RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Straffrättsligt samarbete

Rättvisa, frihet och säkerhet

En effektiv brottsbekämpning fordrar att det sker en förbättring av dialogen och samarbetet på det straffrättsliga området mellan de rättsliga myndigheterna i medlemsstaterna. Europeiska unionen har därför inrättat särskilda organ som ska underlätta den ömsesidiga hjälpen. Särskilt Eurojust och det rättsliga nätverket stöder samarbetet mellan rättsliga myndigheter.
Det straffrättsliga samarbetet grundas på principen om ömsesidigt erkännande av medlemsstaternas domar och rättsliga beslut. Det innebär en tillnärmning av anknytande nationell lagstiftning och tillämpning av gemensamma minimiregler. De senare avser huvudsakligen erkännande av bevis och brottsoffers och enskildas rättigheter i straffrättsliga rättegångar.
Det straffrättsliga samarbetet infördes genom Maastrichtfördraget 1993 och omfattas av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (avdelning V).

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början