RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropská policejní akademie (CEPOL)

Cílem tohoto rozhodnutí je zlepšit práci EPA. Stanovuje, že EPA má být financována ze souhrnného rozpočtu Evropské unie a že Služební řád úředníků Evropských společenství a Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství se mají vztahovat na zaměstnance EPA. Evropská policejní akademie je partnerská síť spojující vnitrostátní vzdělávací zařízení pro vyšší policejní úředníky. Jejím cílem je vytvořit společný přístup k problematice předcházení trestné činnosti a boji proti trestné činnosti prostřednictvím školení, přípravy harmonizovaných programů a šíření osvědčených postupů.

AKT

Rozhodnutí Rady 2005/681/SVV ze dne 20. září 2005 o zřízení Evropské policejní akademie (EPA) a o zrušení rozhodnutí 2000/820/SVV

PŘEHLED

EPA byla původně zřízena rozhodnutím Rady (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) ze dne 22. prosince 2000. Zpráva o jejích prvních třech letech působení odhalila několik potíží. Ve svých závěrech ze dne 24. února 2005 proto Rada vyzvala ke zlepšení práce Evropské policejní akademie (EPA): bylo zřejmé, že EPA by mohla pracovat efektivněji, pokud by byla financována ze souhrnného rozpočtu Evropské unie a kdyby se Služební řád úředníků Evropských společenství a Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství vztahoval na zaměstnance EPA. Rozhodnutí zřizuje Evropskou policejní akademii jako nástupkyni EPA zřízené rozhodnutím 2000/820/SVV. Toto rozhodnutí na EPA uplatňuje statut agentury financované z rozpočtu Evropských společenství. Stanovuje přechodná opatření pro univerzální právní nástupnictví.

Organizace EPA

EPA má formu sítě spojující vnitrostátní vzdělávací zařízení pro vyšší policejní úředníky. Spravuje ji správní rada a ředitel. Generální sekretariát vyřizuje správní úkoly.

Členy správní rady jsou ředitelé vnitrostátních vzdělávacích zařízení. Delegace každého státu (sestávající z jednoho nebo více ředitelů vnitrostátních vzdělávacích zařízení) má ve správní radě jeden hlas. Zástupci Generálního sekretariátu Rady, Komise a Europolu se mohou účastnit zasedání správní rady jako pozorovatelé, kteří nehlasují.

Správní rada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů, kromě návrhu rozpočtu, který má být předložen Komisi a který vyžaduje jednomyslné hlasování. Přijímá programy, vzdělávací moduly, společné vzdělávací metody a výročí zprávu EPA. Rada také přijímá rozhodnutí o jmenování ředitele.

Ředitele jmenuje správní rada ze seznamu nejméně tří kandidátů. Ředitel je odpovědný za každodenní řízení práce EPA. Sestavuje rozpočet, udržuje spojení s příslušnými službami v členských státech a koordinuje provádění pracovního programu. Vztahuje se na něho Služební řád úředníků Evropských společenství a Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Sekretariát je nápomocen EPA při plnění správních úkolů a provádění ročního programu. Na zaměstnance sekretariátu se vztahuje Služební řád úředníků Evropských společenství a Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

EPA má způsobilost k právním úkonům a uzavírání smluv. Ředitel EPA je jejím právním zástupcem. Sídlo EPA je v Bramshillu, ve Spojeném království.

Financování EPA z rozpočtu EU

EPA je financována z rozpočtu Společenství. Výdaje financované z rozpočtu Společenství zahrnují výdaje na zaměstnance, správu, infrastrukturu a provoz. Správní rada každý rok nejpozději do 31. března schválí návrh odhadu rozpočtu a předá jej Komisi a rozpočtovému orgánu (Evropskému parlamentu a Radě) společně s předběžným návrhem rozpočtu Evropské unie. Rozpočtový orgán rozhodne o konečném rozpočtu EPA.

Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)) se bez omezení vztahuje na EPA. EPA dodržuje i jiná ustanovení o boji proti podvodům, jako jsou interinstitucionální dohody v této oblasti.

Toto rozhodnutí platí od 1. ledna 2006. Každých pět let od tohoto data zadá správní rada nezávislé externí hodnocení týkající se uplatňování tohoto rozhodnutí.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Rozhodnutí Rady 2005/681/SVV

1. 1. 2006

-

Úř. věst. 256 

ze dne 1. 10. 2005

Poslední aktualizace: 10.11.2005

Viz také

Další informace naleznete na následujících internetových stránkách:

  • Evropská komise: Generální ředitelství pro vnitřní věci (EN)
  • CEPOL (EN)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky