RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Elítélt, illetve feltételesen szabadlábra helyezett személyek felügyelete

Ez a kerethatározat ösztönzi a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók tagállamok közötti elismerését és felügyeletét. Ezenkívül meghatározza a felfüggesztett büntetések, az alternatív szankciók és a próbára bocsátás felügyeletének szabályait annak érdekében, hogy javítsa az elítélt társadalmi beilleszkedésének esélyeit, megelőzze a visszaesést, valamint javítja az áldozatok védelmét.

JOGI AKTUS

A Tanács 2008/947/IB kerethatározata (2008. november 27.) a kölcsönös elismerés elvének az ítéletekre és próbaidőt megállapító határozatokra való, a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyelete céljából történő alkalmazásáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a kerethatározat kiterjeszti a bírósági határozatok kölcsönös elismerésének elvét a szabadságvesztéssel nem járó büntetések letöltésére. Meghatározza azokat a szabályokat, amelyeket a tagállamoknak be kell tartaniuk a más tagállamok által megállapított próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyelete során.

A kerethatározat arra ösztönzi a tagállamokat, hogy nagyobb mértékben működjenek együtt, dokumentálják nemzeti nyilvántartásaikban a magatartási szabályok és szankciók felügyeletét, valamint védjék a személyes adatokat.

Alkalmazási kör

A kerethatározat az ítéletek elismeréséhez, valamint a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyeletéhez kapcsolódik. Nem kell alkalmazni sem a szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek a végrehajtására, sem a pénzbüntetések és a vagyonelkobzást elrendelő határozatok elismerésére és végrehajtására.

A tagállamok megtagadhatják egy ítélet elismerését, illetve próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyeletét, ha ezek diszkriminatívak. Ezenkívül köthetnek, illetve továbbra is alkalmazhatnak olyan két- vagy többoldalú megállapodásokat vagy megegyezéseket, amelyek megkönnyítik a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyeletét, azonban ezekről tájékoztatniuk kell a Tanácsot és a Bizottságot.

Próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók

A tagállamoknak olyan ítéletek betartását kell felügyelniük, amelyek az elítéltre az alábbi kötelezettséget rovó intézkedések közül legalább egyet magukban foglalnak:

 • az elítéltnek bármilyen lakóhely- vagy munkahelyváltozást az illetékes hatóság részére be kell jelentenie;
 • nem léphet be bizonyos helyekre vagy meghatározott területekre;
 • nem hagyhatja el a végrehajtó állam területét;
 • be kell tartania az életmódjára, lakóhelyére, képzésére stb. vonatkozó utasításokat;
 • meghatározott időpontokban jelentkezni köteles az illetékes hatóságnál;
 • nem érintkezhet meghatározott személyekkel és tárgyakkal;
 • köteles jóvátenni a bűncselekménnyel okozott kárt;
 • közérdekű munkát kell végeznie;
 • együtt kell működnie egy pártfogó felügyelővel vagy egy szociális szolgálat megfelelő képviselőjével;
 • gyógykezelésen vagy elvonókúrán kell részt vennie.

A fenti felsorolás nem teljes körű. A tagállamoknak értesíteniük kell a Tanács Főtitkárságát azon további magatartási szabályokról és szankciókról, amelyeket készek felügyelni.

Illetékes hatóságok

A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Tanács Főtitkárságát azokról a hatóságokról, amelyek illetékesek a kerethatározat értelmében eljárni. Ezek nem igazságügyi hatóságok is lehetnek, amennyiben a nemzeti jog szerint rendelkeznek a megfelelő hatáskörökkel. Ha bíróságtól eltérő hatóság hoz határozatot, biztosítani kell, hogy azt bíróság vagy bírósághoz hasonló testület felülvizsgálhassa. A Tanács a hatóságokról szóló információkat közli a Bizottsággal és a többi tagállammal.

A próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók kiigazítása

Ha a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók természete vagy időtartama nem felel meg a végrehajtó állam nemzeti joga értelmében alkalmazottaknak, az állam az utóbbiaknak megfelelően átalakíthatja azokat. Azonban ezeknek a szabályoknak és szankcióknak a lehető legteljesebb mértékben meg kell felelniük a kibocsátó államban megállapítottaknak. A szabályok és szankciók természete vagy időtartama semmi esetre sem lehet szigorúbb vagy hosszabb az eredetileg kiszabottnál. Az esetleges kiigazításokról írásban értesíteni kell a kibocsátó államot.

Kettős büntethetőség

A kettős büntethetőséget nem kötelező mérlegelni olyan bűncselekmények esetén, amelyek a kibocsátó államban legalább háromévi szabadságvesztés büntetéssel büntetendők. Ezek között vannak az alábbiak: bűnszervezetben való részvétel, terrorizmus, emberkereskedelem, gyermekpornográfia, emberi szervekkel, kábítószerekkel, fegyverekkel, robbanóanyagokkal, nukleáris és radioaktív anyagokkal való tiltott kereskedelem, korrupció, számítógépes bűncselekmények, rasszizmus és idegengyűlölet, környezettel kapcsolatos bűncselekmények, emberrablás, hamisítás és erőszakos közösülés.

Más bűncselekmények esetében a végrehajtó tagállam az ítélet és a próbaidőt megállapító határozat elismerését, valamint a magatartási szabályok vagy szankciók felügyeletét ahhoz a feltételhez kötheti, hogy az ítélet olyan cselekményekre vonatkozzon, amelyek saját nemzeti joga szerint is bűncselekménynek minősülnek.

A megtagadás okai, határidők és költségek

A végrehajtó állam megtagadhatja egy ítélet vagy egy próbaidőt megállapító határozat elismerését, illetve a kiszabott magatartási szabályok vagy szankciók felügyeletét, amennyiben:

 • a tanúsítvány hiányos, illetve nem felel meg az ítéletnek vagy a próbaidőt megállapító határozatnak;
 • az ítélet vagy a próbaidőt megállapító határozat továbbítására vonatkozó kritériumok nem teljesülnek;
 • az elismerés és a felügyelet ellentétes lenne a ne bis in idem (kétszeres büntetés tilalma) elvével;
 • az ítélet olyan cselekményekre vonatkozik, amelyek a végrehajtó állam nemzeti joga szerint nem minősülnek bűncselekménynek, kivéve, ha a cselekmény adókhoz, illetékekhez, vámokhoz vagy devizához kapcsolódik;
 • a végrehajtó állam nemzeti joga szerint a büntetés végrehajthatósága elévült;
 • olyan mentesség áll fenn a végrehajtó állam nemzeti joga szerint, amely a felügyeletet lehetetlenné teszi;
 • az elítélt az ítélet alapjául szolgáló cselekményért életkora miatt büntetőjogi felelősségre nem vonható;
 • az elítélt nem volt jelen a tárgyaláson, kivéve ha személyesen beidézték, jogi képviselőt bízott meg, illetve a határozathozatalt követően nem vitatta a határozatot, kért új tárgyalást vagy fellebbezett;
 • az ítélet vagy próbaidőt megállapító határozat olyan orvosi kezelést rendel el, amelyet a végrehajtó állam nem tud nyújtani;
 • a magatartási szabály vagy szankció időtartama kevesebb, mint hat hónap;
 • a végrehajtó állam joga szerint a bűncselekményt saját területén követték el.

Az ítélet vagy próbaidőt megállapító határozat és a tanúsítvány kézhezvételétől számított 60 napon belül a végrehajtó államnak írásban tájékoztatnia kell a kibocsátó államot arról, hogy elismeri-e az ítéletet vagy a próbaidőt megállapító határozatot, valamint vállalja-e az azok végrehajtásával járó felelősséget. Mind a kibocsátó állam, mind pedig a végrehajtó állam kegyelmet gyakorolhat; a végrehajtó állam e döntéséről köteles írásban tájékoztatni a kibocsátó államot.

A kerethatározat alkalmazásából eredő költségeket a végrehajtó állam viseli a kizárólag a kibocsátó állam területén felmerülő költségek kivételével.

Joghatósághoz kapcsolódó kötelezettségek

A végrehajtó állam illetékes hatósága írásban tájékoztatja a kibocsátó állam hatóságát valamennyi olyan határozatáról, amelynek tárgya a próbaidő alatti magatartási szabály vagy alternatív szankció módosítása, az ítélet végrehajtása felfüggesztésének vagy a feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozó határozat visszavonása, a szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása, valamint a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy az alternatív szankció idejének eltelte.

A végrehajtó állam minden esetben írásban tájékoztatja a kibocsátó államot, ha továbbítja az ítéletet vagy a próbaidőt megállapító határozatot és a tanúsítványt egy azok elismeréséért és felügyeletéért felelős hatóság részére. Továbbá a végrehajtó állam értesíti a kibocsátó államot, ha a próbaidő alatti magatartási szabály vagy az alternatív szankciók felügyelete lehetetlen annak következtében, hogy az elítélt nem található a végrehajtó állam területén.

Ha a további határozatok a kibocsátó állam joghatósága alá tartoznak, a végrehajtó állam tájékoztatja az előbbit bármely olyan ténymegállapításról, amely az ítélet végrehajtása felfüggesztésének a visszavonását vagy a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos határozatnak a visszavonását, illetve szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés kiszabását teszi szükségessé. Ezenkívül a végrehajtó államnak tájékoztatást kell adnia minden olyan lényeges tényről, amelyről a kibocsátó állam tájékoztatást kíván kapni. A kibocsátó állam köteles tájékoztatni a végrehajtó államot valamennyi olyan határozatról, amelynek tárgya az ítélet végrehajtása felfüggesztésének vagy a feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozó határozatnak a visszavonása, szabadságvesztés büntetés vagy szabadságmegvonással járó intézkedés végrehajtása vagy kiszabása, valamint a próbaidő alatti magatartási szabály vagy az alternatív szankció idejének eltelte.

Ha az elítélt személy megszökik, vagy többé már nem rendelkezik törvényes tartózkodási hellyel a végrehajtó államban, az utóbbi illetékes hatósága a joghatóságot visszaadhatja a kibocsátó állam illetékes hatóságának. Ez olyan esetekben is alkalmazásra kerül, amikor a kibocsátó államban az elítélt ellen új büntetőeljárás indul.

Ez a kerethatározat az Európa Tanácsnak a próbára bocsátott vagy feltételesen szabadságra bocsátott elkövetők felügyeletéről szóló 1964. évi egyezmény megfelelő rendelkezéseinek helyébe lép.

Fontos fogalommeghatározások
 • Ítélet: a kibocsátó állam bíróságának jogerős határozata vagy végzése, amely egy természetes személyre szabadságvesztés büntetést vagy szabadságelvonással járó intézkedést, felfüggesztett büntetést vagy próbára bocsátást, illetve alternatív szankciót szab ki.
 • Felfüggesztett büntetés: olyan szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés, amelynek végrehajtását az ítélethozatalkor egy vagy több, próbaidő alatti magatartási szabály megállapításával részben vagy egészben feltételesen felfüggesztették.
 • Próbára bocsátás: olyan ítélet, amely szerint a büntetés kiszabása egy vagy több, próbaidő alatti magatartási szabály megállapításával feltételesen elhalasztásra került, vagy amely szerint a szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés helyett egy vagy több, próbaidő alatti magatartási szabály kerül megállapításra.
 • Alternatív szankció: a szabadságvesztés büntetéstől, a szabadságelvonással járó intézkedéstől vagy a pénzbüntetéstől eltérő, kötelezettséget vagy utasítást megállapító szankció.
 • Próbaidőt megállapító határozat: az ítélet vagy a kibocsátó állam illetékes hatóságának jogerős határozata, amely feltételes szabadságra bocsátást biztosít vagy próbaidő alatti magatartási szabályokat állapít meg.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
A Tanács 2008/947/IB kerethatározata

2008.12.16.

2011.12.6.

HL L 337., 2008.12.16.

Módosító jogszabály(ok)HatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
A Tanács 2009/299/IB kerethatározata

2009.3.28.

2011.3.28.

HL L 81., 2009.3.27.

Utolsó frissítés: 31.03.2009
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére