RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ömsesidigt erkännande av brottsmålsdomar avseende frihetsberövande

Detta rambeslut utvidgar principen om ömsesidigt erkännande mellan medlemsstater till brottsmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder. Det fastställer förfarandet för att erkänna och verkställa dessa domar, i avsikt att förenkla de dömda personernas sociala återanpassning.

RÄTTSAKT

Rådets rambeslut 2008/909/RIF av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa inom Europeiska unionen [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Detta rambeslut lägger fram regler för hur domar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder som avges i en medlemsstat ska erkännas och verkställas i andra medlemsstater. Målet är sålunda att underlätta dömda personers sociala återanpassning i samhället.

Medlemsstaterna måste utse den myndighet som är behörig att avge och verkställa domar. Den behöriga myndigheten i den utfärdande staten är ansvarig för att översända domen tillsammans med ett intyg som är bilagt rambeslutet direkt till den behöriga myndigheten i den verkställande medlemsstaten vid en tidpunkt och på ett sätt som lämnar en skriftlig uppteckning.

När den dömda personen befinner sig i den utfärdande eller verkställande staten och, under vissa förhållanden, har givit sitt godkännande för översändandet av domen, kan det översändas till:

 • den medlemsstat där den dömda personen är medborgare och där personen bor,
 • den medlemsstat där den dömda personen är medborgare och till vilken personen kan utvisas som följd av domen, även om personen inte bor där,
 • en annan medlemsstat, förutsatt att den behöriga myndigheten går med på översändandet.

En dom kan överföras endast då den utfärdande staten är förvissad om att verkställighet av påföljden i den verkställande staten skulle tjäna syftet att underlätta den dömda personens sociala återanpassning. Den senare kan avge ett motiverat yttrande till den utfärdande staten där det visas att verkställigheten där inte skulle fylla detta syfte. Den verkställande staten, liksom den dömda personen, kan också begära att förfarandet för att översända domen påbörjas.

Efter mottagande av den översända domen och intyget måste den verkställande staten, inom maximalt 90 dagar, besluta huruvida den ska erkänna domen och verkställa påföljden.

Den behöriga myndigheten i den verkställande staten måste erkänna domen och vidta alla nödvändiga åtgärder för att verkställa påföljden, om den inte beslutar att åberopa något av skälen för att vägra erkännande och verkställighet som tillhandahålls i detta rambeslut. Att vägra erkännande och verkställighet av en dom är möjligt när:

 • intyget är ofullständigt eller inte motsvarar domen,
 • kriterierna för att översända domen och intyget inte är uppfyllda,
 • verkställighet av påföljden skulle strida mot principen om ne bis in idem,
 • gärningen inte utgör ett brott enligt den verkställande statens lagstiftning, med vissa undantag,
 • verkställighet av påföljden har preskriberats enligt den verkställande statens lagstiftning,
 • det enligt lagen i den verkställande staten föreligger immunitet,
 • den dömda personen inte kan göras straffrättsligt ansvarig på grund av sin ålder,
 • mindre än sex månader av påföljden återstår att avtjäna vid den tidpunkt när domen tas emot av den verkställande staten,
 • den dömda personen inte var närvarande vid rättegången då domen meddelades, med vissa undantag,
 • den utfärdande staten avvisar den verkställande statens begäran att åtala, döma eller på annat sätt frihetsberöva den dömda personen för en annan gärning som utfördes före överförandet,
 • påföljden omfattar en åtgärd som innebär psykiatrisk vård eller hälso- och sjukvård eller annan frihetsberövande åtgärd som inte kan verkställas av den verkställande staten,
 • gärningen utfördes på den verkställande statens territorium.

Ifall intyget är ofullständigt eller inte motsvarar domen, kan den verkställande staten skjuta upp erkännandet.

Rambeslutet tillhandahåller en lista över gärningar som måste erkännas och verkställas utan att kontrollera dubbel straffbarhet, om de leder till fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd under maximalt tre åt i den utfärdande staten. För alla andra gärningar, kan den verkställande staten begära att de skall vara straffbara också under des nationella lagstiftning för att de ska erkännas och verkställas. Där påföljdens längd eller art inte är förenlig med den nationella lagstiftningen i den verkställande staten, får denna anpassa påföljden. Den anpassade påföljden måste vara så lika som möjligt och inte i något fall vara strängare än den ursprungliga påföljden.

I linje med lagstiftningen i den utfärdande staten, krävs den dömda personens godkännande för att domen och intyget ska överföras till den verkställande staten för erkännande och verkställande av påföljden. Detta godkännande krävs dock inte då den verkställande staten är den medlemsstat där:

 • den dömda personen är medborgare och där personen bor,
 • till vilken den dömda personen ska utvisas vid frisläppandet, på grund av ett beslut som ingick i domen,
 • till vilken den dömda personen flytt eller återvänt, vid ett stundande straffrättsligt förfarande mot honom eller henne eller efter en fällande dom i den utfärdande staten.

Under alla omständigheter, om den dömda personen befinner sig i den utfärdande staten, måste han eller hon få möjlighet att avge ett skriftligt yttrande.

Då den dömda personen befinner sig på den utfärdande statens territorium, ska han eller hon överflyttas till den verkställande statens territorium inom en period om 30 dagar från det datum då den senare har erkänt domen.

Både den utfärdande och den verkställande staten får bevilja amnesti eller nåd. Endast den utfärdande staten får dock fatta beslut om omprövning av domen.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Rambeslut 2008/909/RIF

5.12.2008

5.12.2011

EUT L 327, 5.12.2008

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Rambeslut 2009/299/RIF

28.3.2009

28.3.2011

EUT L 81, 27.3.2009

Senast ändrat den 14.05.2009
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början