RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος για τις μη αμφισβητούμενες αξιώσεις

Ο κανονισμός θεσπίζει έναν ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο για τις μη αμφισβητούμενες αξιώσεις. Χάρη στον καθορισμό ελάχιστων κανόνων, το μέσο αυτό εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) των αποφάσεων, των δικαστικών συναλλαγών και των αυθεντικών πράξεων που αφορούν τις μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για τις μη αμφισβητούμενες αξιώσεις [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

O κανονισμός θεσπίζει ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο για τις μη αμφισβητούμενες από τους οφειλέτες τους αξιώσεις. Ο ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει στις αποφάσεις, τις δικαστικές συναλλαγές και τις αυθεντικές πράξεις που αφορούν μη αμφισβητούμενες αξιώσεις να αναγνωρίζονται και να εκτελούνται αυτόματα σε άλλο κράτος μέλος χωρίς ενδιάμεση διαδικασία.

Πεδίο εφαρμογής

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Δεν καλύπτει ιδίως τις φορολογικές, τελωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις. Εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη με εξαίρεση τη Δανία.

Μια αξίωση θεωρείται μη αμφισβητούμενη όταν:

  • την έχει αναγνωρίσει ρητά ο οφειλέτης, μέσω αποδοχής της αξίωσης ή μέσω συμβιβασμού που επικυρώθηκε από δικαστήριο ή καταρτίσθηκε ενώπιον δικαστηρίου κατά τη διάρκεια διαδικασίας· ή
  • ο οφειλέτης ουδέποτε αντιτάχθηκε προς αυτήν κατά τη διάρκεια διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου· ή
  • ο οφειλέτης δεν παρέστη ή δεν εκπροσωπήθηκε στη σχετική με την εν λόγω αξίωση ακροαματική διαδικασία αφού είχε αντιταχθεί αρχικά στην αξίωση κατά τη διάρκεια διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου· ή
  • ο οφειλέτης την έχει αναγνωρίσει ρητά σε δημόσιο έγγραφο.

Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Η απόφαση σχετικά με μη αμφισβητούμενη αξίωση πιστοποιείται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος από το κράτος μέλος που εξέδωσε την απόφαση (κράτος μέλος προέλευσης). Η πιστοποίηση πραγματοποιείται με την χορήγηση έντυπου υποδείγματος. Ενδέχεται να αφορά ένα μόνο μέρος της απόφασης οπότε μιλούμε για «μερικά εκτελεστό τίτλο».

Ελάχιστοι κανόνες

Προκειμένου να μπορεί απόφαση σχετική με μη αμφισβητούμενη αξίωση να πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος, η δικαστική διαδικασία στο κράτος μέλος προέλευσης πρέπει να πληροί ορισμένους διαδικαστικούς όρους.

Έτσι, επιτρέπονται μόνο οι τρόποι επίδοσης ή κοινοποίησης που απαριθμούνται στον κανονισμό ώστε η απόφαση να μπορεί να πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος.

Εξάλλου, η εισαγωγική πράξη της δίκης πρέπει να αναφέρει με ακρίβεια τις πληροφορίες σχετικά με:

  • την αξίωση (προσωπικά στοιχεία των μερών, ποσό της αξίωσης, ύπαρξη τόκου και για πόσο χρονικό διάστημα κ.λπ.)·
  • τις διαδικαστικές λεπτομέρειες που απαιτούνται για την αμφισβήτηση της αξίωσης (ταχθείσα προθεσμία για την αμφισβήτηση, συνέπειες της απουσίας αμφισβήτησης κ.λπ.).

Τέλος, το κράτος μέλος προέλευσης πρέπει υποχρεωτικά να προβλέπει σε εξαιρετικές περιπτώσεις δικαίωμα επανεξέτασης των αποφάσεων.

Εκτέλεση

Το δίκαιο που εφαρμόζεται στη διαδικασία εκτέλεσης είναι το δίκαιο του κράτους μέλους όπου ζητείται η εκτέλεση της απόφασης (κράτος μέλος εκτέλεσης). Ο πιστωτής πρέπει να παράσχει στις αρχές που έχουν αναλάβει την εκτέλεση:

  • αντίγραφο της απόφασης,
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου,
  • εφόσον απαιτείται, μεταγραφή του πιστοποιητικού του εκτελεστού ευρωπαϊκού τίτλου ή μετάφραση του τίτλου αυτού στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους εκτέλεσης ή σε άλλη γλώσσα που το εν λόγω κράτος αποδέχεται.

Καμία ασφάλεια ή επιπλέον κατάθεση δεν μπορεί να ζητηθεί από τον πιστωτή λόγω της ιδιότητάς του ως υπηκόου τρίτης χώρας ή του γεγονότος ότι δεν έχει την κατοικία ή την έδρα του στο κράτος μέλος εκτέλεσης.

Το αρμόδιο δικαστήριο στο κράτος μέλος εκτέλεσης μπορεί, υπό ορισμένους όρους, να αρνηθεί την εκτέλεση αν η απόφαση δεν συμβιβάζεται με απόφαση που έχει εκδοθεί προηγουμένως σε οποιοδήποτε κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να αναστείλει ή να περιορίσει την εκτέλεση.

Γενικές και τελικές διατάξεις

Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη διαδικασία εκτέλεσης, τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παράσχουν στο ευρύ κοινό και στους ενδιαφερόμενους επαγγελματικούς κύκλους τις απαραίτητες πληροφορίες ιδίως στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Ο πιστωτής παραμένει ελεύθερος να ζητήσει την αναγνώριση και την εκτέλεση απόφασης βάσει του κανονισμού «Βρυξέλλες I». Εξάλλου, ο κανονισμός δεν εμποδίζει την εφαρμογή του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών και εξώδικών πράξεων.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΘέση σε ισχύΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004

21.1.2005

-

ΕΕ L 143 της 30.4.2004

Πράξη (εις) τροποποίησηςΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1869/2005

24.11.2005

-

ΕΕ L 300 της 30.04.2004

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 01.12.2011

βλέπε και

  • τον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης: αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων (EN)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας