RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów: mediacja

Dyrektywa ułatwia dostęp do postępowania mediacyjnego jako metody rozwiązywania sporów transgranicznych w sprawach cywilnych i handlowych.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych.

STRESZCZENIE

Zapisy dyrektywy wspierają polubowne rozwiązywanie sporów w Unii Europejskiej (UE), w szczególności poprzez zastosowanie mediacji *.

Dyrektywa ma zastosowanie w przypadku sporów o charakterze transgranicznym w sprawach cywilnych oraz handlowych, z wyjątkiem spraw skarbowych, celnych oraz administracyjnych, a także w sprawach związanych z odpowiedzialnością państwa za działania lub zaniechania w wykonywaniu władzy publicznej. Dokument dotyczy wszystkich państw członkowskich oprócz Danii.

W świetle dyrektywy państwa członkowskie pozwalają sądom na zaproponowanie stronom sporu możliwości skorzystania z pomocy mediatora, co nie oznacza z kolei jej nakazania.

Egzekwowanie ugód zawartych w drodze mediacji

Mimo że ugody zawarte za pośrednictwem mediacji są w sposób ogólny realizowane dobrowolnie, państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie procedury nadania klauzuli wykonalności ugodzie, na wniosek stron, w formie orzeczenia, decyzji lub innego dokumentu urzędowego wydanego przez sąd lub inny właściwy organ.

Tego typu procedura umożliwia wzajemne uznawanie i egzekwowanie w całej UE umów zawartych w drodze mediacji na tych samych warunkach, jak uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych oraz małżeńskich i dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

Zawieszenie okresów przedawnienia

Państwa członkowskie zapewniają, aby wygaśnięcie okresów przedawnienia w trakcie postępowania mediacyjnego nie odebrało stronom, które próbują rozwiązać spór w drodze mediacji, możliwości wszczęcia postępowania sądowego lub arbitrażowego dotyczącego tego sporu.

Zapewnienie poufności i jakości mediacji

Ani mediatorzy, ani inne osoby zaangażowane w przeprowadzenie postępowania mediacyjnego nie mogą być zmuszane w postępowaniu sądowym do składania zeznań dotyczących informacji uzyskanych w wyniku postępowania mediacyjnego. Wyjątek stanowią sytuacje, w których:

  • jest to konieczne z ważnych powodów dotyczących porządku publicznego, w szczególności dla zapewnienia nietykalności cielesnej danej osoby itp.,
  • ujawnienie treści ugody zawartej w drodze mediacji jest konieczne w celu wprowadzenia w życie lub wykonania tej ugody.

Państwa członkowskie wspierają także szkolenie mediatorów oraz opracowują kodeks postępowania zawodowego.

Kontekst

Dyrektywa stanowi kontynuację zielonej księgi z 2002 r. (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) w sprawie metod alternatywnego rozwiązywania sporów oraz kodeksu postępowania dla mediatorów opracowanego w październiku 2004 r.

Terminy kluczowe aktu
  • Mediacja: postępowanie, w którym przynajmniej dwie strony sporu próbują same dobrowolnie osiągnąć porozumienie w celu rozwiązania ich sporu, korzystając z pomocy mediatora.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Dyrektywa 2008/52/WE

12.6.2008

21.5.2011 (art. 10: 21.11.2010)

Dz.U. L 136 z 24.5.2008

Ostatnia aktualizacja: 05.12.2011

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony