RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gensidig anerkendelse af kontrolforanstaltninger forud for domsafsigelse

Arkiv

Kommissionen har taget en række initiativer til beskyttelse af de grundlæggende rettigheder i det europæiske strafferetlige område. Dette forslag til rammeafgørelse har til formål at give udenlandske mistænkte, der bor i en anden medlemsstat, lov til under kontrol at vende tilbage til deres bopælsstat for at blive dømt dér i stedet for at være unødigt varetægtsfængslet eller andre langvarige ikke frihedsberøvende kontrolforanstaltninger i det land, hvor den formodede lovovertrædelse er begået. Denne nye retsakt, der finder anvendelse i form af en europæisk kontrolordre, sigter mod at give medlemsstaterne mulighed for gensidigt at anerkende kontrolforanstaltninger forud for domsafsigelse.

FORSLAG

Forslag til Rådets rammeafgørelse af 29. august 2006 om den europæiske kontrolordre under procedurer forud for domsafsigelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater [KOM(2006) 468 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Kommissionen foreslår på grundlag af princippet om fri bevægelighed for personer i et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed at indføre en europæisk kontrolordre.

Det drejer sig om en retsafgørelse udstedt af en kompetent myndighed i en medlemsstat over for en mistænkt uden bopæl i landet med henblik på at føre personen tilbage til sin bopælsmedlemsstat på den betingelse, at vedkommende efterkommer kontrolforanstaltninger. Formålet er at sikre retsforfølgningen og navnlig at sikre, at personen vil kunne stilles for en domstol i den udstedende medlemsstat, dvs. den medlemsstat på hvis område den europæiske kontrolordre er udstedt.

Denne rammeafgørelse indgår i programmet for gensidig anerkendelse af afgørelser i straffesager. Visse aspekter af gensidig anerkendelse var endnu ikke var blevet behandlet, hvilket bl.a. var tilfældet med kontrolforanstaltninger forud for domsafsigelse. Kommissionen vurderer, at denne foranstaltning vil berøre ca. 8 000 personer.

Dette forslag opererer med tre aktører:

  • en udstedelsesmyndighed, dvs. en ret, en dommer, en undersøgelsesdommer eller en offentlig anklager, som i medfør af national ret har kompetence til at udstede en europæisk kontrolordre
  • en fuldbyrdelsesmyndighed, dvs. en ret, en dommer, en undersøgelsesdommer eller en offentlig anklager, som i medfør af national ret har kompetence til at fuldbyrde en europæisk kontrolordre
  • en mistænkt uden bopæl i det land, hvor ordren udstedes.

Risiko for forskelsbehandling

Kontrolforanstaltningerne forud for domsafsigelse er ikke harmoniseret på fællesskabsplan. I øjeblikket er der risiko for forskelsbehandling af mistænkte, der har bopæl i den stat, hvor retssagen skal foregå, og dem, der ikke har. Denne forskelsbehandling af de to kategorier betragter Rådet som en hindring for den frie bevægelighed for personer i EU.

Varetægtsfængsling begrundes hovedsagelig med de pågældende personers manglende sociale bånd i det land, hvor de mistænkes for at have begået kriminalitet. De domstole, der træffer afgørelsen, vurderer navnlig, at risikoen for flugt, er større for denne kategori af personer.

Disse frihedsberøvende foranstaltninger går selvfølgelig ud over de berørte personer, men varetægtsfængslingen indebærer også betydelige omkostninger for de offentlige myndigheder og forværrer problemet med overfyldte fængsler.

Anvendelsesområde

Dette forslag til rammeafgørelse skal føre til anvendelse af den europæiske kontrolordre. Formålet er at lade den mistænkte drage fordel af en kontrolforanstaltning forud for domsafsigelse på sin bopæl, hvilket forudsætter gensidig anerkendelse af de pågældende kontrolforanstaltninger.

Selv om den mistænkte kan anmode om udstedelse af en europæiske kontrolordre, har han eller hun strengt taget ingen "ret" hertil. Kommissionen har ikke til hensigt at forpligte retsmyndigheden til at udstede en europæisk kontrolordre. Den skal blot have mulighed for at gøre det.

Den europæiske kontrolordre er ikke kun et alternativ til varetægtsfængsling. Den kan også udstedes i forbindelse med en lovovertrædelse, for hvilken der kun gælder mindre indgribende foranstaltninger end varetægtsfængsling (f.eks. rejseforbud), dvs. hvor tærsklen kan være lavere end for varetægtsfængsling.

Forslaget omfatter ligeledes som en sidste udvej en tvangsforanstaltning, hvorved en usamarbejdsvillig mistænkt kan føres tilbage til den stat, hvor retssagen skal foregå, senest 3 dage efter anholdelsen. Før der træffes afgørelse, har den mistænkte ret til at blive hørt af den udstedende myndighed (dette krav kan opfyldes ved brug af telefon- eller videoforbindelser mellem de to berørte medlemsstater).

Høringer og konsekvensanalyse

Høringen forud for vedtagelsen af retsakten vedrørende retligt samarbejde i strafferetlige spørgsmål førte til udarbejdelse af Kommissionens grønbog om gensidig anerkendelse af ikke-frihedsberøvende kontrolforanstaltninger forud for domsafsigelse.

Ifølge en konsekvensanalyse af et sådant initiativs merværdi skulle denne procedure gøre det muligt at udvide retten til frihed og uskyldsformodningen til hele EU og begrænse omkostningerne ved fængsling.

På baggrund af høringen og særligt konsekvensanalysen har Kommissionen vedtaget Rådets beslutningsforslag d. 13. december 2006.

REFERENCER OG PROCEDURE

ForslagDen Europæiske Unions TidendeProcedure
KOM(2006) 468-Høring CNS/2006/0158
 
Seneste ajourføring: 17.07.2007
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top