RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych

Rozporządzenie ustanawia europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych. Dzięki ustanowieniu minimalnych norm wprowadzony instrument prawny zapewnia swobodny przepływ w obrębie Unii Europejskiej (UE) orzeczeń, dokumentów ugody sądowej czy dokumentów urzędowych dotyczących roszczeń bezspornych.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 805/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Rozporządzenie ustanawia europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń, które nie są kwestionowane przez dłużników. Europejski tytuł egzekucyjny jest potwierdzeniem, dzięki któremu orzeczenia, ugody sądowe oraz dokumenty urzędowe dotyczące roszczeń bezspornych są automatycznie uznanie i wykonanie w innym państwie członkowskim bez wszczynania postępowań pośrednich.

Zakres stosowania

Rozporządzenie ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych. Nie obejmuje spraw fiskalnych, celnych ani administracyjnych. Swoim zastosowaniem obejmuje wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Danii.

Roszczenie uznaje się za bezsporne, jeżeli:

  • dłużnik wyraźnie zgodził się co do niego poprzez uznanie lub w drodze ugody zatwierdzonej przez sąd lub zawartej przed sądem w toku postępowania sądowego lub
  • dłużnik nigdy nie wniósł sprzeciwu w toku postępowania sądowego lub
  • dłużnik nie stawił się ani nie był reprezentowany na rozprawie sądowej dotyczącej tego roszczenia, po początkowym zakwestionowaniu roszczenia w toku postępowania sadowego lub
  • dłużnik wyraźnie je uznał w dokumencie urzędowym.

Europejski tytuł egzekucyjny

Decyzja w sprawie roszczeń bezspornych jest poświadczana jako europejski tytuł wykonawczy przez państwo członkowskie, które wydało orzeczenie (państwo członkowskie pochodzenia). Poświadczenie wykonywane jest poprzez przyznanie standardowego formularza. Zdarza się, że odnosi się ono jedynie do części orzeczenia. W takim przypadku mówi się o częściowym europejskim tytule egzekucyjnym.

Standardy minimalne

Aby orzeczenie dotyczące roszczeń bezspornych mogło zostać poświadczone jako europejski tytuł egzekucyjny, procedura sądowa w państwie członkowskim pochodzenia musi spełniać pewne warunki postępowania.

Tym samym, dozwolone są jedynie metody doręczenia i powiadomienia wymienione w rozporządzeniu, aby wyrok został poświadczony jako europejski tytuł egzekucyjny.

Ponadto dokument wszczynający postępowanie musi precyzyjnie wskazywać informacje dotyczące:

  • roszczenia (dane osobowe stron, kwota roszczenia, odsetki od roszczenia oraz okres, za jaki są żądane itp.),
  • wymagania proceduralne dla zakwestionowania roszczenia (termin, w jakim można zakwestionować roszczenie, konsekwencje braku sprzeciwu itp.).

Państwo członkowskie pochodzenia jest zobowiązane przewidzieć prawo do powtórnego rozpatrzenia orzeczenia w wyjątkowych przypadkach.

Wykonanie

W postępowaniu stosuje się przepisy prawa państwa członkowskiego, w którym przeprowadza się wykonanie orzeczenia (państwo członkowskie wykonania). Wierzyciel zobowiązany jest przedstawić właściwym organom egzekucyjnym następujące dokumenty:

  • odpis orzeczenia,
  • odpis zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego,
  • w razie potrzeby, transkrypcję zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego lub jego tłumaczenie na język urzędowy państwa członkowskiego wykonania bądź też na jakikolwiek inny język wskazany przez państwo członkowskie wykonania, które może go zaakceptować.

Wierzyciel nie jest zobowiązany do składania żadnego zabezpieczenia lub kaucji z tego tytułu, że jest cudzoziemcem lub nie posiada miejsca zamieszkania w państwie członkowskim wykonania.

Sąd właściwy w państwie członkowskim wykonania może, pod pewnymi warunkami, odmówić wykonania, jeżeli orzeczenia nie da się pogodzić z wcześniejszym orzeczeniem wydanym w jakimkolwiek państwie członkowskim bądź państwie trzecim. W wyjątkowych okolicznościach postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone lub ograniczone.

Przepisy ogólne i końcowe

W celu ułatwienia dostępu do procedur egzekucyjnych państwa członkowskie współpracują ze sobą, aby zapewnić ogółowi społeczeństwa oraz środowiskom zawodowym konieczne informacje w szczególności za pośrednictwem europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Wierzyciel ma prawo wystąpić o uznanie oraz wykonanie orzeczenia na podstawie rozporządzenia Bruksela I. Ponadto rozporządzenie nie wpływa na zastosowanie rozporządzenia dotyczącego doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 805/2004

21.1.2005

Dz.U. L 143 z 30.4.2004

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 1869/2005

24.11.2005

Dz.U. L 300 z 17.11.2005

Ostatnia aktualizacja: 01.12.2011

Zobacz także

  • Strona Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości: uznawanie i wykonywanie orzeczeń (EN)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony