inspekcji, takich jak system monitorowania statków (VMS), elektroniczne dzienniki pokładowe i elektroniczne przekazywanie danych o połowach. Zbieranie, przetwarzanie i analizowanie danych o rybołówstwie zostało znacznie rozbudowane. Wprowadzono system regularnego ważenia połowu. Nowy system identyfikowania produktów rybołówstwa pozwoli na monitorowanie wszystkich produktów rybołówstwa w drodze od statku do sprzedawcy detalicznego.

Skuteczność kontroli zostanie wzmocniona dzięki nowym środkom, takim jak analiza ryzyka, która opiera się w znacznym stopniu na systematycznym i kompletnym zestawianiu wszystkich istotnych danych i która ma na celu skoncentrowanie działań kontrolnych tam, gdzie ryzyko nielegalnych praktyk jest największe.

Wśród innych nowych dziedzin objętych rozporządzeniem znajduje się monitorowanie przez państwa członkowskie niektórych kryteriów zarządzania flotami, takich jak zdolność połowu i moc silnika. Ustalono ogólne normy dla określonych środków kontroli, dotyczące planów wieloletnich i planów rekonstrukcji, stref objętych zakazem połowów i odrzutów. Ustalono zasady nowego systemu obserwatorów kontrolujących.

Uprawnienia dochodzeniowe

Rozporządzenie zwiększa kompetencje inspekcyjne Komisji. Od tej pory może ona, pod pewnymi warunkami, stosować niezależne inspekcje bez uprzedniego powiadomienia danego kraju członkowskiego.

Sankcje

Rozporządzenie wprowadza sankcje odstraszające, których rozmiar jest ustalony w zharmonizowany sposób w całej Unii Europejskiej (UE) w zależności od wartości produktów rybołówstwa uzyskanych podczas popełniania poważnego wykroczenia. Rozporządzenie przewiduje system punktów karnych za poważne wykroczenia dla posiadaczy pozwoleń rybackich i dla kapitanów, którzy zostaną w ostateczności automatycznie pozbawieni swych pozwoleń po kilkukrotnym zawieszeniu pozwoleń rybackich, jeśli popełnili pewną liczbę poważnych wykroczeń. Przewidziano również środki wobec krajów członkowskich, które nie podporządkują się zasadom WPRyb i będą zagrażać w ten sposób zasobom rybnym. Chodzi tu szczególnie o możliwość zawieszenia lub zmniejszenia pomocy finansowej ze strony UE, możliwość zamknięcia łowisk i zmniejszenie przydziałów.

Współpraca między państwami członkowskimi

Rozporządzenie ustanawia system wspólnej pomocy i regularnej wymiany informacji związanych z kontrolą między krajami członkowskimi. Proponuje również nowe podejście do zarządzania i udostępniania danych dotyczących kontroli przy użyciu zabezpieczonych krajowych stron internetowych przewidujących bezpośredni zdalny dostęp dla Komisji.

Władza koordynująca

Rozporządzenie rozszerza kompetencje Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa w taki sposób, aby mogła ona dostarczać bardziej rzeczowej pomocy w ramach jednakowego wdrożenia nowego systemu kontroli. Aby stawić czoła poważnemu ryzyku dla WPRyb, może ona również, w danym przypadku, ustanowić jednostkę kryzysową.

Kontrola i egzekwowanie w ramach WPRyb leżą w zakresie wyłącznych kompetencji krajów członkowskich. Nowe rozporządzenie potwierdza również różne role Komisji i krajów członkowskich, aby uniknąć pokrywania się kompetencji i zapewnić skoncentrowanie wysiłków Komisji na jej głównej działalności kontrolującej i sprawdzającej stosowanie reguł WPRyb przez kraje członkowskie. Nowe rozporządzenie zastępuje istniejące ramy prawne ustalone w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2847/93 (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV).

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDz.U.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009

1.1.2010

-

Dz.U. 343 z 22.12.2009

AKTY POWIĄZANE

Indywidualny program kontroli i inspekcji

Decyzja Komisji 2010/210/UE z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/296/WE ustanawiającą indywidualny program kontroli i inspekcji związany z odbudową zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym [Dz.U. L 89 z 9.4.2010].

Ostatnia aktualizacja: 19.05.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony