RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Det Europæiske Politiakademi (Cepol)

Formålet med denne afgørelse er at forbedre den måde, Cepol fungerer på. Det fastsættes bl.a., at Cepol skal finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget, og at vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne finder anvendelse på Cepols personale. Det Europæiske Politiakademi er et samarbejdsnetværk, som består af de nationale uddannelsesinstitutioner for ledende politifolk. Det har til formål at udvikle en fælles strategi for spørgsmål om forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet via uddannelse, udarbejdning af harmoniserede læseplaner og formidling af bedste praksis.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2005/681/RIA af 20. september 2005 om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) og om ophævelse af afgørelse 2000/820/RIA.

RESUMÉ

Cepol blev oprindelig oprettet ved Rådets afgørelse af 22. december 2000. Rapporten om de første tre års drift viste, at der var en række problemer. Rådet krævede i sine konklusioner af 24. februar 2005, at der gennemføres forbedringer i den måde, Det Europæiske Politiakademi (Cepol) fungerer på, idet Cepol vil fungere bedre, hvis det finansieres over det almindelige budget, og hvis vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne anvendes på dets personale. Med denne afgørelse oprettes der et Europæisk Politiakademi som afløser for det Cepol, der blev oprettet ved afgørelse 2000/820/RIA. Afgørelsen giver Cepol status som et organ, der finansieres over EU's budget. Der fastsættes en række overgangsbestemmelser, som skal sikre en generel retlig kontinuitet.

Cepols opbygning

Cepol er et netværk, som består af de nationale uddannelsesinstitutioner for ledende politifolk. Det forvaltes af to organer, nemlig bestyrelsen og direktøren. De administrative opgaver varetages af et sekretariat.

Bestyrelsen består af direktørerne for de nationale uddannelsesinstitutioner. Hver national delegation (der består af en eller flere direktører for nationale uddannelsesinstitutioner) har én stemme i bestyrelsen. Repræsentanter for Generalsekretariatet for Rådet, Kommissionen og Europol kan deltage i bestyrelsesmøderne som observatører uden stemmeret.

Bestyrelsen træffer afgørelse med et flertal på to tredjedele af medlemmernes stemmer, undtagen når der er tale om det budgetforslag, der forelægges Kommissionen, som skal vedtages med enstemmighed. Den vedtager bl.a. fælles læseplaner, uddannelsesmoduler og undervisningsmetoder samt Cepols årsrapport. Det er også bestyrelsen, der træffer afgørelse om udnævnelse af direktøren.

Direktøren udpeges af bestyrelsen fra en liste over mindst tre ansøgere. Han er ansvarlig for den daglige administration af Cepol. Desuden gennemfører han budgettet, opretholder kontakter med de relevante tjenester i medlemsstaterne og koordinerer gennemførelsen af arbejdsprogrammet. Direktøren er underlagt vedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Sekretariatet bistår Cepol med at varetage de administrative opgaver og med at gennemføre det årlige program. Sekretariatets personale er underlagt vedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Cepol har status som juridisk person. Direktøren repræsenterer Cepol i forbindelse med alle juridiske handlinger og forpligtelser. Cepol har hjemsted i Bramshill i Det Forenede Kongerige.

Finansiering af Cepol over EU's budget

Cepol finansieres over EU's budget. De udgifter, der skal afholdes over EU's budget, omfatter udgifter til personale, administration, infrastruktur og drift. Senest den 31. marts hvert år vedtager bestyrelsen det foreløbige budgetoverslag for Cepol og sender det til Kommissionen, som sender det til budgetmyndigheden, dvs. Europa-Parlamentet og Rådet, sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions budget. Det er budgetmyndigheden, der fastlægger Cepols endelige budget.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), finder ubegrænset anvendelse på Cepol. Cepol tiltræder de øvrige bestemmelser om bekæmpelse af svig, herunder de interinstitutionelle aftaler på dette område.

Denne afgørelse får virkning fra den 1. januar 2006. Bestyrelsen skal hvert femte år efter, at afgørelsen har fået virkning, bestille en uafhængig ekstern evaluering af gennemførelsen af denne afgørelse.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelseGennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Rådets afgørelse 2005/681/RIA

1.1.2006

-

EUT 256 af 1.10.2005

Seneste ajourføring: 10.11.2005

Se endvidere

For yderligere informationer, se følgende netsteder:

  • Europa-Kommissionen: Generaldirektoratet for Indre Anliggender (EN)
  • CEPOL (EN)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top