RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Net af kontaktpunkter vedrørende personer, som er ansvarlige for folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden

Formålet med denne afgørelse er at etablere et netværk mellem Den Europæiske Unions (EU) kontaktpunkter i medlemslandene med henblik på en forbedring af samarbejdet om bekæmpelse af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

DOKUMENT

Rådets afgørelse nr. 2002/494/JHA, af 13. juni 2002, om oprettelse af et europæisk net af kontaktpunkter vedrørende personer, som er ansvarlige for folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

RESUMÉ

Alle landene i Den Europæiske Union (EU) har undertegnet eller ratificeret Rom-statutten af 17. juli 1998 om oprettelse af Den Internationale Straffedomstol (ICC), som behandler sager vedrørende folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. ICC er dog komplementær i forhold til national strafferetlig jurisdiktion. De nationale myndigheder er fortsat ansvarlige for efterforskning og retsforfølgning af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. Derfor opfordrer EU til et tættere samarbejde mellem de berørte nationale myndigheder for at sikre, at de nævnte forbrydelser retsforfølges effektivt.

Nationale kontaktpunkter

Hvert EU-land skal udpege et nationalt kontaktpunkt til udveksling af oplysninger om efterforskning af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. Oplysningerne om de enkelte kontaktpunkter skal derefter meddeles til Generalsekretariatet for Rådet, der videresender dem til de andre EU-lande.

På anmodning udleverer kontaktpunkterne indbyrdes oplysninger af relevans for efterforskning af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. Sådanne oplysninger kan også udveksles på eget initiativ. Samtidig er kontaktpunkterne ansvarlige for at fremme samarbejdet mellem de kompetente nationale myndigheder.

Rådet underretter årligt Europa-Parlamentet om netværkets aktiviteter.

Denne afgørelse berører ikke konventioner eller aftaler vedrørende gensidig retshjælp i straffesager mellem retslige myndigheder.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelse Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 2002/494/JHA

13.6.2002

-

EFT L 167, 26.6.2002

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse 2003/335/JHA af 8. maj 2003 om efterforskning og strafforfølgning af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser [Den Europæiske Unions Tidende L 118 af 14.5.2003].

Seneste ajourføring: 27.04.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top