RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 22 kielellä
Uudet kielet:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vuoteen 2020 ulottuva luonnon monimuotoisuutta koskeva strategia

Euroopan unioni (EU) on ottanut käyttöön strategian luonnon monimuotoisuuden tilan suojelemiseksi ja parantamiseksi kuluvan vuosikymmenen aikana. Strategiassa on määritelty kuusi tavoitetta, jotka kattavat tärkeimmät luonnon monimuotoisuuden häviämiseen vaikuttavat tekijät ja auttavat vähentämään suurimpia luontoon kohdistuvia paineita

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2011: ”Luonnonpääoma elämämme turvaajana: luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020” [KOM(2011) 244 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Strategialla pyritään pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden häviäminen ja ekosysteemien huonontuminen Euroopan unionissa (EU) vuoteen 2020 mennessä määrittelemällä tätä varten kuusi päätavoitetta. Se on olennainen osa Eurooppa 2020 -strategiaa ja erityisesti lippulaivahanketta ”Resurssitehokas Eurooppa».

Tavoite 1: luonnon säilyttäminen ja ennallistaminen

EU:n on varmistettava lintu- ja luontodirektiivien parempi täytäntöönpano». Nämä kaksi direktiiviä ovat luonnon monimuotoisuutta koskevan EU:n politiikan selkäranka. Tähän mennessä niiden avulla on saavutettu hyviä tuloksia muun muassa perustamalla maailman laajin suojelualueiden verkosto, Natura 2000, jonka pinta-ala on yli 750 000 km2. Toistaiseksi EU:n tärkeinä pitämien luontotyyppien ja lajien suotuisan suojelutason varmistamisessa ei kuitenkaan ole edistytty riittävästi. Strategian ensimmäisen tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on parannettava voimassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanoa. Niiden on erityisesti huolehdittava Natura 2000 -alueiden suojelusta ja ennallistamisesta investoimalla siihen riittävästi varoja. Näiden toimien avulla pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja edistetään sen ennallistamista vuoteen 2020 mennessä.

Tavoite 2: ekosysteemien ja ekosysteemipalvelujen ylläpito ja parantaminen

Ekosysteemipalveluja (esimerkiksi mehiläisten suorittama viljelykasvien pölytys) voidaan ylläpitää ja parantaa pääasiassa luomalla vihreää infrastruktuuria, ennallistamalla ainakin 15 prosenttia huonontuneista ekosysteemeistä vuoteen 2020 mennessä ja toteuttamalla ekosysteemien ja ekosysteemipalvelujen nettohävikin ehkäisemiseen tähtäävä aloite.

Tavoite 3: kestävän pohjan varmistaminen maa- ja metsätaloudelle

Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) nykyisillä välineillä on lisättävä vuoteen 2020 mennessä sellaisia maatalousalueita (laitumet, pellot ja monivuotiset kasvit), jotka kuuluvat luonnon monimuotoisuutta koskevien toimenpiteiden piiriin.

Metsien hoitosuunnitelmat tai vastaavat hallintovälineet julkisten yhteisöjen omistamia metsiä ja tietynkokoisia metsätiloja varten laaditaan vuoteen 2020 mennessä. Niillä varmistetaan metsien kestävä hoito rahoituksen saamiseksi EU:n maaseudun kehittämispolitiikasta.

Toimenpiteillä, joita toteutetaan kestävän hoitotavan varmistamiseksi maa- ja metsätaloudessa, on edistettävä myös strategian tavoitteiden 1 ja 2 toteuttamista.

Tavoite 4: varmistetaan kalavarojen kestävä käyttö

Yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen yhteydessä toteutetuilla toimenpiteillä on saavutettava kestävät enimmäistuotot (MSY) vuoteen 2015 mennessä. Siksi on tärkeää saavuttaa sellainen populaatioiden ikä- ja kokorakenne, joka osoittaa kannan olevan hyvässä kunnossa. Sellaisten kalastustoimien avulla, joilla ei ole merkittäviä haittavaikutuksia muihin kantoihin, lajeihin tai ekosysteemeihin, on mahdollista saavuttaa ympäristön hyvä taso vuoteen 2020 mennessä meristrategian puitedirektiivin mukaisesti.

Tavoite 5: haitallisten vieraslajien torjuminen

EU ei ole määritellyt erityisesti haitallisten vieraslajien torjumista koskevaa kattavaa toimintalinjaa, lukuun ottamatta lainsäädäntöä, joka koskee vieraslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käyttöä vesiviljelyssä. Kyseiset lajit ovat kuitenkin vakava uhka Euroopan luonnon monimuotoisuudelle. On siis välttämätöntä paikantaa ne ja rajoittaa niiden määrää tai hävittää ne sekä valvoa niiden tuontia, jotta uusia lajeja ei enää ilmaantuisi. Tätä varten komissio korjaa haitallisten vieraslajien torjumiseen liittyvät politiikan puutteet laatimalla erityisen asiaa koskevan säädöksen .

Tavoite 6: koko maailman luonnon monimuotoisuutta koskevan kriisin ratkaiseminen

EU:n lisättävä toimiaan koko maailman luonnon monimuotoisuuden häviämisen torjumiseksi panemalla täytäntöön ne sitoumukset, jotka se antoi biologista monimuotoisuutta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen 10. osapuolikokouksessa Nagoyassa vuonna 2010. Kokouksessa EU sitoutui

  • saavuttamaan tavoitteet, jotka asetettiin maailmanlaajuisessa luonnon monimuotoisuutta koskevassa strategisessa suunnitelmassa vuosiksi 2011–2020
  • panemaan täytäntöön geenivarojen saatavuutta ja niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa koskevan Nagoyan pöytäkirjan ja
  • hankkimaan lisäresursseja, joilla pystytään vastaamaan maailmanlaajuista luonnon monimuotoisuuden suojelua koskevaan haasteeseen.

Taustaa

Strategialla pannaan täytäntöön EU:n päättäjien maaliskuussa 2010 antamat kaksi merkittävää sitoumusta, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen EU:ssa vuoteen 2020 mennessä ja EU:n luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen suojelu, arviointi ja ennallistaminen vuoteen 2050 mennessä.

Viimeisin päivitys 09.12.2011

Katso myös

  • Biologista monimuotoisuutta koskeva Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus (EN) (FR)
  • Luonnon monimuotoisuutta käsittelevä eurooppalainen BISE-tietojärjestelmä (EN)
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun