RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Övervakning av dömda eller villkorligt frigivna personer

Genom det här rambeslutet främjas erkännande och tillsyn av övervakningsåtgärder och alternativa påföljder mellan medlemsstaterna. I rambeslutet fastställs även regler för övervakning av uppskjutna påföljder och alternativa och villkorliga påföljder. Det syftar till att förbättra dömda personers möjligheter till social återanpassning, förhindra att de begår nya brott och skydda brottsoffren.

RÄTTSAKT

Rådets rambeslut 2008/947/RIF av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på domar och övervakningsbeslut med tanke på tillsyn av övervakningsåtgärder och alternativa påföljder [Se ändringsrättsakt].

SAMMANFATTNING

Syftet med det här rambeslutet är att utsträcka principen om ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden till att omfatta verkställande av icke frihetsberövande straff. I rambeslutet fastställs regler som medlemsstaterna ska följa vid tillsyn av övervakningsåtgärder och alternativa påföljder som utfärdats av en annan medlemsstat.

I rambeslutet uppmanas medlemsstaterna att öka samarbetet, att i sina nationella register dokumentera övervakningen av de påföljdsvillkor och alternativa påföljder som de övertagit ansvaret för, samt att skydda personuppgifter.

Tillämpningsområde

Rambeslutet är tillämpligt på erkännande av domar och tillsyn av övervakningsåtgärder och alternativa påföljder. Det avser inte verkställande av frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärder och inte heller erkännande och verkställande av beslut om böter eller förverkande.

Medlemsstaterna får vägra att erkänna en dom och ha tillsyn över övervakningsåtgärder eller alternativa påföljder om dessa är diskriminerande. De får även ingå eller fortsätta att tillämpa avtal eller överenskommelser förutsatt att dessa underlättar tillsynen av övervakningsåtgärder och alternativa påföljder. De ska underrätta rådet och kommissionen om sådana avtal och överenskommelser.

Övervakningsåtgärder och alternativa påföljder

Medlemsstaterna ska övervaka domar som innehåller en skyldighet för den dömda personen att göra ett eller flera av följande

 • Meddela behörig myndighet om varje byte av bostad eller arbetsplats.
 • Inte besöka vissa fastställda orter eller platser.
 • Inte lämna den verkställande statens territorium.
 • Följa de förelägganden som utfärdats rörande livsföring, bostadsort, utbildning etc.
 • Inställa sig hos den behöriga myndigheten vid bestämda tidpunkter.
 • Undvika kontakt med vissa angivna personer och föremål.
 • Ersätta den skada som vållats genom brottet.
 • Utföra samhällstjänst.
 • Samarbeta med en övervakare eller med en företrädare för socialtjänsten.
 • Genomgå terapeutisk behandling eller en avvänjningskur.

Förteckningen ovan är inte uttömmande. Varje medlemsstat ska meddela rådets generalsekretariat om vilka typer av åtgärder och påföljder som den är beredd att övervaka.

Behöriga myndigheter

Varje medlemsstat ska lämna in de behöriga myndigheternas kontaktuppgifter till rådets generalsekretariat. Dessa kan även vara icke-rättsliga myndigheter, om de har likvärdig maktbefogenhet enligt nationell lagstiftning. Om ett beslut tas av en annan myndighet än en domstol, måste åtgärder vidtas för att garantera att det går att ompröva av en domstol eller ett domstolsliknande organ. Rådet gör informationen om myndigheterna tillgänglig för kommissionen och medlemsstaterna.

Anpassning av de alternativa påföljderna och övervakningsåtgärderna

Då den aktuella alternativa påföljden eller övervakningsåtgärden till sin art eller varaktighet inte överensstämmer med den verkställande statens lagstiftning, får den behöriga myndigheten i denna stat anpassa dem. Dessa åtgärder måste dock så nära som möjligt motsvara vad som utdömts i den utfärdande staten. Åtgärderna får till sin art eller varaktighet inte vara strängare eller längre än den ursprungliga ålagda åtgärden. Den utfärdande staten måste skriftligen meddelas om eventuella anpassningar.

Dubbel straffbarhet

För brott som är straffbara i den utfärdande staten och kan leda till frihetsstraff under en längsta tid av minst tre år krävs inte kontroll av dubbel straffbarhet. Detta gäller bland annat följande brott: deltagande i en kriminell organisation, terrorism, människohandel, barnpornografi, olaglig handel med organ, narkotika, vapen, sprängämnen eller nukleära och radioaktiva ämnen, korruption, IT-brottslighet, rasism och främlingsfientlighet, miljöbrott, människorov, förfalskning samt våldtäkt.

För andra brott får den verkställande staten låta erkännande av domen och övervakningsbeslutet såväl som de alternativa påföljderna bero på om de gärningar som föranleder domen utgör ett brott enligt dess nationella lagstiftning.

Skäl för vägran samt tidsfrister och kostnader

Den verkställande staten får vägra att erkänna en dom eller en övervakningsåtgärd, eller att övervaka påföljdsvillkor eller alternativa påföljder om

 • intyget är ofullständigt eller inte överensstämmer med domen eller övervakningsåtgärden,
 • de kriterier som gäller för överföring av domen eller övervakningsåtgärden inte är uppfyllda,
 • erkännandet och övervakningen strider mot principen ne bis in idem,
 • domen avser gärningar som inte utgör ett brott enligt dess nationella lagstiftning, förutom när gärningarna avser skatter eller avgifter, tullar och valutatransaktioner,
 • lagföringen har preskriberats enligt nationell lagstiftning,
 • övervakning är omöjligt på grund av att immunitet föreligger enligt nationell lagstiftning,
 • den dömda personen på grund av sin ålder inte kan göras straffrättsligt ansvarig för den gärning som domen avser,
 • den dömda personen inte infann sig vid rättegång, såvida han eller hon inte kallades personligen, hade lämnat en fullmakt till en juridisk representant, eller till följd av beslutet inte motsatte sig saken eller krävde omprövning eller överklagan,
 • domen eller övervakningsåtgärden föreskriver medicinsk behandling som den verkställande staten inte kan tillhandahålla,
 • den alternativa påföljden eller övervakningsåtgärden har kortare varaktighet än sex månader,
 • brottet, enligt lagen, begicks på dess territorium.

Den verkställande staten ska inom sextio dagar efter mottagandet av domen, övervakningsbeslutet och intyget skriftligen meddela den utfärdande staten om huruvida den erkänner domen eller övervakningsbeslutet och åtar sig att övervaka verkställandet av den. Amnesti kan beviljas såväl av den utfärdande staten som av den verkställande staten. Den verkställande staten måste skriftligen meddela den utfärdande staten om ett sådant beslut.

Den verkställande staten ska stå för kostnader i samband med tillämpningen av rambeslutet, utom för sådana kostnader som uppkommer på den utfärdande statens territorium.

Skyldigheter när den verkställande staten är behörig respektive när den utfärdande staten är behörig

Behörig myndighet i den verkställande staten måste skriftligen meddela myndigheterna i den utfärdande staten om varje beslut om ändring av övervakningsåtgärder eller alternativa påföljder, om upphävande av uppskjutandet av verkställigheten av påföljden eller upphävande av beslutet om villkorlig frigivning, verkställande av fängelsestraffet eller den frihetsberövande åtgärden såväl som upphörande av övervakningsåtgärder eller alternativa påföljder.

Den verkställande staten måste alltid skriftligen meddela den utfärdande staten vid vidarebefordran av domen eller övervakningsbeslutet och intyget till den behöriga myndighet som är ansvarig för dess erkännande och övervakning. Den verkställande staten ska dessutom meddela den utfärdande staten om att det är omöjligt att kontrollera övervakningsåtgärderna eller de alternativa påföljderna om den dömda personen inte går att hitta på dess territorium.

Om den utfärdande staten har behörighet för följdbeslut, ska den verkställande staten underrätta den om uppgifter som kräver uppskjutande av verkställigheten av påföljden eller om beslutet om villkorlig frigivning ska upphävas, eller om fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd ska åläggas. Den verkställande staten måste dessutom uppge alla nödvändiga uppgifter som den utfärdande staten begär. Den utfärdande staten har skyldighet att förse den verkställande staten med information om de beslut som tas avseende ett upphävande av uppskjutandet av verkställigheten av påföljden eller beslutet om villkorlig frigivning, verkställande eller åläggande av ett fängelsestraff eller annan frihetsberövande åtgärd samt upphörande av alternativa påföljder eller övervakningsåtgärder.

Om den dömda personen avviker eller inte längre är bosatt i den verkställande staten, kommer behörig myndighet i den staten att överföra sin jurisdiktion till behörig myndighet i den utfärdande staten. Detta gäller även i de fall där nya brottmålsförfaranden inleds mot den dömda personen i den utfärdande staten.

Detta rambeslut ersätter motsvarande bestämmelser i Europarådets konvention från 1964 rörande övervakning av villkorligt dömda eller villkorligt frigivna personer.

Nyckelbegrepp i rättsakten
 • Dom: ett slutligt beslut eller avgörande som vunnit laga kraft och som fattats av en domstol i den utfärdande staten, genom vilket det mot en fysisk person utdöms ett fängelsestraff eller annan frihetsberövande åtgärd, en uppskjuten eller villkorlig påföljd, eller en alternativ påföljd.
 • Uppskjuten påföljd: ett fängelsestraff eller en frihetsberövande åtgärd, vars verkställande helt eller delvis görs villkorligt vid domens avkunnande genom att en eller flera övervakningsåtgärder åläggs.
 • Villkorlig påföljd: ett beslut där åläggandet villkorligt har skjutits upp genom att ålägga en eller flera övervakningsåtgärder eller då en eller flera övervakningsåtgärder åläggs istället för fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd.
 • Alternativ påföljd: en sanktion som ålägger andra krav eller anvisningar än fängelse, frihetsberövande åtgärd eller böter.
 • Övervakningsbeslut: en påföljd eller ett slutligt beslut av en behörig myndighet i den utfärdande staten som beviljar en villkorlig frigivning eller ålägger övervakningsåtgärder.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförande i medlemsländernaEuropeiska unionens officiella tidning
Rambeslut 2008/947/RIF

16.12.2008

6 12.2011

OJ L 337, 16.12.2008

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförande i medlemsländernaEuropeiska unionens officiella tidning
Rambeslut 2009/299/RIF

28.3.2009

28.3.2011

OJ L 81, 27.3.2009

Senast ändrat den 31.03.2009
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början