RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 11 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Postup předávání mezi členskými státy EU a Islandem a Norskem

Členské státy Evropské unie (EU), Island a Norsko zavazují, že urychlí předávání podezřelých a zadržených osob prostřednictvím mechanismu předávání osob a budou lépe kontrolovat rozhodnutí týkající se výkonu zatýkacího rozkazu.

AKT

Rozhodnutí Rady 2006/697/ES ze dne 27. června 2006 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím o postupu předávání mezi členskými státy Evropské unie a Islandem a Norskem

PŘEHLED

Cílem této dohody je zlepšit soudní spolupráci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie (EU), Islandem a Norskem. Konkrétně se zaměřuje na rychlejší předávání podezřelých a zadržených osob prostřednictvím mechanismu předávání osob a lepší kontrolu rozhodnutí týkajících se výkonu zatýkacího rozkazu.

Touto dohodou se smluvní strany zavazují dodržovat základní práva, chránit osobní údaje a odmítnout předání osoby, pokud existuje podezření, že byl zatýkací rozkaz vydán z diskriminačních důvodů. Smluvní strany také vyjadřují vzájemnou důvěru ve své právní systémy a ve schopnost zaručit spravedlivý proces.

Oblast působnosti

Zatýkací rozkaz lze vydat:

  • v případech jednání, za které lze uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody na nejméně 12 měsíců; nebo
  • byl-li již uložen trest nebo ochranné opatření, v případě trestu nebo ochranného opatření v délce nejméně 4 měsíců.

Jednání, pro které byl zatýkací rozkaz vydán, musí být trestným činem i v zemi, kde má být zatýkací rozkaz vykonán (ve vykonávajícím státě), s výjimkou případů zvláště závažných jednání, za něž lze uložit trest odnětí svobody nejméně na 3 roky (například terorismus, obchod s lidmi či dětská pornografie), kdy strany učiní prohlášení v tom smyslu, že se podmínka oboustranné trestnosti neuplatní.

Postup

Zatýkací rozkaz obsahuje údaje o totožnosti vyžádané osoby, údaje o vystavujícím justičním orgánu, uloženém trestu a povaze trestného činu. Je zanesen do Schengenského informačního systému (SIS), nebo pokud to není možné, může ho doručit Interpol (EN) (ES) (FR).

Při zatčení je vyžádaná osoba informována o zatýkacím rozkazu a jeho obsahu a rovněž o tom, že může souhlasit s předáním vystavujícímu justičnímu orgánu a že má právo na právního zástupce a tlumočníka. Vyžádaná osoba může být ponechána ve vazbě nebo předběžně propuštěna (jsou-li učiněna opatření nezbytná k tomu, aby tato osoba nemohla uprchnout).

Souhlasí-li vyžádaná osoba se svým předáním, mělo by být pravomocné rozhodnutí o výkonu zatýkacího rozkazu přijato do deseti dnů od vyjádření tohoto souhlasu. Pokud s ním nesouhlasí, musí být rozhodnutí přijato do šedesáti dnů po zatčení.

Vyžádaná osoba je předána do deseti dnů po přijetí pravomocného rozhodnutí o výkonu zatýkacího rozkazu, nebo pokud to není možné, do deseti dnů od data, na kterém se dohodnou justiční orgány. Nachází-li se osoba po uplynutí těchto lhůt stále ve vazbě, musí být propuštěna.

Smluvní strany dohody se zavazují, že povolí průvoz vyžádané osoby přes své území za podmínky, že budou informovány o totožnosti osoby, existenci zatýkacího rozkazu a povaze trestného činu.

Všechny náklady hradí stát, který vystavil zatýkací rozkaz. Naopak náklady vzniklé na území vykonávajícího státu v souvislosti s výkonem zatýkacího rozkazu hradí tento stát.

Důvody odmítnutí

Justiční orgány jsou povinny odmítnout výkon zatýkacího rozkazu, pokud se na trestný čin, pro který je zatýkací rozkaz vydán, vztahuje ve vykonávajícím státě amnestie, pokud byla vyžádaná osoba pravomocně odsouzena za stejný čin některým státem a trest byl nebo je právě vykonáván, nebo pokud osoba není vzhledem ke svému věku trestně odpovědná.

Dohoda dále uvádí řadu důvodů, pro které státy mohou odmítnout výkon zatýkacího rozkazu (například pokud je osoba ve vykonávajícím státě stíhána za stejné jednání).

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Rozhodnutí Rady 2006/697/ES

27. 6. 2006

Úř. věst. L 292 ze dne 21. 10. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rámcové Rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190 ze dne 18.7.2002)

Poslední aktualizace: 09.12.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky