RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ehdonalaisesti tuomittujen tai vapautettujen henkilöiden valvonta

Puitepäätöksellä kannustetaan jäsenvaltioita valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten rangaistusten keskinäiseen tunnustamiseen ja valvontaan. Siinä myös määritellään ehdollisten ja vaihtoehtoisten rangaistusten sekä rangaistuksen määräämisen ehdollisen lykkäämisen valvontaa koskevat säännöt. Sen tavoitteena on parantaa tuomitun sosiaalisen kuntoutuksen mahdollisuuksia, torjua uusia rikoksia ja suojella uhreja.

SÄÄDÖS

Neuvoston puitepäätös 2008/947/YOS, tehty 27 päivänä marraskuuta 2008, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta tuomioihin ja valvontapäätöksiin valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten valvomiseksi [ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Puitepäätöksen tarkoituksena on ulottaa oikeuden päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaate koskemaan muiden kuin vapausrangaistusten täytäntöönpanoa. Siinä määritellään säännöt, joita kunkin jäsenvaltion on noudatettava toisen jäsenvaltion määräämien valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten rangaistusten valvomiseksi.

Puitepäätöksellä kannustetaan jäsenvaltioita lisäämään yhteistyötä, tekemään merkintä kansallisiin rekistereihin, kun ne ottavat hoidettavakseen toimenpiteen ja rangaistuksen valvonnan, sekä suojaamaan henkilötietoja.

Soveltamisala

Puitepäätös koskee tuomioiden tunnustamista sekä valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten rangaistusten valvomista. Se ei koske rangaistusten eikä vapauden menetyksen käsittävien toimenpiteiden täytäntöönpanoa eikä sakkojen tai menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten tunnustamista tai täytäntöönpanoa.

Jäsenvaltiot voivat kieltäytyä tunnustamasta tuomiota tai valvomasta valvontatoimenpiteitä tai vaihtoehtoisia rangaistuksia, jos nämä ovat syrjiviä. Jäsenvaltiot voivat myös tehdä tai soveltaa edelleen kahden- tai monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä, sikäli kuin ne helpottavat valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten rangaistusten valvontaa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta neuvostolle ja komissiolle.

Valvontatoimenpiteet ja vaihtoehtoiset rangaistukset

Jäsenvaltioiden on valvottava tuomioita, kun niihin sisältyy yksi tai useampia seuraavista toimenpiteistä, joilla tuomittu velvoitetaan

 • ilmoittamaan asuin- tai työpaikan muutokset asiasta vastaavalle viranomaiselle
 • olemaan saapumatta tietyille paikkakunnille tai tiettyihin paikkoihin
 • olemaan poistumatta täytäntöönpanovaltion alueelta
 • noudattamaan elämäntapaa, oleskelua, koulutusta yms. koskevia määräyksiä
 • ilmoittautumaan tiettyinä aikoina asiasta vastaavalle viranomaiselle
 • välttämään yhteyksiä tiettyihin henkilöihin ja esineisiin
 • hyvittämään teosta aiheutuneen haitan
 • suorittamaan yleishyödyllistä työtä tai yleishyödyllisiä tehtäviä
 • tekemään yhteistyötä valvojan tai asiasta vastaavan sosiaalipalvelun edustajan kanssa
 • osallistumaan hoitoon tai vieroitukseen.

Luettelo ei ole tyhjentävä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava neuvoston pääsihteeristölle, mitä muita toimenpiteitä tai rangaistuksia ne ovat valmiita valvomaan.

Toimivaltaiset viranomaiset

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava neuvoston pääsihteeristölle tiedot niistä viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia tämän puitepäätöksen nojalla. Ne voivat olla myös muita kuin oikeusviranomaisia, jos niillä on vastaavat kansallisen lainsäädännön mukaiset valtuudet. Jos päätöksen tekee muu toimivaltainen viranomainen kuin tuomioistuin, on varmistettava, että tuomioistuin tai muu tuomioistuimen kaltainen elin voi tarkistaa päätöksen. Neuvosto toimittaa tiedot toimivaltaisista viranomaisista komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

Valvontatoimenpiteiden tai vaihtoehtoisten seuraamusten mukauttaminen

Jos valvontatoimenpiteen tai vaihtoehtoisen seuraamuksen luonne tai kesto ei ole täytäntöönpanovaltion kansallisen lainsäädännön mukainen, täytäntöönpanovaltio voi mukauttaa niitä omaa lainsäädäntöään vastaaviksi. Mukautettujen toimenpiteiden on kuitenkin mahdollisimman pitkälti vastattava tuomion antaneessa valtiossa määrättyjä toimenpiteitä. Mukautetut toimenpiteet eivät missään tapauksessa saa olla luonteeltaan ankarampia tai kestoltaan pitempiä kuin alun perin määrätyt toimenpiteet. Tuomion antaneelle valtiolle on ilmoitettava mukautuksista kirjallisesti.

Kaksoisrangaistavuus

Teon kaksoisrangaistavuutta ei tarvitse tutkia, kun kyseessä on rangaistava teko, josta voi tuomion antaneessa valtiossa seurata vähintään kolmen vuoden pituinen vapausrangaistus. Esimerkkejä tällaisista rikoksista ovat rikollisjärjestöön osallistuminen, terrorismi, ihmiskauppa, lapsipornografia, ihmisen elinten, huumausaineiden, aseiden ja räjähteiden tai ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa, lahjonta, tietoverkkorikollisuus, rasismi ja muukalaisviha, ympäristörikollisuus, ihmisryöstö, tuotteiden väärentäminen, raiskaus jne.

Muiden rangaistavien tekojen osalta täytäntöönpanovaltio voi asettaa tuomion ja valvontapäätöksen tunnustamisen sekä toimenpiteiden ja rangaistusten valvonnan edellytykseksi, että tuomio liittyy tekoihin, jotka katsotaan myös täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaisesti rangaistaviksi.

Kieltäytymisperusteet, määräaika ja kulut

Täytäntöönpanovaltio voi kieltäytyä tunnustamasta tuomioita tai valvontatoimenpiteitä tai valvomasta toimenpiteitä tai seuraamuksia, jos

 • todistus on puutteellinen tai se ei vastaa tuomiota tai valvontatoimenpidettä
 • tuomion tai valvontatoimenpiteen lähettämisperusteet eivät täyty
 • tuomion tunnustaminen ja valvonta olisi ne bis in idem -periaatteen vastaista
 • tuomio liittyy tekoon, joka ei ole täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan rangaistava, lukuun ottamatta vero‑, tulli- ja valuutta-asioihin liittyviä tekoja
 • syyteoikeus on jo vanhentunut täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan
 • valvonta on mahdotonta täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaisen koskemattomuuden vuoksi
 • tuomittua ei voida ikänsä puolesta asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen teoista, joista tuomio on annettu
 • tuomittu ei ollut läsnä oikeudenkäynnissä, paitsi jos hänet oli haastettu henkilökohtaisesti, tai hän oli antanut valtuutuksen lailliselle edustajalle taikka jos hän ei päätöksen saatuaan riitauttanut sitä tai pyytänyt uudelleenkäsittelyä tai hakenut muutosta
 • tuomioon tai valvontatoimenpiteeseen sisältyy lääketieteellisiä toimenpiteitä, joista täytäntöönpanovaltio ei voi huolehtia
 • toimenpiteen tai seuraamuksen kesto on alle kuusi kuukautta
 • rikos tehtiin täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan sen alueella.

Täytäntöönpanovaltio ilmoittaa 60 päivän kuluessa tuomion tai valvontapäätöksen ja todistuksen vastaanottamisesta tuomion antaneelle valtiolle kirjallisesti, tunnustaako se tuomion tai valvontapäätöksen ja ottaako se vastatakseen sen täytäntöönpanon valvonnasta. Sekä tuomion antanut valtio että täytäntöönpanovaltio voivat myöntää armahduksen. Täytäntöönpanovaltion on ilmoitettava armahduspäätöksestä tuomion antaneelle valtiolle kirjallisesti.

Puitepäätöksen soveltamisesta aiheutuvista kuluista vastaa täytäntöönpanovaltio, lukuun ottamatta kuluja, jotka syntyvät tuomion antaneen valtion alueella.

Täytäntöönpanovaltion ja tuomion antaneen valtion toimivaltaan liittyvät velvollisuudet

Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tuomion antaneen valtion viranomaiselle kirjallisesti kaikista päätöksistä, jotka koskevat valvontatoimenpiteen tai vaihtoehtoisen rangaistuksen muutosta, tuomion täytäntöönpanon lykkäämisen tai valvontapäätöksen kumoamista, vapausrangaistuksen tai vapauden menetyksen käsittävän toimenpiteen täytäntöönpanoa sekä valvontatoimenpiteen tai vaihtoehtoisen seuraamuksen raukeamista.

Täytäntöönpanovaltion on kaikissa tapauksissa ilmoitettava tuomion antaneelle valtiolle kirjallisesti tuomion tai valvontapäätöksen ja todistuksen toimittamisesta niiden tunnustamisesta ja valvonnasta vastaavalle viranomaiselle. Lisäksi täytäntöönpanovaltion on ilmoitettava tuomion antaneelle valtiolle, että valvontatoimenpiteiden tai vaihtoehtoisten seuraamusten valvonta on mahdotonta, jos tuomittua ei voida tavoittaa täytäntöönpanovaltion alueelta.

Jos tuomion antaneella valtiolla on toimivalta tehdä myöhempiä päätöksiä, täytäntöönpanovaltio ilmoittaa sille päätöksistä, jotka edellyttävät tuomion täytäntöönpanon lykkäämisen kumoamista tai valvontapäätöksen kumoamista tai vapausrangaistuksen tai vapauden menetyksen käsittävän toimenpiteen täytäntöönpanoa. Lisäksi täytäntöönpanovaltion on toimitettava tuomion antaneelle valtiolle kaikki sen edellyttämät olennaiset tiedot. Tuomion antaneella valtiolla on velvollisuus toimittaa täytäntöönpanovaltiolle tietoa tehdyistä päätöksistä, jotka koskevat tuomion täytäntöönpanon lykkäämisen kumoamista tai valvontapäätöksen kumoamista, vapausrangaistuksen tai vapauden menetyksen käsittävän toimenpiteen täytäntöönpanoa tai määräämistä ja valvontatoimenpiteen tai vaihtoehtoisen seuraamuksen raukeamista.

Jos tuomittu piileskelee tai jos hänellä ei enää ole laillista asuinpaikkaa täytäntöönpanovaltiossa, kyseessä olevan valtion toimivaltainen viranomainen voi siirtää toimivallan tuomion antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle. Tämä koskee myös tapauksia, jossa tuomion antaneessa valtiossa käynnistetään uusi rikosoikeudellinen menettely tuomittua vastaan.

Tällä puitepäätöksellä korvataan ehdolliseen rangaistukseen tuomittujen tai ehdonalaisesti vapautettujen valvonnasta 1964 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen vastaavat määräykset.

Asiakirjan avainkäsitteet
 • Tuomio: tuomion antaneen valtion tuomioistuimen antama lainvoimainen päätös tai määräys, jolla luonnolliselle henkilölle määrätään vapausrangaistus tai muu vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, lykätty tai ehdollinen rangaistus taikka vaihtoehtoinen rangaistus.
 • Lykätty rangaistus: vapausrangaistus tai muu vapaudenriiston käsittävä toimenpide, jonka täytäntöönpano lykätään ehdollisesti kokonaan tai osittain määräämällä yksi tai useampi valvontatoimenpide.
 • Ehdollinen rangaistus: tuomio, jossa rangaistuksen määräämistä lykätään ehdollisesti määräämällä yksi tai useampi valvontatoimenpide tai jossa määrätään vapausrangaistuksen tai vapauden menetyksen käsittävän toimenpiteen asemasta yksi tai useampi valvontatoimenpide.
 • Vaihtoehtoinen rangaistus: Seuraamus, jolla asetetaan velvollisuus tai annetaan määräys muusta seuraamuksesta kuin vapausrangaistuksesta, vapauden menetyksen käsittävästä toimenpiteestä tai taloudellisesta rangaistuksesta.
 • Valvontapäätös: tuomio tai tuomion antaneen valtion toimivaltaisen viranomaisen lopullinen päätös ehdonalaisesta vapauttamisesta tai valvontatoimenpiteiden määräämisestä.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Puitepäätös 2008/947/YOS

16.12.2008

6.12.2011

EUVL L 337, 16.12.2008

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Puitepäätös 2009/299/YOS

28.3.2009

28.3.2011

EUVL L 81, 27.3.2009

Viimeisin päivitys 31.03.2009
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun