RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Režim kontroly rybolovu

Cílem nového evropského režimu kontroly rybolovu je zajistit dodržování pravidel společné politiky rybolovu (PCP) po celý průběh výrobního procesu, čili od lodi k maloobchodníkovi. Kontroly na moři stále probíhají, ale posilují i v přístavech, při převozu, ve zpracovatelských závodech, na trzích atd., aby bylo zřejmé, že ryby byly pořízené legálně.
Režim kontroly je aplikován na všechny rybolovné činnosti v komunitárních vodách i na rybolovné činnosti komunitárních lodí a příslušníků Evropské unie v komunitárních i nekomunitárních vodách. Systém se vztahuje i na zpracování produktů rybolovu a jejich uvádění na trh, dále na rybolov pro rekreaci, neboť tyto činnosti se dotýkají citlivých populací a akvakultury.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky

PŘEHLED

Restrukturalizace komunitárního systému kontroly rybolovu vedla k modernizaci komunitárního režimu kontroly, inspekce a výkonu opatření společné politiky rybolovu (PCP) po celý proces komercializace. Obecně všechny aspekty spojené s kontrolou a sledováním rybolovných činností získaly na účinnosti.

Kontrola a sledování rybolovných činností

Členské státy musí přistoupit k inspekcím činností probíhajících při výrobě výrobků pocházejících z rybolovu, zejména vyloďování, zpracování, převoz a obchodování. Bylo rozšířeno použití moderních technologií jako systémů dohledu nad loděmi přes satelit (VMS), elektronických lodních deníků či elektronická evidence výlovů. Sběr, zpracování a analýza dat z rybolovu byly znatelně posíleny. Byl zaveden systém pravidelného vážení výlovů. Nový systém značení rybolovných produktů umožní jejich sledování od lodi až k maloobchodníkovi.

Byla přijata nová opatření jako analýza rizik, založená ve značné míře na systematických a úplných srovnáních všech relevantních údajů a cílících na soustřeďování kontrolních činností tam, kde je riziko nelegálního jednání největší, která posílí účinnost kontrol.

Mezi další nové oblasti, které pravidla pokrývají, patří sledování určitých kritérií správy flotil ze strany členských zemí, například schopnost výlovu a výkon motoru. Jsou zavedeny obecné normy pro zvláštní kontrolní opatření týkající se víceletých a rekonstrukčních plánů, omezených rybolovných zón a vypouštění. Zavedeny jsou principy nového systému kontrolních pozorovatelů.

Inspekční pravomoci

Nařízení rozšiřuje inspekční kompetence Komise. Ta nyní může za určitých podmínek provádět nezávislé inspekce bez předchozího upozornění dotčeného členského státu.

Sankce

Nařízení zavádí odstrašující sankce, jejichž rozsah je harmonizovaně stanoven v celé Evropské unii (EU) v závislosti na hodnotě rybolovných výrobků pro vážné prohřešky. Nařízení počítá s bodovým systémem postihů pro držitele rybářských průkazů a kapitány lodí, kterým bude v poslední instanci a po opakovaných pozastaveních rybářského oprávnění automaticky rybářský průkaz odebrán, jakmile se dopustí určitého množství závažných prohřešků. Mohou být rovněž přijata opatření proti členským státům, které se nepodřídí pravidlům PCP, a narušují tím stavy ryb. Jedná se zejména o možnost pozastavit nebo omezit finanční pomoc z EU, ukončení rybolovu a odečtení příspěvků.

Spolupráce mezi členskými státy

Nařízení zavádí systém vzájemné pomoci a systematické výměny informací spojených s kontrolou mezi členskými státy. Nabízí rovněž nový přístup ke správě a komunikaci údajů souvisejících s kontrolami prostřednictvím národních zabezpečených internetových stránek předpokládajících pro Komisi přímý přístup na dálku.

Koordinační autority

Nařízení rozšiřuje pravomoci Evropské agentury pro kontrolu rybolovu, tak aby mohla poskytovat konkrétnější podporu v rámci jednotného zavádění nového kontrolního systému. Aby dokázala čelit případnému vážnému riziku pro PCP, může rovněž ustanovit pohotovostní jednotku.

Kontrola a uplatňování v rámci PCP jsou ve výhradní kompetenci členských států. Nové nařízení potvrzuje také oddělené role Komise a členských států, čímž se mají vyvarovat zdvojování působností, a bdí nad tím, aby Komise soustředila své úsilí na svou hlavní činnost kontroly a ověřování uplatňování pravidel PCP členskými státy. Nové nařízení nahrazuje stávající právní rámec daný nařízením Rady (EHS) č. 2847/93 (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV).

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) n° 1224/2009

1. 1. 2010

-

Úř. věst. L 343 

ze dne 22. 12. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Specifický program kontroly a inspekce

Rozhodnutí 2010/210/EU Komise ze 6. dubna 2010, kterým se mění rozhodnutí 2009/296/ES, kterým se stanoví zvláštní kontrolní a inspekční program týkající se obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři (oznámeno pod číslem K(2010) 2060) (Úř. věst. L 89 ze dne 9.4.2010).

Poslední aktualizace: 19.05.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky