RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Alternativní řešení sporů: mediace

Tato směrnice podporuje mediaci jako způsob řešení přeshraničních sporů v občanských a obchodních věcech.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

PŘEHLED

Prostřednictvím této směrnice má Evropská unie (EU) v úmyslu podporovat přátelské urovnání sporů zejména prostřednictvím využívání mediace *.

Směrnice se vztahuje na přeshraniční spory v občanských a obchodních věcech, vyjma sporů v daňových, celních a správních věcech a odpovědnosti státu za jednání a opominutí při výkonu státní moci. Směrnice se nevztahuje na Dánsko.

Směrnice podporuje soudy členských států v tom, aby stranám navrhovaly použití této metody.

Výkon dohod dosažených díky mediaci

I když budou dohody dosažené prostřednictvím mediace pravděpodobně vykonány dobrovolně, směrnice zajišťuje, aby všechny členské státy stanovily postup, jímž může být dohoda na žádost účastnících se stran potvrzena rozsudkem, rozhodnutím nebo úřední listinou soudu nebo jiného veřejného orgánu.

Tento postup umožňuje vzájemné uznání a vykonání dohod vyplývajících z mediace v celé EU za stejných podmínek stanovených pro uznání a vykonání soudních rozhodnutí v civilních a obchodních věcech a ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti.

Pozastavení promlčecích a prekluzních dob

Členské státy zajistí, aby stranám, jež si ve snaze o urovnání sporu zvolí mediaci, nebránilo v pozdějším zahájení soudních či rozhodčích řízení ve stejné věci uplynutí promlčecí nebo prekluzivní doby během mediačního řízení.

Zajištění důvěrnosti a kvality mediace

Ani mediátor ani jiná osoba účastnící se řízení mediace nesmí v rámci soudního řízení předkládat důkazy týkající se informací získaných během mediace. To je přípustné pouze v případě, kdy:

  • je to nutné z naléhavých důvodů veřejného pořádku, zejména z důvodu zajištění tělesné integrity osoby atd.;
  • je zpřístupnění obsahu dohody vyplývající z mediace nutné k provedení nebo výkonu dané dohody.

Členské státy musí rovněž podporovat vzdělávání mediátorů a dobrovolné vypracovávání a používání profesních etických kodexů.

Kontext

Tato směrnice navazuje na zelenou knihu z roku 2002 (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) o alternativních způsobech řešení sporů a na Evropský kodex chování pro zprostředkovatele vydaný v říjnu 2004.

Klíčové pojmy aktu
  • Mediace: proces, během něhož se samy sporné strany dobrovolně snaží dosáhnout dohody vedoucí k vyřešení sporu za pomoci mediátora – zprostředkovatele.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 2008/52/ES

12. 6. 2008

21. 5. 2011 (čl. 10: 21. 11. 2010)

Úř. věst. L 136 ze dne 24. 5. 2008

Poslední aktualizace: 05.12.2011

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky