RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Uwzględnianie w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących

Niniejsza decyzja ramowa ma na celu nałożenie na państwa członkowskie minimalnego obowiązku dotyczącego uwzględniania w postępowaniu karnym prowadzonym przeciwko danej osobie w jednym z państw członkowskich uprzednich wyroków skazujących dotyczących innych zdarzeń, zapadłych wobec tej samej osoby w innych państwach członkowskich.

AKT

Decyzja ramowa Rady 2008/675/WSiSW z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

STRESZCZENIE

Niniejsza decyzja ramowa określa kryteria, zgodnie z którymi uprzednie wyroki skazujące * zapadłe w jakimkolwiek państwie członkowskim są uwzględniane w postępowaniu karnym prowadzonym w innym państwie członkowskim przeciwko tej samej osobie, ale dotyczącym innych zdarzeń.

Informacje dotyczące zapadłych wyroków skazujących można uzyskać dzięki stosownym instrumentom wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi lub instrumentom wymiany informacji pochodzących z rejestrów karnych. W kontekście nowego postępowania karnego państwa członkowskie muszą zapewnić właściwe uwzględnienie uprzednich wyroków skazujących zapadłych w innych państwach członkowskich na takich samych warunkach, jak uprzednie krajowe wyroki skazujące.

Uprzednie wyroki skazujące muszą być uwzględniane w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, jak również wykonawczym. Powinny zostać odpowiednio uwzględnione w szczególności w odniesieniu do mających zastosowanie przepisów postępowania dotyczących:

  • zatrzymania,
  • kwalifikacji przestępstwa,
  • rodzaju i wymiaru kary,
  • wykonania orzeczenia.

Uwzględnienie uprzednich wyroków skazujących zapadłych w innych państwach członkowskich nie skutkuje naruszeniem, uchyleniem ani rewizją uprzednich wyroków skazujących.

W przypadkach gdy uprzedni wyrok nie zapadł lub nie został w pełni wykonany przez inne państwo członkowskie przed popełnieniem przestępstwa, w sprawie którego prowadzone jest nowe postępowanie, nie ma obowiązku stosowania przepisów krajowych dotyczących wydawania wyroków, jeżeli zastosowanie przepisów krajowych do uprzednich zagranicznych wyroków skutkowałoby ograniczeniem dla sędziego przy wydawaniu wyroku. Niemniej jednak uprzednie wyroki skazujące muszą być uwzględniane w inny sposób.

Niniejsza decyzja ramowa zastępuje postanowienia art. 56 Europejskiej konwencji o międzynarodowej ważności wyroków karnych z dnia 28 maja 1970 r. w stosunkach między państwami członkowskimi. Wspomniany artykuł umożliwia uwzględnianie wyroków karnych zapadłych w innych państwach będących stronami konwencji.

Kontekst

Program działań mający na celu wprowadzenie w życie zasady wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach karnych został przyjęty na posiedzeniu Rady w dniu 29 listopada 2000 r. Program ten przewiduje również ustanowienie zasady, zgodnie z którą jedno państwo członkowskie musi uwzględniać uprzednie wyroki karne zapadłe w sądach innych państw członkowskich w celu oceny uprzedniej karalności sprawcy i ewentualnego stwierdzenia ponownego popełnienia przez niego przestępstwa oraz w celu określenia rodzaju kary i zasad jej wykonywania.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
  • Wyrok skazujący: każde prawomocne orzeczenie sądu właściwego w sprawach karnych uznające daną osobę za winną popełnienia przestępstwa.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Decyzja ramowa Rady 2008/675/WSiSW

24.7.2008

15.8.2010

Dz.U. L 220 z 15.8.2008

Ostatnia aktualizacja: 10.09.2008
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony