RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vzájemné uznávání rozsudků v trestních věcech nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody

Toto rámcové rozhodnutí rozšiřuje zásadu vzájemného uznávání rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody, mezi členskými státy. Stanoví řízení pro uznávání a výkon těchto rozhodnutí se záměrem usnadnit společenskou rehabilitaci odsouzených osob.

AKT

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Toto rámcové rozhodnutí stanoví pravidla pro to, jak mají být rozsudky, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody, vynesené v jednom členském státě uznávány a vykonávány v jiném členském státě. Cílem je takto usnadnit společenskou rehabilitaci odsouzených osob a jejich úspěšné opětovné začlenění do společnosti.

Členské státy musí určit příslušné orgány pro vydávání a výkon rozsudků. Příslušný orgán vydávajícího státu je zodpovědný za postoupení rozsudku společně s osvědčením, které je v příloze k tomuto rámcovému rozhodnutí, přímo příslušnému orgánu vykonávajícího státu v době a způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu.

Pokud se odsouzená osoba nachází ve vydávajícím nebo vykonávajícím státu a za určitých okolností dala své svolení s postoupením rozsudku, je možné jej zaslat:

 • do členského státu, jehož je odsouzená osoba státním příslušníkem a v němž žije;
 • do členského státu, jehož je odsouzená osoba státním příslušníkem a do něhož může být po rozsudku vypovězena, i když tam nemá bydliště;
 • do jiného členského státu, pokud jeho příslušný orgán souhlasí s postoupením.

Rozsudek může být postoupen pouze za předpokladu, že vydávající stát zajistil, že výkon trestu ve vykonávajícím státu poslouží účelu, jímž je usnadnění společenské rehabilitace odsouzené osoby a jejího úspěšného opětovného začlenění do společnosti. Vykonávající stát může předložit vydávajícímu státu odůvodněné stanovisko uvádějící, že by výkon trestu ve vykonávajícím státě neposloužil tomuto účelu. O zahájení řízení o postoupení rozsudku může také požádat vykonávající stát a rovněž odsouzená osoba.

Po obdržení postoupeného rozsudku a osvědčení musí vykonávající stát do 90 dnů rozhodnout, zda rozsudek uzná a vykoná trest.

Příslušný orgán vykonávajícího státu musí rozsudek uznat a přijmout všechna nezbytná opatření pro výkon trestu, nerozhodne-li se uplatnit některý z důvodů k odmítnutí uznání rozsudku a výkonu trestu. Odmítnout uznání rozsudku a výkonu trestu je možné v těchto případech:

 • osvědčení není úplné nebo neodpovídá rozsudku;
 • nebyla splněna kritéria pro postoupení rozsudku a osvědčení;
 • výkon by porušoval zásadu překážky věci pravomocně rozhodnuté;
 • trestný čin není jako takový uznán podle práva vykonávajícího státu, s určitými výjimkami;
 • výkon trestu je podle práva vykonávajícího státu promlčen;
 • právo vykonávajícího státu stanoví imunitu;
 • trest byl uložen osobě, která podle práva vykonávajícího státu dosud nemohla být z důvodu svého věku trestně odpovědná;
 • v okamžiku, kdy příslušný orgán vykonávajícího státu obdržel rozsudek, zbývá do konce výkonu trestu méně než šest měsíců;
 • odsouzená osoba nebyla přítomna u soudního řízení, když byl rozsudek vynesen, s určitými výjimkami;
 • vydávající stát odmítne žádost vykonávajícího státu o to, aby byla odsouzená osoba stíhána, odsouzena nebo jinak zbavena osobní svobody za jiný trestný čin, kterého se dopustila před svým předáním;
 • uložený trest vyžaduje opatření psychiatrické či zdravotní péče nebo jiné opatření spojené se zbavením osobní svobody, které nemůže být vykonáno vykonávajícím státem;
 • trestný čin byl spáchán na území vykonávajícího státu.

Pokud není osvědčení úplné nebo neodpovídá rozsudku, může vykonávající stát své uznání odložit.

Toto rámcové rozhodnutí uvádí seznam trestných činů, které musí být uznávány a vykonávány bez ověřování oboustranné trestnosti, pokud ve vydávajícím státě vedou k trestu odnětí svobody nebo k opatření spojenému se zbavením osobní svobody s horní hranicí sazby nejméně tři roky. V případě všech dalších trestných činů může vykonávající stát pro jejich uznání a výkon požadovat, aby byly trestnými činy také podle jeho vnitrostátního práva. Pokud délka nebo druh trestu nejsou slučitelné s vnitrostátním právem vykonávajícího státu, může trest přeměnit. Nicméně přeměněný trest musí co nejvíce odpovídat původnímu trestu a v žádném případě nesmí být tvrdší.

V souladu s právem vydávajícího státu je pro postoupení rozsudku a osvědčení vykonávajícímu státu pro uznání a výkon uloženého trestu nutný souhlas odsouzené osoby. Takový souhlas však není nutný, pokud je vykonávající stát členským státem:

 • jehož je odsouzená osoba státním příslušníkem a v němž žije;
 • do kterého bude odsouzená osoba po propuštění vypovězena podle příkazu obsaženého v rozsudku;
 • do kterého odsouzená osoba uprchla nebo se vrátila, zatímco je proti ní vedeno trestní řízení nebo v důsledku odsouzení ve vydávajícím státě.

V každém případě pokud je odsouzená osoba ve vydávajícím státě, musí dostat příležitost poskytnout ústní nebo písemné stanovisko.

Jestliže se odsouzená osoba nachází na území vydávajícího státu, musí být předána na území vykonávajícího státu do 30 dní po uznání rozsudku vykonávajícím státem.

Amnestii nebo milost může udělit vydávající i vykonávající stát. Pouze vydávající stát však může rozhodnout o přezkumu rozsudku.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Rámcové rozhodnutí 2008/909/SVV

5. 12. 2008

5. 12. 2011

Úř. věst. L 327 ze dne 5. 12. 2008

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Rámcové rozhodnutí 2009/299/SVV

28. 3. 2009

28. 3. 2011

Úř. věst. L 81 ze dne 27. 3. 2009

Poslední aktualizace: 14.05.2009
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky