RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vapausrangaistusten ja vapauden menetyksen käsittävien toimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen

Tällä puitepäätöksellä laajennetaan vastavuoroisen tunnustamisen periaate jäsenvaltioiden välillä koskemaan rikosasioissa annettuja tuomioita, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide. Siinä säädetään näiden tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva menettely, jolla pyritään helpottamaan tuomitun sosiaalista kuntoutusta.

SÄÄDÖS

Neuvoston puitepäätös 2008/909/JHA, tehty 27 päivänä marraskuuta 2008, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta rikosasioissa annettuihin tuomioihin, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, niiden täytäntöön panemiseksi Euroopan unionissa (Ks. muutosasiakirjat).

TIIVISTELMÄ

Tässä puitepäätöksessä vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti yhdessä jäsenvaltiossa annetut tuomiot, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, on tunnustettava ja pantava täytäntöön muissa jäsenvaltioissa. Näin pyritään helpottamaan tuomitun sosiaalista kuntoutusta ja yhteiskuntaan sopeuttamista.

Jäsenvaltioiden on nimitettävä tuomioiden antamisesta ja täytäntöönpanosta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset. Tuomion antaneen valtion toimivaltainen viranomainen vastaa tuomion ja puitepäätöksen liitteenä olevan todistuksen lähettämisestä suoraan yhden täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kerrallaan ja sellaisella tavalla, josta jää kirjallinen todiste.

Kun tuomitun olinpaikka tuomion antaneessa valtiossa tai täytäntöönpanovaltiossa on selvitetty ja hän on tietyin edellytyksin antanut suostumuksensa tuomion lähettämiseen, se voidaan toimittaa

 • jäsenvaltioon, jonka kansalainen tuomittu on ja jossa hän asuu
 • jäsenvaltioon, jonka kansalainen tuomittu on ja johon hänet voidaan karkottaa tuomion antamisen jälkeen, vaikka se ei ole hänen asuinvaltionsa
 • mihin tahansa muuhun jäsenvaltioon edellyttäen, että sen toimivaltainen viranomainen suostuu tuomion ja todistuksen lähettämiseen.

Tuomio voidaan lähettää vain, jos tuomion antanut valtio on varmistunut siitä, että rangaistuksen täytäntöönpano täytäntöönpanovaltiossa helpottaisi tuomitun sosiaalista kuntoutusta ja yhteiskuntaan sopeuttamista. Täytäntöönpanovaltio voi toimittaa tuomion antaneelle valtiolle perustellun lausunnon siitä, että rangaistuksen täytäntöönpano tässä valtiossa ei edistäisi kyseistä tavoitetta. Täytäntöönpanovaltio ja tuomittu voivat myös pyytää tuomion lähettämistä koskevan menettelyn aloittamista.

Täytäntöönpanovaltion on viimeistään 90 vuorokauden kuluessa tuomion ja todistuksen vastaanottamisesta tehtävä päätös tuomion tunnustamisesta ja rangaistuksen täytäntöönpanosta.

Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on tunnustettava tuomio ja toteutettava kaikki rangaistuksen täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet, jollei se päätä vedota johonkin puitepäätöksessä säädettyyn perusteeseen kieltäytyä tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta. Tuomion tunnustamisesta ja rangaistuksen täytäntöönpanosta kieltäytyminen on mahdollista, jos

 • todistus on puutteellinen tai ei vastaa tuomiota
 • tuomion ja todistuksen lähettämisen perusteet eivät täyty
 • rangaistuksen täytäntöönpano olisi ne bis in idem -periaatteen vastaista
 • teot eivät täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan ole rikoksia, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta
 • täytäntöönpano-oikeus on täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan vanhentunut
 • täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä säädetään koskemattomuudesta
 • tuomittua ei täytäntöönpanovaltion lain mukaan voida ikänsä puolesta asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen
 • rangaistuksesta on enää suorittamatta alle kuusi kuukautta täytäntöönpanovaltion vastaanottaessa tuomion
 • tuomittu ei ollut henkilökohtaisesti läsnä tuomioon johtaneessa oikeudenkäynnissä, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta
 • tuomion antanut valtio torjuu täytäntöönpanovaltion pyynnön, joka koskee tuomitun syyttämistä tai tuomitsemista tai muuta hänen vapautensa riistämistä muun ennen siirtoa tehdyn rikoksen perusteella
 • rangaistus edellyttää psykiatrista hoitoa tai terveydenhoitoa taikka muuta vapauden menetyksen käsittävää toimenpidettä, jota täytäntöönpanovaltio ei voi järjestää
 • rikos tehtiin täytäntöönpanovaltion alueella.

Jos todistus on puutteellinen tai ei vastaa tuomiota, täytäntöönpanovaltio voi lykätä tuomion tunnustamista.

Puitepäätökseen sisältyy luettelo rikoksista, joiden johdosta annetut tuomiot on tunnustettava ja pantava täytäntöön tutkimatta teon kaksoisrangaistavuutta, jos niistä voi tuomion antaneessa valtiossa seurata vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, jonka enimmäiskesto on vähintään kolme vuotta. Muiden rikosten osalta täytäntöönpanovaltio voi asettaa tuomion tunnustamisen ja rangaistuksen täytäntöönpanon edellytykseksi sen, että ne katsotaan myös täytäntöönpanovaltion lainsäädännön nojalla rikoksiksi. Jos rangaistus ei ole kestoltaan tai luonteeltaan täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukainen, se voi mukauttaa rangaistusta. Mukautetun rangaistuksen on kuitenkin vastattava mahdollisimman pitkälle alkuperäistä rangaistusta, eikä se saa olla sitä ankarampi.

Tuomion ja todistuksen lähettäminen täytäntöönpanovaltioon tuomion tunnustamista ja rangaistuksen täytäntöönpanoa varten edellyttää, että tuomittu antaa siihen suostumuksensa tuomion antaneen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Tuomitun suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos täytäntöönpanovaltio on se jäsenvaltio

 • jonka kansalainen tuomittu on ja jossa hän asuu
 • johon tuomittu karkotetaan vapauttamisensa jälkeen tuomioon sisältyvän määräyksen perusteella
 • johon tuomittu on paennut tai palannut tuomion antaneessa valtiossa häntä vastaan vireillä olevan rikosoikeudellisen menettelyn tai mainitussa valtiossa annetun tuomion vuoksi.

Jos tuomittu on tuomion antaneessa valtiossa, hänellä on kaikissa tapauksissa oltava mahdollisuus esittää mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti.

Jos tuomittu on tuomion antaneen valtion alueella, hänet on siirrettävä täytäntöönpanovaltion alueelle 30 vuorokauden kuluessa siitä päivämäärästä, jolloin täytäntöönpanovaltio on tunnustanut tuomion.

Sekä tuomion antanut valtio että täytäntöönpanovaltio voivat myöntää yleisen armahduksen tai armahduksen. Vain tuomion antanut valtio voi kuitenkin päättää tuomion uudelleenkäsittelystä.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Puitepäätös 2008/909/YOS

5.12.2008

5.12.2011

EUVL L 327, 5.12.2008

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Puitepäätös 2009/299/YOS

28.3.2009

28.3.2011

EUVL L 81, 27.3.2009

Viimeisin päivitys 14.05.2009
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun