RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 22 talen
Nieuwe beschikbare talen:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Biodiversiteitsstrategie voor 2020

De Europese Unie (EU) neemt een strategie aan ter bescherming en verbetering van de biodiversiteit in Europa voor het komende decennium. Deze strategie omvat zes streefdoelen die betrekking hebben op de voornaamste factoren van biodiversiteitsverlies en die zullen helpen de grootste druk op de natuur te verlichten.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 3 juni 2011, getiteld: "Onze levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal: een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020" [COM(2011) 244 definitief - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Deze strategie streeft ernaar het biodiversiteitsverlies en de achteruitgang van ecosystemen in de Europese Unie (EU) uiterlijk in 2020 tot staan te brengen, door zes prioritaire streefdoelen te bepalen. Deze strategie vormt een integrerend onderdeel van de Europa 2020-strategie en met name van het vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik van hulpbronnen".

Streefdoel 1: de natuur in stand houden en herstellen

De EU moet instaan voor een betere toepassing van de "vogelrichtlijn" en de "habitatrichtlijn". Deze twee richtlijnen vormen de ruggengraat van het EU-beleid inzake biodiversiteit. Tot op heden leidde dit tot enkele belangrijke successen, zoals de oprichting van Natura 2000, 's werelds grootste netwerk van beschermde gebieden dat meer dan 750 000 km2 beslaat. Deze vooruitgang is echter nog niet toereikend om tot een gunstige staat van instandhouding te komen van alle habitats en soorten van Europees belang. Om het eerste streefdoel van deze strategie te halen, moeten de lidstaten de bestaande wetgeving beter toepassen. Zij moeten met name zorgen voor een beter beheer en herstel van de Natura 2000-gebieden door er de nodige middelen in te investeren. Deze maatregelen zullen bijdragen tot het ombuigen van het biodiversiteitsverlies en het herstel tegen 2020 mogelijk maken.

Streefdoel 2: ecosystemen en ecosysteemdiensten handhaven en verbeteren

De integratie van groene infrastructuur en het herstel van ten minste 15 % van de beschadigde ecosystemen tegen 2020 en de uitwerking van een initiatief met het oog op het vermijden van elk nettoverlies voor de ecosystemen en hun diensten tegen 2015 zullen cruciale maatregelen zijn voor het handhaven en verbeteren van ecosysteemdiensten (bijvoorbeeld de bestuiving van gewassen door bijen).

Streefdoel 3: de duurzaamheid van landbouw en bosbouw verzekeren

De instrumenten voorzien in het GLB moeten ertoe bijdragen dat tegen 2020 een zo groot mogelijke oppervlakte cultuurgrond met grasland, akkerbouw en meerjarige teelten onder biodiversiteitsgerelateerde maatregelen valt.

Tegen 2020 zullen er bosbeheerplannen of gelijkwaardige instrumenten uitgevaardigd zijn voor alle bossen in overheidsbezit en voor bosgebieden vanaf een bepaalde omvang. Deze zullen een duurzaam bosbeheer moeten garanderen teneinde aanspraak te kunnen maken op een financiering in het kader van het plattelandsbeleid van de EU.

De ingevoerde maatregelen ter verzekering van duurzaam beheer in beide sectoren dienen eveneens bij te dragen tot de realisatie van streefdoelen 1 en 2 van de strategie.

Streefdoel 4: zorgen voor een duurzaam gebruik van visbestanden

De maatregelen in het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid moeten bijdragen tot het behalen van maximale duurzame opbrengsten (MDO's) tegen 2015. Hiervoor is het noodzakelijk dat de populaties een leeftijdsopbouw en grootteverdeling bereiken die duiden op een gezond bestand. Door een visserijbeheer zonder significante nadelige effecten op andere bestanden, soorten en ecosystemen wordt het mogelijk om tegen 2020 een goede milieutoestand te bereiken, conform de kaderrichtlijn "mariene strategie".

Streefdoel 5: Invasieve uitheemse soorten bestrijden

Met uitzondering van de wetgeving inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijk niet voorkomende soorten in de aquacultuur bestaat er thans geen specifiek, omvattend EU-beleid om deze invasieve uitheemse soorten het hoofd te bieden. Nochtans vormen deze invasieve uitheemse soorten een ernstige bedreiging voor de biodiversiteit in de EU. De noodzaak dringt zich dus op hen te inventariseren, te isoleren en uit te roeien en de introductie van deze soorten in de hand te houden om het opduiken van nieuwe soorten te voorkomen. Hiertoe zal de Commissies de beleidslacunes in de strijd tegen deze invasieve uitheemse soorten aanvullen met een ad hoc wetgevingsinstrument.

Streefdoel 6: de mondiale biodiversiteitscrisis aanpakken

De EU moet haar rol in de strijd tegen het wereldwijde biodiversiteitsverlies uitbreiden door de verbintenissen na te komen die aangegaan werden ter gelegenheid van de 10e conferentie der partijen (CoP10) bij het Verdrag van de Naties inzake biologische diversiteit, die in 2010 in Nagoya werd gehouden. Op deze conferentie ging de EU volgende verbintenissen aan:

  • de in het algemeen strategisch plan voor biodiversiteit 2011-2020 gestelde streefdoelen bereiken;
  • het protocol van Nagoya betreffende toegang tot genetische hulpbronnen en de billijke en eerlijke verdeling van de baten die voortvloeien uit het gebruik ervan (het TBV-protocol) instellen; en
  • bijkomende financiële middelen vrijmaken om de uitdaging van de bescherming van de mondiale biodiversiteit aan te gaan.

Context

De strategie beantwoordt aan twee belangrijke verbintenissen die in maart 2010 aangegaan werden door de EU-leiders, met name het biodiversiteitsverlies in de EU tegen 2020 aan banden leggen en de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten in de EU tegen 2050 beschermen, evalueren en herstellen.

Laatste wijziging: 09.12.2011

Zie ook

  • Verenigde Naties, Verdrag inzake biologische biodiversiteit (EN) (FR)
  • biodiversiteitsinformatiesysteem voor Europa (EN)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven