RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Alternativ konfliktløsning: mægling

Direktivet skal gøre det lettere at benytte mægling til at løse konflikter på tværs af grænserne på det civil- og handelsretlige område.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område.

RESUMÉ

Med dette direktiv opfordrer Den Europæiske Union (EU) til mindelig løsning af tvister, især gennem brug af mægling *.

Direktivet finder anvendelse på tvister på tværs af grænserne på det civil- og handelsretlige område, med undtagelse af spørgsmål vedrørende skat, told eller administrative anliggender, og på statens ansvar for handlinger og undladelser under udøvelse af statsmagten. Direktivet finder ikke anvendelse i Danmark.

Direktivet fastsætter således, at medlemsstaterne bemyndiger domstolene til at opfordre parterne til at anvende mægling, uden at brugen af mægling dog gøres obligatorisk.

Fuldbyrdelse af aftaler, der er indgået takket være mægling

Selv om der generelt er større vilje til frivilligt at opfylde mæglingsaftaler, fastsættes det i direktivet, at alle medlemsstater skal indføre en procedure, hvorved en indgået aftale efter anmodning fra de berørte parter kan bekræftes af en domstol eller en offentlig myndighed ved en dom, en afgørelse eller et bekræftet dokument.

En sådan procedure sikrer, at en mæglingsaftale kan anerkendes og fuldbyrdes i hele EU på samme vilkår, som gælder for anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område og på området for ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar.

Afbrydelse af forældelsesfristen

Medlemsstaterne skal sørge for, at parter i en mægling ikke hindres i at anlægge sag eller benytte voldgift efter mæglingen, fordi en forældelsesfrist er udløbet.

Mæglingen skal være fortrolig og af høj kvalitet

Hverken mægleren eller andre personer, der er involveret i mæglingen, må benytte oplysninger, som de har fået som led i en mægling, som bevis i en retssag. Dette er kun tilladt:

  • hvis det er begrundet i beskyttelsesværdige hensyn, også kaldet "ordre public-hensyn", f.eks. for at sikre beskyttelsen af en persons fysiske integritet
  • hvis fremlæggelsen af indholdet af den aftale, der er resultatet af mæglingen, er nødvendig for gennemførelsen eller fuldbyrdelsen af aftalen.

Medlemsstaterne skal også opfordre til, at der uddannes mæglere og udarbejdes og anvendes frivillige adfærdskodekser for professionen.

Kontekst

Dette direktiv er en opfølgning på grønbogen fra 2002 om alternativ konfliktløsning og på adfærdskodeksen for mæglere fra oktober 2004.

Dokumentets nøglebegreber
  • Mægling: proces, hvorved parterne i en tvist selv forsøger på frivillig basis at nå frem til en aftale om bilæggelse af deres tvist med bistand fra en mægler.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2008/52/EF

12.6.2008

21.5.2011 (artikel 10: 21.11.2010)

EUT L 136 af 24.5.2008

Seneste ajourføring: 05.12.2011

Se endvidere

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top