RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tage domfældelser i medlemsstater i betragtning i forbindelse med nye strafferetssager

Denne rammebeslutning beskriver minimumsforpligtelserne i forhold til at tage tidligere domsfældelser i en medlemsstat i betragtning under en ny strafferetssag mod den samme person for andre forseelser i en anden medlemsstat.

DOKUMENT

Rådets rammebeslutning 2008/675/JHA af 24. juli 2008 vedrørende domfældelser i EU-medlemsstaterne, der skal tages i betragtning i forbindelse med nye strafferetssager.

SAMMENFATNING

Denne rammebeslutning klarlægger de kriterier, hvorefter tidligere domfældelser* i en medlemsstat tages i betragtning under en ny strafferetssag mod den samme person, men for andre forseelser i en anden medlemsstat.

Informationer vedrørende tidligere domfældelser kan indhentes med relevante værktøjer på Gensidig retshjælp i straffesager mellem medlemsstaterne, eller på Udveksling af informationer fra straffeattesten. I forbindelse med nye strafferetssager skal medlemsstaterne sikre, at tidligere domfældelser, der er foregået i en anden medlemsstat, bliver taget i betragtning på behørig vis på samme vilkår som tidligere nationale domfældelser.

De tidligere domfældelser skal tages i betragtning både ved de indledende retsmøder og under selve retssagen samt når dommen bliver afsagt. De skal tages behørigt i betragtning, særligt i forhold til de gældende procesregler:

  • midlertidig varetægt,
  • lovovertrædelsens art,
  • type og strafferamme,
  • fuldbyrdelse af afgørelsen.

Når tidligere domfældelser tages i betragtning af den medlemsstat, som fører de nye strafferetssager, må dette ikke på nogen måde give anledning til påvirkning, tilbagekaldelse eller genoptagelse af tidligere domfældelser.

I tilfælde hvor den tidligere domfældelse ikke er sket, eller ikke er helt fuldbyrdet af en anden medlemsstat forud for tidspunktet for den lovovertrædelse, som den nye strafferetssag vedrører, kræves det ikke, at man retter sig efter nationale regler for idømmelse af straf, hvis brugen af de nationale regler ved tidligere gennemførte udenlandske domsfældelser begrænser dommerens mulighed for at idømme straf. Ikke desto mindre skal tidligere domfældelser tages i betragtning på anden vis.

Denne rammebeslutning erstatter artikel 56 i den Europæiske konvention af 28. maj 1970 vedrørende straffedommes internationale retsvirkning mellem medlemsstaterne. Artiklen giver mulighed for at tage kriminelle domfældelser, der er foretaget i andre stater, som er med i Konventionen, i betragtning.

Baggrund

Metodeprogrammet til implementering af princippet om gensidig anerkendelse af beslutninger i kriminalsager blev godkendt af Rådet d. 29. november 2000. Dette program ligger også til grund for oprettelsen af det princip, i henhold til hvilket en medlemsstat skal tage tidligere kriminelle domfældelser, der er foretaget af dommere i andre medlemsstater, i betragtning for at kunne bedømme lovovertræderens straffeattest, afgøre hvorvidt han/hun har begået den samme type lovovertrædelse igen og beslutte straftype og fuldbyrdelse.

Nøgletermer, der er benyttet i dokumentet
  • Domfældelse: enhver endelig beslutning foretaget af en retsinstans, som fastslår en kriminel lovovertræders skyld.

REFERENCER

DokumentIkrafttrædelse</</th>Deadline for flytning inden for medlemslandeneOfficiel journal

Rådets rammebeslutning 2008/675/JHA

24.7.2008

15.8.2010

OJ L 220 af 15.8.2008

Seneste ajourføring: 10.09.2008
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top