RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 12 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Terrorismiin liittyviä sieppauksia koskeva tietojenvaihto

Tällä suosituksella pyritään lopettamaan terrorismiin liittyvät sieppaukset. Tätä varten neuvosto kehottaa keräämään taustatietoja, luomaan yhteyksiä ja käynnistämään keskusteluja, ja luettelee tiedot, joita jäsenvaltioiden tulisi vaihtaa.

ASIAKIRJA

Neuvoston suositus 2007/562/EY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2007, terrorismiin liittyviä sieppauksia koskevasta tietojenvaihdosta.

TIIVISTELMÄ

Terroristiryhmien tekemät sieppaukset ovat haaste, johon jäsenvaltioiden on vastattava. Sieppausten lopettamisen helpottamiseksi neuvosto suosittelee jäsenvaltioille tietojenvaihtoa.

Tällaisen tilanteen kokeneiden jäsenvaltioiden kokemuksia on hyödynnettävä kaikkien jäsenvaltioiden valmiuksien lisäämiseksi. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltiot toimittavat lomakkeen, johon kirjataan turvaluokittelemattomat tiedot sieppaustapauksista. Tiedot toimitetaan ainoastaan kansainväliseen terrorismiin liittyvistä tapauksista ja vasta tapauksen selvittämisen jälkeen.

Tietojen ilmoittaminen

Jäsenvaltiot toimittavat tiedot teosta, uhreista ja tekijöistä. Henkilötietoja toimitettaessa noudatetaan kansallista lainsäädäntöä.

Teosta ilmoitetaan paikka, alkamis- ja päättymisajankohta, toimintatapa, teon tarkoitus ja käytettiinkö sovittelijaa.

Uhreista ilmoitetaan heidän kansalaisuutensa, sukupuolensa, maassa oleskelunsa syy ja kielitaitonsa.

Terroristeista ilmoitetaan heidän ideologiansa, teosta vastaava ryhmä, heidän kansalaisuutensa, kielitaitonsa, toimintatapansa ja keinot, joita he käyttivät julkisuuden saamiseksi.

Yhteystoimistot hoitavat terrorismia koskevan tietojenvaihdon Euroopan tasolla. Jäsenvaltiot ilmoittavat tiedot Europolille ja tarkastelevat tietojen määrän ja laadun perusteella, onko tietokannan perustaminen tarkoituksenmukaista.

Jäsenvaltiot laativat luettelon kaikista vuoden 2001 jälkeen tapahtuneista sieppauksista sekä yhteystietoluettelon tietojen toimittamista varten.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantulo - Voimassaolon päättymispäiväMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti
Suositus 2007/562/EY--EUVL L 214, 17.8.2007

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2005/671/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, terrorismirikoksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä [EUVL L 253, 29.9.2005].

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2004, lainvalvontaviranomaisten tiedonsaantioikeuksien parantamisesta [KOM(2004) 429 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 25.10.2007
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun