RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Szabadságvesztés büntetéseket kiszabó és szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéletek kölcsönös elismerése

Ez a kerethatározat kiterjeszti a tagállamok közötti kölcsönös elismerés elvét a büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéletekre. Létrehozza az ezen ítéletek elismerésére és végrehajtására szolgáló eljárást abból a célból, hogy javítsa az elítélt személyek társadalmi beilleszkedésének esélyét.

JOGI AKTUS

A Tanács 2008/909/IB kerethatározata (2008. november 27.) a kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a kerethatározat rögzíti azokat a szabályokat, melyek alapján egy tagállamban meghozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítélet egy másik tagállamban elismerésre és végrehajtásra kerül. Célja, hogy ezáltal javítsa az elítélt személyeknek a társadalomba való újbóli beilleszkedésének esélyét.

A tagállamoknak meg kell határozniuk az ítéletek kiadásában és végrehajtásában illetékes hatóságaikat. Az ítéletet kiadó tagállam illetékes hatóságának feladata, hogy megküldje az ítéletet a kerethatározat mellékletében szereplő tanúsítvány kíséretében közvetlenül egyszerre egy végrehajtó állam illetékes hatóságához bármely írásban dokumentált módon.

Amennyiben az elítélt személy a kibocsátó vagy a végrehajtó államban tartózkodik és – bizonyos körülmények fennállta esetén – engedélyét adta az ítélet továbbításához, akkor az az alábbiaknak küldhető meg:

 • az elítélt személy állampolgársága szerinti tagállamnak, ahol a személy él;
 • az elítélt személy állampolgársága szerinti tagállamnak, ahová kitoloncolhatják az ítéletet követően, még ha az nem is az az állam, ahol az adott személy él;
 • bármely más tagállamnak, amennyiben az illetékes hatósága egyetért a továbbítással.

Az ítélet csak azt követően továbbítható, hogy a kibocsátó állam meggyőződött arról, hogy a büntetésnek a végrehajtó állam általi végrehajtása az elítélt személy társadalomba való beilleszkedésének elősegítését szolgálná. A végrehajtó állam indoklással ellátott véleményt nyújthat be a kibocsátó államnak arról, hogy az általa történő végrehajtás nem szolgálná ezt a célt. Mind a végrehajtó állam, mind az elítélt személy kérheti az ítélet továbbítására irányuló eljárás kezdeményezését.

Az ítélet és a tanúsítvány kézhezvételét követően a végrehajtó államnak 90 napon belül kell döntést hoznia arra vonatkozóan, hogy elismeri-e az ítéletet, és végrehajtja-e a büntetést.

A végrehajtó állam illetékes hatósága köteles elismerni az ítéletet, és megtenni minden szükséges intézkedést a büntetés végrehajtására, kivéve, ha úgy dönt, hogy az elismerés és a végrehajtás megtagadásának a kerethatározatban meghatározott okai valamelyikére hivatkozik. Az ítélet elismerésének és a büntetés végrehajtásának megtagadása az alábbi esetekben lehetséges:

 • a tanúsítvány hiányos, illetve nem felel meg az ítéletnek;
 • az ítélet és a tanúsítvány egy másik tagállamba történő továbbításának feltételei nem teljesültek;
 • a végrehajtás ellentétes lenne a ne bis in idem (kétszeres büntetés tilalma) elvével;
 • a bűncselekményt nem ismeri el a végrehajtó állam, bizonyos kivételekkel;
 • a végrehajtó állam nemzeti joga szerint a büntetés végrehajthatósága elévült;
 • a végrehajtó állam joga mentességet biztosít;
 • az elítélt személy életkora miatt nem vonható felelősségre a végrehajtó állam joga alapján;
 • az ítéletnek a végrehajtó állam általi kézhezvétele időpontjában kevesebb mint hat hónap büntetés van hátra;
 • az elítélt nem volt jelen a tárgyaláson, ahol az ítéletet hozták, bizonyos kivételekkel;
 • a kibocsátó állam elutasítja a végrehajtó állam arra vonatkozó kérését, hogy felelősségre vonja az elítélt személyt, büntetést szabjon ki rá vagy más módon megfossza őt szabadságától valamely más, az átszállítása előtt elkövetett bűncselekményért;
 • a büntetés olyan pszichiátriai vagy orvosi kezelésre irányuló intézkedést, vagy más, szabadságelvonással járó intézkedést foglal magában, amely intézkedést a végrehajtó állam nem tud végrehajtani;
 • a bűncselekmény a végrehajtó állam területén került elkövetésre.

Amennyiben a tanúsítvány hiányos vagy nem felel meg az ítéletnek, a végrehajtó állam elhalaszthatja annak elismerését.

A kerethatározat tartalmaz egy listát azon bűncselekményekről, amelyeket a kettős büntethetőség mérlegelése nélkül el kell ismerni, amennyiben azoknak a kibocsátó államban a maximális büntetési tétele legalább három évig terjedő szabadságvesztés vagy szabadságelvonás. Minden más bűncselekmény esetén a végrehajtó állam kikötheti, hogy az adott cselekménynek a saját nemzeti joga alapján is bűncselekménynek kell minősülnie ahhoz, hogy az ítéletet elismerjék és a büntetést végrehajtsák. Amennyiben a büntetés időtartama vagy természete nem egyeztethető össze a végrehajtó állam nemzeti jogával, akkor a büntetés módosítható. A módosított büntetésnek azonban a lehető legpontosabban meg kell felelnie a kibocsátó államban kiszabott büntetésnek, és semmilyen esetben sem lehet szigorúbb annál.

A kibocsátó állam jogával összhangban szükséges az elítélt személy hozzájárulása az ítéletnek és a tanúsítványnak a végrehajtó állam részére a büntetés elismerése és végrehajtása céljából történő továbbításához. Ez a hozzájárulás nem szükséges azonban abban az esetben, ha a végrehajtó állam:

 • az elítélt személy állampolgársága szerinti tagállam, ahol a személy él;
 • az a tagállam, ahová szabadon bocsátását követően kitoloncolhatják az elítéltet, erre vonatkozó utasításnak az ítéletben való szereplése okán;
 • az a tagállam, ahová az elítélt személy elszökött vagy visszatért, amíg ellene a kibocsátó államban büntetőeljárás folyt, vagy a kibocsátó államban történt elítélését követően.

Minden olyan esetben, amikor az elítélt személy a kibocsátó államban tartózkodik, lehetőséget kell adni számára véleményének szóbeli vagy írásbeli kifejtésére.

Amennyiben az elítélt személy a kibocsátó államban tartózkodik, át kell őt szállítani a végrehajtó állam területére 30 napon belül azt követően, hogy az utóbbi elismerte az ítéletet.

Mind a kibocsátó, mind a végrehajtó állam amnesztiát hirdethet vagy közkegyelmet gyakorolhat. Azonban csak a kibocsátó állam határozhat az ítélet felülvizsgálatáról.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

A Tanács 2008/909/IB kerethatározata

2008.12.5

2011.12.5

HL L 327., 2008.12.5.

Módosító jogszabály(ok)HatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

A Tanács 2009/299/IB kerethatározata

2009.3.28.

2011.3.28.

HL L 81., 2009.3.27.

Utolsó frissítés: 14.05.2009
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére