RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Henkilötietojen välittäminen Europolin toimesta

Arkisto

Euroopan poliisivirasto eli Europol tukee järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa Euroopan unionissa. Europolin tehtävänä on parantaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä. Jäljempänä mainittu säädös antaa Europolille mahdollisuuden välittää henkilötietoja kolmansille valtioille ja tahoille järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi.

SÄÄDÖS

Neuvoston säädös, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1999, säännöistä, jotka koskevat Europolin toimesta tapahtuvaa henkilötietojen välittämistä kolmansille valtioille ja kolmansille elimille (EYVL C 88, 30.3.1999) [Ks. muutossäädökset]

TIIVISTELMÄ

Säädöksessä määritellään tietyt avainkäsitteet, jotka liittyvät henkilötietojen välittämiseen. Niitä ovat kolmannet valtiot, kolmannet elimet, sopimus ja toimivaltaiset viranomaiset. "Henkilötiedoilla" tarkoitetaan kaikenlaisia suoraan tai välillisesti tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskevia tietoja (henkilötunnus tai henkilön tunnusomaisia fyysisiä, fysiologisia, henkisiä, taloudellisia ja kulttuurisia tai sosiaalisia erityispiirteitä koskevat tiedot). "Tietojen käsittelyllä" tarkoitetaan kaikenlaista automaattista tai muunlaista tietojenkäsittelyä, johon liittyy tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, säilyttämistä, tiedoksi antamista, muuttamista, käyttöä, muokkaamista tai tietoihin tutustumista.

Europol voi välittää henkilötietoja

  • tehtyään sopimuksen kolmannen valtion tai tahon kanssa
  • poikkeuksellisesti asianomaisen jäsenvaltion olennaisten etujen turvaamiseksi tai uhkaavan vaaran estämiseksi.

Europolin ja kolmansien valtioiden tai tahojen välillä tehdyissä sopimuksissa on määriteltävä säännöt, jotka koskevat tiedon vastaanottajaa, välitettävien tietojen lajia ja tarkoitusta, jota varten tietoja välitetään. Sopimuksissa on lisäksi oltava määräykset vastuusta luvattoman tai virheellisen tietojenkäsittelyn varalta. Europolin hallintoneuvoston ja yhteisen valvontaviranomaisen lausunnon saatuaan Europolin johtaja käynnistää neuvoston suostumuksella neuvottelut sopimusten tekemisestä.

Tietojen välittäminen kolmansissa valtioissa rajoitetaan koskemaan toimivaltaisia viranomaisia, jotka vastaavat rikosten ehkäisystä ja torjunnasta. Sen lisäksi Europol kieltäytyy välittämästä tietoja, jos tietopyynnössä ei ole määritetty, mihin tietoja on tarkoitus käyttää.

Jos jokin kolmas taho on kuitenkin tehnyt Europolin kanssa sopimuksen, tiedot voidaan välittää edelleen

  • Europolin etukäteissuostumuksella tai
  • Europolin johtajan antamalla luvalla, jos tämä pitää tietojen välittämistä ehdottoman välttämättömänä jäsenvaltioiden olennaisten etujen suojelemiseksi Europolin tavoitteiden mukaisesti tai rikokseen liittyvän välittömän vaaran torjumiseksi.

Jonkin jäsenvaltion Europolille toimittamien tietojen edelleen välittämistä ei sallita ilman kyseisen jäsenvaltion suostumusta.

Sellaisten henkilötietojen välittäminen, joista käy ilmi henkilön rotu, poliittiset mielipiteet tai uskonnollinen vakaumus tai jotka koskevat terveyttä tai sukupuolielämää, rajoitetaan ehdottoman välttämättömiin tapauksiin.

Tiedot vastaanottavan viranomaisen on varmistettava, että tietoja käytetä ainoastaan tietopyynnössä määriteltyihin tarkoituksiin. Sama viranomainen on vastuussa tietojen oikaisemisesta tai poistamisesta, jos käy ilmi, että tiedot ovat virheellisiä. Sen on myös poistettava tiedot, jos niitä ei enää tarvita tarkoituksiin, jotka mainittiin tietopyynnössä.

Säännöt tulivat voimaan 13. maaliskuuta 1999. Niitä arvioidaan 1. tammikuuta 2005 alkaen hallintoneuvoston valvonnassa Europolin yhteisen valvontaviranomaisen lausunnon perusteella.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Neuvoston säädös, annettu 12.3.199913.3.1999-EYVL C 88, 30.3.1999

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Neuvoston säädös, annettu 28.2.20021.3.2002-EYVL C 58, 5.3.2002
 
Viimeisin päivitys 09.06.2005

Katso myös

Lisätietoja on Europolin verkkosivuilla (EN) ja SCADPlus-verkkosivuilla järjestäytyneen rikollisuuden torjunta.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun