RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt: sovittelu

Tämä direktiivi helpottaa sovittelun käyttöä rajatylittävien riitojen ratkaisumenetelmänä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/52/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla.

TIIVISTELMÄ

Tällä direktiivillä Euroopan unioni (EU) aikoo edistää riitojen sovinnollista ratkaisua erityisesti lisäämällä sovittelun * käyttöä.

Direktiiviä sovelletaan rajatylittävissä riidoissa siviili- ja kauppaoikeudellisiin asioihin lukuun ottamatta vero-, tulli- ja hallinto-oikeudellisia asioita sekä valtion vastuuta teoista ja laiminlyönneistä, jotka on tehty julkista valtaa käytettäessä. Direktiiviä ei sovelleta Tanskassa.

Direktiivissä säädetään näin ollen jäsenvaltioille velvoite sallia tuomioistuinten ehdottaa osapuolille sovittelumenettelyä, niitä siihen kuitenkaan pakottamatta.

Sovittelulla aikaansaatujen sopimusten täytäntöönpano

Vaikka sovittelulla aikaansaatuja sopimuksia noudatetaan yleensä vapaaehtoisesti, direktiivillä halutaan varmistaa, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön menettelyn, jolla sovittelulla aikaansaatu sopimus voidaan osapuolten pyynnöstä vahvistaa tuomioistuimen tai jonkin viranomaisen antamalla tuomiolla, päätöksellä tai virallisella asiakirjalla.

Tämä menettely mahdollistaa sovittelulla aikaansaatujen sopimusten vastavuoroisen tunnustamisen ja täytäntöönpanon kaikkialla EU:ssa oikeudellisten päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa säädetyin edellytyksin.

Vanhentumisajan keskeyttäminen

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, ettei määrä- tai vanhentumisaikojen umpeutuminen estä osapuolia panemasta sovittelun pohjalta vireille oikeudenkäyntiä tai välimiesmenettelyä.

Sovittelun luottamuksellisuuden ja laadun varmistaminen

Sovittelijat tai sovittelumenettelyyn osallistuvat henkilöt eivät ole velvollisia todistamaan oikeudenkäynnissä sovittelumenettelyn yhteydessä esiin tulleista seikoista, paitsi

  • jos tämä on tarpeen yleiseen järjestykseen liittyvistä pakottavista syistä muun muassa henkilön ruumiillisen koskemattomuuden loukkaamisen estämiseksi
  • jos sovittelulla aikaansaadun sopimuksen sisällön julkituominen on tarpeen sopimuksen toteuttamiseksi tai täytäntöön panemiseksi.

Jäsenvaltioiden on myös tuettava sovittelijoiden koulutusta sekä alan vapaaehtoisten menettelysääntöjen laatimista ja soveltamista.

Taustaa

Direktiivi on jatkoa vaihtoehtoisista riidanratkaisumenetelmistä vuonna 2002 julkaistulle vihreälle kirjalle ja lokakuussa vuonna 2004 laadituille sovittelijoiden menettelysäännöille .

Keskeiset termit
  • Sovittelu: menettely, jossa riidan osapuolet pyrkivät itse vapaaehtoisesti ratkaisemaan riitansa sovinnollisesti sovittelijan avustuksella.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Direktiivi 2008/52/EY

12.6.2008

21.5.2011 (10 artikla: 21.11.2010)

EUVL L 136, 24.5.2008

Viimeisin päivitys 05.12.2011

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun