RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottaminen uudessa rikosprosessissa

Tässä puitepäätöksessä vahvistetaan vähimmäisvelvoitteet muissa jäsenvaltioissa annettujen aiempien tuomioiden huomioon ottamiseksi samaan henkilöön eri tosiseikkojen perusteella kohdistuvassa uudessa rikosprosessissa toisessa jäsenvaltiossa.

ASIAKIRJA

Neuvoston puitepäätös 2008/675/YOS, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2008, Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa.

TIIVISTELMÄ

Tässä puitepäätöksessä vahvistetaan perusteet, joiden nojalla muissa jäsenvaltioissa annetut aiemmat tuomiot* otetaan huomioon samaan henkilöön eri tosiseikkojen perusteella kohdistuvassa uudessa rikosprosessissa toisessa jäsenvaltiossa.

Tietoja aiemmista tuomioista voidaan saada jäsenvaltioiden keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa tai rikosrekisteritietojen vaihtoon sovellettavien sopimusten nojalla. Uusien rikosprosessien yhteydessä jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että muissa jäsenvaltioissa annetut aiemmat tuomiot otetaan asianmukaisesti huomioon samoin edellytyksin kuin aiemmat kansalliset tuomiot.

Aiemmat tuomiot otetaan huomioon oikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa, oikeudenkäynnin aikana ja tuomion täytäntöönpanovaiheessa. Niihin olisi kiinnitettävä asianmukaista huomiota erityisesti seuraavien rikosprosessissa sovellettavien menettelysääntöjen osalta:

  • tutkintavankeus
  • rikoksen määrittely
  • rangaistuksen tyyppi ja taso
  • tuomion täytäntöönpano.

Kun uutta prosessia hoitava jäsenvaltio ottaa huomioon aiempia tuomioita, tästä ei ole seurauksena, että se puuttuisi aiempiin tuomioihin taikka kumoaisi tai tarkistaisi niitä.

Niissä tapauksissa, joissa toinen jäsenvaltio ei ollut määrännyt aiempaa tuomiota tai pannut sitä täysimääräisesti täytäntöön ennen sen rikoksen tekemistä, jota uusi prosessi koskee, ei edellytetä rangaistusten määräämistä koskevien kansallisten sääntöjen soveltamista, jos niiden soveltaminen aiemmin ulkomailla annettuihin tuomioihin rajoittaisi tuomaria tämän määrätessä rangaistuksen. Aiemmat tuomiot on kuitenkin otettava huomioon muulla tavoin.

Tämä puitepäätös korvaa rikosoikeudellisten tuomioiden kansainvälisestä pätevyydestä 28 päivänä toukokuuta 1970 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 56 artiklan määräykset, kun kyse on jäsenvaltioiden välisistä suhteista. Artiklassa säädetään mahdollisuudesta ottaa huomioon muissa yleissopimuksen sopimuspuolina olevissa jäsenvaltioissa annetut rikostuomiot.

Taustaa

Neuvosto hyväksyi 29 päivänä marraskuuta 2000 toimenpideohjelman rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täytäntöönpanemiseksi. Ohjelmassa vahvistetaan myös periaate siitä, että jäsenvaltion on otettava huomioon muiden jäsenvaltioiden tuomioistuimissa annetut aiemmat rikostuomiot arvioidakseen rikoksentekijän rikoshistoriaa, todetakseen mahdolliset uusimistapaukset ja päättääkseen rangaistuksen tyypistä ja sen täytäntöönpanosta.

Asiakirjassa käytetyt keskeiset käsitteet
  • Tuomio: rikostuomioistuimen lopullinen päätös henkilön toteamisesta syylliseksi rikokseen.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Neuvoston puitepäätös 2008/675/YOS

24.7.2008

15.8.2010

EUVL L 220, 15.8.2008.

Viimeisin päivitys 10.09.2008
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun