RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen

Deze verordening voert een Europese executoriale titel in voor niet-betwiste schuldvorderingen. Dit instrument verzekert door het vaststellen van minimumnormen het vrije verkeer binnen de Europese Unie van beslissingen, gerechtelijke schikkingen en authentieke akten in verband met niet-betwiste schuldvorderingen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

De verordening voert een Europese executoriale titel in voor schuldvorderingen die niet worden betwist door de schuldenaars. De Europese executoriale titel is een certificaat waarmee beslissingen, gerechtelijke schikkingen en authentieke akten inzake niet-betwiste schuldvorderingen automatisch in een andere lidstaat kunnen worden erkend en uitgevoerd, zonder intermediaire procedure.

Toepassingsgebied

De verordening geldt in burgerlijke en handelszaken. Zij heeft met name geen betrekking op fiscale zaken, douanezaken of administratiefrechtelijke zaken. De verordening is op Denemarken na in alle lidstaten van toepassing.

Een schuldvordering wordt als niet-betwist beschouwd wanneer:

  • de schuldenaar ze uitdrukkelijk heeft erkend door ze te aanvaarden of door middel van een schikking die door een gerecht is goedgekeurd of die in de loop van een gerechtelijke procedure voor een gerecht is getroffen; of
  • de schuldenaar zich tijdens de gerechtelijke procedure nooit tegen de schuldvordering heeft verweerd; of
  • de schuldenaar tijdens de terechtzitting over de schuldvordering niet is verschenen of was vertegenwoordigd, nadat hij die schuldvordering in de loop van de procedure aanvankelijk had betwist; of
  • de schuldenaar de schuldvordering bij authentieke akte uitdrukkelijk heeft erkend.

Europese executoriale titel

Een beslissing inzake een niet-betwiste schuldvordering wordt als Europese executoriale titel gewaarmerkt door de lidstaat die de beslissing heeft genomen (de lidstaat van oorsprong). De waarmerking gebeurt door de afgifte van een standaardformulier. Het is mogelijk dat deze slechts op een deel van de beslissing betrekking heeft; in dat geval wordt van een “gedeeltelijke executoriale titel” gesproken.

Minimumnormen

Opdat de beslissing inzake een niet-betwiste schuldvordering als executoriale titel gewaarmerkt kan worden, moet de gerechtelijke procedure in de lidstaat van oorsprong aan bepaalde vereisten voldoen.

Zo zijn alleen de methoden van betekening of kennisgeving die in de verordening worden opgesomd toegelaten, wil de beslissing als Europese executoriale titel worden gewaarmerkt.

Verder moet het stuk dat het geding inleidt nauwkeurige informatie bevatten betreffende:

  • de schuldvordering (de persoonsgegevens van de partijen, het bedrag van de schuldvordering, of er rente is verschuldigd en zo ja over welke termijn rente wordt gevorderd, enz.);
  • de procedure om de schuldvordering te betwisten (uiterste termijn voor de betwisting, gevolgen van ontstentenis van betwisting, enz.).

De lidstaat van oorsprong is tenslotte verplicht om in uitzonderlijke gevallen een recht van heronderzoek van de beslissing te voorzien.

Tenuitvoerlegging

Op de tenuitvoerleggingsprocedure is het recht van toepassing van de lidstaat waar de uitvoering van de beslissing wordt gevraagd (de lidstaat van tenuitvoerlegging). De schuldeiser moet de bevoegde tenuitvoerleggingsautoriteiten de volgende stukken verstrekken:

  • een exemplaar van de beslissing;
  • een exemplaar van het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel;
  • indien nodig, een transcriptie van het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel, of een vertaling ervan in de officiële taal van de lidstaat van tenuitvoerlegging, of in een andere taal die deze lidstaat hiervoor aanvaardt.

De partij die om de tenuitvoerlegging verzoekt, mag niet om een zekerheid, borg of pand worden gevraagd op grond van het feit dat hij een onderdaan van een derde land is of zijn woon- of verblijfplaats niet in de lidstaat van tenuitvoerlegging heeft.

Het bevoegde gerecht in de lidstaat van tenuitvoerlegging kan onder bepaalde voorwaarden de tenuitvoerlegging weigeren indien de beslissing onverenigbaar is met een eerdere beslissing uit een van de lidstaten of een derde land. In bepaalde gevallen kan het de tenuitvoerlegging ook opschorten of beperken.

Algemene bepalingen en slotbepalingen

Teneinde de tenuitvoerleggingsprocedures gemakkelijk toegankelijk te maken, verbinden de lidstaten zich ertoe om alle benodigde informatie aan het grote publiek en de beroepsmatig betrokkenen te verstrekken, in het bijzonder in het kader van het Europese justitiële netwerk in burgerlijke en handelszaken.

Niets weerhoudt de schuldeiser ervan om de erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing te verzoeken overeenkomstig verordening “Brussel I”. Verder belet de verordening de toepassing niet van de verordening inzake betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Verordening (EG) nr. 805/2004

21.1.2005

PBL 143 van 30.4.2004

Wijzigingsbesluit(en)InwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Verordening (EG) nr. 1869/2005

24.11.2005

PB L 300 van 17.11.2005

Laatste wijziging: 01.12.2011

Zie ook

  • Website van het Directoraat-generaal Justitie: erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen (EN)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven