RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Beaktande av fällande domar avkunnade i medlemsstater vid ett nytt brottmålsförfarande

Detta rambeslut fastställer minimivillkoren för när tidigare fällande domar som avkunnats i en medlemsstat, på andra grunder, ska beaktas vid ett brottmålsförfarande mot samma person i en annan medlemsstat.

RÄTTSAKT

Rådets rambeslut 2008/675/RIF av den 24 juli 2008 om beaktande av fällande domar avkunnade i Europeiska unionens medlemsstater vid ett nytt brottmålsförfarande i en medlemsstat.

SAMMANFATTNING

Detta rambeslut fastställer kriterierna för när tidigare fällande domar * som avkunnats i en medlemsstat, på andra grunder, ska beaktas vid ett brottmålsförfarande i en annan medlemsstat.

Uppgifter om tidigare domar kan erhållas enligt tillämpliga instrument om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan medlemsstaterna eller om utbyte av information som hämtats från kriminalregister. I samband med ett nytt brottmålsförfarande ska medlemsstaterna se till att tidigare fällande domar som avkunnats i en annan medlemsstat vederbörligen beaktas på samma villkor som tidigare nationella fällande domar.

De tidigare fällande domarna skall beaktas i skedet före rättegången, under rättegången liksom när domen verkställs. De bör särskilt beaktas i förhållande till tillämpliga processregler avseende:

  • tillfälligt frihetsberövande
  • kvalifikation av gärning
  • påföljds natur och stränghet
  • verkställighet av dom.

Då tidigare brottsmålsdomar beaktas av medlemsstaten som genomför det nya förfarandet, skall detta inte inkräkta på tidigare fällande domar, återkalla dem eller ta upp dem till omprövning.

I de fall där den tidigare domen inte har avkunnats eller verkställts till fullo i en annan medlemsstat före den straffbara handling som det nya förfarandet gäller, är det inte nödvändigt att följa nationella bestämmelser om fällande domar om tillämpningen av nationella bestämmelser på tidigare fällande domar begränsar domarens möjlighet att döma. Trots detta måste de tidigare fällande domarna beaktas på annat sätt.

Detta rambeslut ersätter artikel 56 i den europeiska konventionen av den 28 maj 1970 om brottmålsdoms internationella rättsverkningar mellan medlemsstaterna. Artikeln gör det möjligt att beakta straffrättsliga domar som har avkunnats i andra stater som är parter i konventionen.

Bakgrund

Åtgärdsprogrammet för genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av domar i brottmål antogs av rådet den 29 november 2000. Programmet innehåller också bestämmelser om fastställande av principen om att en medlemsstat måste ta hänsyn till tidigare straffrättsliga domar som har avkunnats av domstolar i andra medlemsstater för att bedöma brottslingens förflutna, inbegripet återfall och fastställa typ av straff och dess verkställighet.

Centrala begrepp som används i rättsakten
  • Fällande dom: alla lagakraftvunna beslut av domstolar som handlägger brottmål varigenom en person konstateras skyldig till ett brott.

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdandeSista dag för genomförande i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Rådets rambeslut 2008/675/RIF

24.7.2008

15.8.2010

EUT L 220, 15.8.2008

Senast ändrat den 10.09.2008
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början