RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fælles efterforskningshold

Denne rammeafgørelse, der er forældet giver medlemsstaterne mulighed for at oprette fælles efterforskningshold for at forbedre politisamarbejdet. Disse fælles efterforskningshold er sammensat af repræsentanter for de retshåndhævende myndigheder i to eller flere medlemsstater og har til opgave at foretage efterforskning inden for nærmere bestemte områder i et begrænset tidsrum.

DOKUMENT

Rådets rammeafgørelse 2002/465/JAI af 13. juni 2002 om oprettelse af fælles efterforskningshold.

RESUMÉ

På Det Europæiske Råds møde i Tammerfors i 1999 forpligtede medlemsstaterne sig til hurtigst muligt at oprette fælles efterforskningshold med henblik på at bekæmpe narkotika- og menneskesmugling samt terrorisme. Konventionen om gensidig retshjælp i straffesager, der blev vedtaget i maj 2000, indeholder en bestemmelse om oprettelse af fælles efterforskningshold.

Fremskyndelse/fremme af politisamarbejdet

Som følge af forsinkelsen i medlemsstaternes ratifikation af konventionen vedtog Rådet i juni 2002 denne rammeafgørelse om de fælles efterforskningshold, som det var forventet, at medlemsstaterne havde oprettet inden 1. januar 2003.

Oprettelses af fælles efterforskningshold

For at foretage strafferetlig efterforskning i medlemsstaterne, som kræver en koordineret og afstemt indsats, kan to eller flere medlemsstater oprette et fælles efterforskningshold. De kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater indgår en fælles aftale, som definerer de nærmere regler for det fælles efterforskningshold. Alle kriminelle handlinger kan berettige oprettelse af et fælles efterforskningshold.

De fælles efterforskningshold skal oprettes:

  • med et bestemt formål
  • for et begrænset tidsrum (som kan forlænges efter samtykke fra alle parter).

De berørte medlemsstater er ansvarlige for efterforskningsholdets sammensætning, formål og varighed. Medlemsstaterne kan bestemme, at repræsentanter for Europol, OLAF eller repræsentanter for tredjelande skal indgå i det fælles efterforskningshold.

Medlemmer af holdet, der kommer fra andre medlemsstater end den medlemsstat, hvor efterforskningsholdet opererer, betegnes som medlemmer, der er "udlånt". Disse medlemmer kan tildeles visse opgaver i overensstemmelse med national ret i den medlemsstat, hvor holdet opererer.

Hvad angår strafferetligt ansvar sidestilles embedsmænd, der er udlånt, med embedsmænd fra den medlemsstat, hvor opgaven udføres, for så vidt angår eventuelle strafbare handlinger, der begås mod eller af dem.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelseGennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Rammeafgørelse 2002/465/JAI20.6.20021.1.2003EUT L 162 af 20.6.2002

TILHØRENDE RETSAKTER

Kommissionens rapport om gennemførelse i medlemsstaterne af Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om fælles efterforskningshold [KOM (2004) 858 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].
Kommissionens rapport, der blev vedtaget den 7. januar 2005, indeholder en redegørelse for gennemførelsen i national ret af denne rammeafgørelse, som binder medlemsstaterne med hensyn til de resultater, der skal nås, men som overlader det til de nationale instanser at bestemme form og midler.

Seneste ajourføring: 30.09.2005
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top