RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Inachtneming van veroordelingen in de andere lidstaten bij nieuwe strafrechtelijke procedures

In dit kaderbesluit worden de minimumverplichtingen vastgesteld voor de inachtneming van vroegere veroordelingen in eender welke andere lidstaat bij nieuwe strafrechtelijke procedures tegen dezelfde persoon voor andere feiten in een andere lidstaat.

BESLUIT

Kaderbesluit 2008/675/JBZ van de Raad van 24 juli 2008 betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten van de Europese Unie.

INHOUD

In dit kaderbesluit worden de criteria vastgelegd voor de inachtneming van vroegere veroordelingen* die door eender welke lidstaat werden uitgesproken bij strafrechtelijke procedures tegen dezelfde persoon, maar voor andere feiten in een andere lidstaat.

De informatie over vroegere veroordelingen kan worden bekomen uit hoofde van de toepasselijke instrumenten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten en de uitwisseling van gegevens uit het strafregister. In het kader van nieuwe strafrechtelijke procedures moeten de lidstaten erop toezien dat vroegere veroordelingen die in een andere lidstaat zijn uitgesproken, op passende wijze in acht worden genomen, onder dezelfde voorwaarden als de voorgaande nationale veroordelingen.

De eerdere veroordelingen moeten in acht worden genomen tijdens de fase die aan het strafproces voorafgaat, tijdens het strafproces zelf en bij de tenuitvoerlegging van het vonnis. Zij verdienen met name bijzondere aandacht met betrekking tot de toepasselijke procedureregels inzake:

  • de voorlopige hechtenis;
  • de kwalificatie van het strafbare feit;
  • de soort opgelegde straf en de strafmaat;
  • de tenuitvoerlegging van de beslissing.

De inaanmerkingneming van in andere lidstaten uitgesproken eerdere veroordelingen leidt er niet toe dat eerdere veroordelingen door de lidstaat die de nieuwe procedure uitvoert, worden ingetrokken of herzien.

Indien het strafbare feit waarover de nieuwe procedure wordt gevoerd, gepleegd is voordat de eerdere veroordeling door een andere lidstaat is uitgesproken of volledig ten uitvoer is gelegd, wordt niet vereist dat lidstaten de nationale voorschriften betreffende het opleggen van straffen toepassen wanneer het toepassen van die voorschriften op in een andere lidstaat uitgesproken veroordelingen voor de rechter een beperking zou inhouden bij het opleggen van een straf. De eerdere veroordelingen dienen echter anderszins in aanmerking te worden genomen.

Dit kaderbesluit vervangt artikel 56 van het van het Europees Verdrag van 28 mei 1970 inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen in de betrekkingen tussen de lidstaten. Het artikel voorziet in de mogelijkheid dat strafvonnissen die zijn uitgesproken in andere lidstaten die partij zijn bij het Verdrag, in aanmerking worden genomen.

Achtergrond

Het actieprogramma voor de tenuitvoerlegging van het beginsel van wederzijdse erkenning voor strafzaken werd door de Raad goedgekeurd op 29 november 2000. Dit programma stelt ook het beginsel in volgens hetwelk een lidstaat rekening moet houden met eerdere strafvonnissen die zijn uitgesproken door rechtbanken en gerechtshoven in de andere lidstaten teneinde het strafrechtelijk verleden van de dader te evalueren, vast te stellen of het gaat om recidive en een beslissing te kunnen nemen omtrent het soort straf en de uitvoering ervan.

Belangrijkste begrippen

  • Veroordeling: elke definitieve beslissing van een strafgerecht waarbij wordt vastgesteld dat een persoon schuldig is aan een strafbaar feit.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad

Kaderbesluit 2008/675/JBZ van de Raad

24.7.2008

15.8.2010

L 220 van 15.8.2008

 
Laatste wijziging: 10.09.2008
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven