RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 23-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Dritt ta’ aċċess għal avukat (proposta)

Din il-proposta għal direttiva għandha l-għan li tiggarantixxi fl-Unjoni Ewropea (UE) kollha, id-dritt tas-suspettati u tal-persuni akkużati f’kawża penali sabiex jibbenefikaw mis-servizzi ta’ avukat kif ukoll li jinfurmaw lill-qraba tagħhom (u lill-awtoritajiet konsulari jekk jinstabu barra pajjiżhom) dwar l-arrest tagħhom.

PROPOSTA

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and on the right to communicate upon arrest [COM(2011) 326 final - Not published in the Official Journal] (Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dritt ta' aċċess għal avukat fi proċedimenti kriminali u d-dritt ta’ komunikazzjoni mal-arrest (COM(2011) 326 finali – Mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali)).

SOMMARJU

Id-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal smigħ ġust, li d-dritt ta’ aċċess għal avukat jagħmel parti minnhom, huma stabbiliti fil-Karta tad-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea (UE) u l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (EN) (FR).

Sabiex dan id-dritt jiġi ggarantit għall-persuni kollha suspettati jew mixlija f’kawża penali fit-territorju tal-UE, il-Kummissjoni tippreżenta proposta li tipprevedi normi komuni minimi għall-Istati Membri kollha.

Prinċipju

Fi ħdan proċedura penali, id-dritt ta’ aċċess għal avukat irid jiġi ggarantit lill-persuni li ġejjin:

Jekk jiġu arrestati matul il-proċedura, dawn il-persuni jrid ikollhom anki d-dritt li jikkomunikaw ma’ tal-inqas persuna waħda li jagħżlu huma, bħal ġenitur jew impjegatur. Iċ-ċittadini barranin jridu jkunu jistgħu jikkuntattjaw lill-ambaxxata jew lill-konsulat tagħhom.

Dawn id-drittijiet japplikaw meta persuna tkun informata li hija ssuspettata jew mixlija għaliex wettqet reat u sa tmiem il-proċedura. Il-persuni soġġetti għal mandat ta’ arrest Ewropew iridu jibbenefikaw minn dawn id-drittijiet sa mill-arrest tagħhom.

Implimentazzjoni

Kull persuna suspettata jew mixlija fil-qafas ta’ proċedura penali jrid ikollha aċċess għal avukat fl-iqsar żmien possibbli u fi kwalunkwe każ fis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

  • mis-smigħ tagħha;
  • meta att proċedurali jew il-kumpilazzjoni tal-provi jeħtieġu jew jawtorizzaw il-preżenza tal-persuna;
  • meta tiġi arrestata.

Persuna soġġetta għal mandat ta’ arrest Ewropew trid tibbenefika mis-servizzi ta’ avukat fl-Istat Membru fejn tiġi arrestata iżda anki f’dak minn fejn ħareġ il-mandat. L-avukat preżenti fil-pajjiż li jkun ħareġ il-mandat mhuwiex sejjer jibqa’ inkarigat mill-kawża iżda jikkollabora mal-avukat l-ieħor sabiex jippermetti lill-persuna kkonċernata teżerċita d-drittijiet tagħha.

Persuna suspettata jew mixlija għandha d-dritt li tiltaqa’ mal-avukat Dawn il-laqgħat iridu jkunu twal u frekwenti biżżejjed sabiex jippermettu l-eżerċizzju effettiv tad-drittijiet tad-difiża.

L-avukat irid ikun awtorizzat jassisti għall-interrogazzjonijiet jew għas-smigħ kollha, kif ukoll għal kull miżura investigattiva jew ta’ kumpilazzjoni tal-provi li għaliha l-leġiżlazzjoni nazzjonali teħtieġ jew tawtorizza l-preżenza tal-persuna suspettata jew mixlija. Jista’ wkoll jagħmel aċċess għall-post ta’ detenzjoni sabiex jivverifika l-kundizzjonijiet tal-priġunerija.

Il-komunikazzjonijiet kollha, ta’ kwalunkwe forma, bejn avukat u l-klijent tiegħu huma kunfidenzjali.

F'każ ta' ksur tad-dritt ta’ aċċess għal avukat, il-persuna suspettata jew mixlija jrid ikollha l-mezz ta’ appell li l-effett tiegħu huwa li jqiegħda fis-sitwazzjoni li kienet tkun fiha li kieku ma seħħx il-ksur. Id-dikjarazzjonijiet jew l-elementi ta’ prova kollha miksubin bi ksur tad-dritt ta’ aċċess għal avukat ma jistgħux jintużaw kontriha.

Eċċezzjonijiet

F’ċirkostanzi eċċezzjonali, u wara awtorizzazzjoni minn awtorità ġudizzjarja, jistgħu jiġu sospiżi d-drittijiet ta’ aċċess għal avukat, ta’ komunikazzjoni ma’ persuna terza u mal-ambaxxata jew il-konsulat tagħha. Id-deroga trid tkun iġġustifikata mill-ħtieġa ta’ prevenzjoni ta’ attentat gravi fuq il-ħajja jew l-integrità fiżika ta’ persuna. Fi kwalunkwe każ, din id-deroga ma tridx tkun ibbażata biss fuq il-gravità tal-ksur li bih hija akkużata l-persuna. Trid tkun proporzjonata għas-sitwazzjoni, b’dewmien limitat kemm jista’ jkun u ma xxekkilx is-smigħ ġust.

Persuna suspettata jew mixlija tista’ anki tiċħad milli tiġi assistita minn avukat. Din iċ-ċaħda trid issir b’mod volontarju u b’mod ċar. Il-persuna trid tiġi mgħarrfa bil-konsegwenzi ta’ din id-deċiżjoni u tkun kapaċi tifhimhom.

Kuntest

It-tisħiħ tad-drittijiet proċedurali tal-persuni suspettati jew mixlijin fil-kuntest tal-proċeduri penali huwa wieħed mill-għanijiet ta' programm ta' Stokkolma. Din il-proposta tagħmel parti minn sett ta’ miżuri li jinkludu Direttiva dwar id-dritt għal interpretazzjoni u traduzzjoni u oħra, li qed tiġi diskussa, dwar dritt għall-informazzjoni fi proċedimenti kriminali.

Il-proposta mhijiex sejra tidħol fis-seħħ ħlief wara l-analiżi u l-adozzjoni mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill. It-test finali tad-direttiva jista’ jkun differenti minn dak tal-proposta tal-Kummissjoni.

REFERENZI

PropostaĠurnal UffiċjaliProċedura

COM(2011) 326

2011/154/COD

ATTI RELATATI

Riżoluzzjoni tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar pjan direzzjonali għat-tisħiħ tad-drittijiet proċedurali ta' persuni suspettati jew akkużati fi proċedimenti kriminali (ĠU C 295, 4.12.2009).

L-aħħar aġġornament: 13.10.2011
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna