RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting: bemiddeling

Deze richtlijn vergemakkelijkt het gebruik van bemiddeling als methode voor de beslechting van grensoverschrijdende geschillen in burgerlijke en handelszaken.

BESLUIT

Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken.

SAMENVATTING

Met deze richtlijn wil de Europese Unie (EU) minnelijke regeling van geschillen stimuleren, met name door gebruik van bemiddeling *.

De richtlijn is van toepassing op grensoverschrijdende burgerlijke en handelsgeschillen, met uitzondering van fiscale zaken, douanezaken en administratiefrechtelijke zaken, en van de aansprakelijkheid van de staat wegens een handeling of nalaten in de uitoefening van het openbaar gezag (“acta jure imperii”). De richtlijn is niet van toepassing op Denemarken.

De richtlijn bepaalt zodoende dat de lidstaten de rechtbanken dienen te machtigen om de partijen voor te stellen gebruik van bemiddeling te maken zonder hen daartoe te verplichten.

Implementatie van door bemiddeling bereikte compromissen

Zelfs indien door bemiddeling bereikte compromissen in het algemeen eerder op vrijwillige basis zullen worden uitgevoerd, voorziet de richtlijn in de vaststelling door de lidstaten van een procedure waardoor een overeenkomst op verzoek van de partijen kan worden bevestigd door een rechterlijke uitspraak, een besluit of een authentieke akte van een rechtbank of een overheidsinstantie.

Door deze procedure is de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van compromissen voortvloeiend uit een bemiddeling in de hele EU mogelijk, op dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken en inzake huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid.

Schorsing van verjaringstermijnen

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de partijen daarna niet wordt belet een gerechtelijke procedure of arbitrage voortvloeiend uit een bemiddeling aanhangig te maken door het verstrijken van verjaringstermijnen.

De vertrouwelijkheid en kwaliteit van de bemiddeling garanderen

Noch de bemiddelaar, noch enige persoon die bij de bemiddeling is betrokken, kan worden verplicht, tijdens een rechtszaak, getuigenis af te leggen omtrent informatie die is verkregen tijdens de bemiddeling. Uitzonderingen:

  • voor zover dit nodig is om dwingende redenen van openbare orde, met name om de lichamelijke integriteit van een persoon te waarborgen, enz.;
  • indien openbaarmaking van de inhoud van de via bemiddeling bereikte overeenkomst noodzakelijk is voor de uitvoering of de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst.

De lidstaten dienen eveneens de opleiding van bemiddelaars te stimuleren, alsmede de opstelling en toepassing van vrijwillige gedragscodes voor het beroep.

Context

Deze richtlijn is een vervolg op het groenboek van 2002 betreffende alternatieve wijzen van geschillenbeslechting en op de gedragscode voor bemiddelaars, geredigeerd in oktober 2004.

Belangrijkste begrippen
  • Bemiddeling: procedure waarbij de partijen bij een geschil zelf pogen om op vrijwillige basis met de hulp van een bemiddelaar hun geschil te schikken.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad

Richtlijn 2008/52/EG

12.6.2008

21.5.2011 (artikel 10: 21.11.2010)

PB L 136 van 24.5.2008

Laatste wijziging: 05.12.2011

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven