RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Alternativa system för tvistlösning: medling

Direktivet underlättar medling som metod för att lösa gränsöverskridande civil- och handelsrättsliga tvister.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling i civilrättsliga tvister.

SAMMANFATTNING

Tack vare detta direktiv avser kommissionen främja uppgörelser om tvister i godo, särskilt genom medling *.

Direktivet tillämpas på gränsöverskridande tvister på privaträttens område, men omfattar inte skattefrågor, tullfrågor och förvaltningsrättsliga frågor eller statens ansvar för handlingar eller underlåtenhet vid utövandet av offentliga maktbefogenheter. Det gäller inte Danmark.

Direktivet fastställer sålunda att medlemsländerna ska bemyndiga domstolarna att uppmana parterna att använda denna metod, dock utan att de tvingas till detta.

Verkställighet av förlikningar som nåtts tack vare medling

Även om de förlikningar som nåtts tack vare medling i allmänhet har större tendens att verkställas frivilligt, fastställs det i direktivet att medlemsstaterna ska införa ett förfarande enligt vilket domstolar eller myndigheter efter ansökan av parterna i en dom, ett beslut eller en officiell akt kan fastställa en förlikning som nåtts genom medling.

Detta förfarande möjliggör ett ömsesidigt erkännande av och verkställighet i hela EU av förlikningar som nåtts tack vare medling, på samma villkor som fastställts för ömsesidigt erkännande av domar och verkställighet av rättsliga beslut på privaträttens område och i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar.

Avbrytande av preskriptionstid

Medlemsländerna se till att parterna inte hindras från att ta upp fallet i domstol eller i ett skiljeförfarande efter medling på grund av att preskriptionstiden har löpt ut under medlingsprocessen.

Säkerställande av medlingens kvalitet och konfidentiella karaktär

Varken medlarna eller de som är involverade i hanteringen av medlingsprocessen får i domstolsförfaranden lämna vittnesmål om information som framkommer till följd av eller i samband med ett medlingsförfarande. Det är endast tillåtet:

  • när detta är nödvändigt av tvingande hänsyn till allmänintresset; bland annat för att förhindra fysisk skada på en person osv.;
  • när det är nödvändigt att röja innehållet i medlingsöverenskommelsen för att denna överenskommelse ska kunna genomföras eller verkställas.

Medlemsstaterna ska också uppmuntra utbildning av medlare och att medlarna utarbetar och tillämpar frivilliga uppförandekoder för yrket.

Bakgrund

Detta direktiv följer på grönboken från 2002 om alternativa metoder för att lösa tvister och på uppförandekoden för medlare som utarbetades 2004.

Rättsaktens nyckelbegrepp
  • Medling: ett strukturerat förfarande genom vilket parterna i en tvist på egen hand frivilligt försöker nå en överenskommelse om lösning av tvisten med hjälp av en medlare.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/52/EG

12.6.2008

21.5.2011 (artikel 10: 21.11.2010)

EUT L 136, 24.6.2008

Senast ändrat den 05.12.2011

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början