RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropský exekuční titul pro nesporné nároky

Nařízení vytváří evropský exekuční titul pro nesporné nároky. Díky stanovení minimálních norem tento nástroj zajišťuje volný pohyb rozhodnutí, soudních smírů a úředních listin týkajících se nesporných nároků v rámci Evropské unie (EU).

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Nařízení vytváří evropský exekuční titul pro nároky, které nejsou napadeny dlužníky. Evropský exekuční titul je potvrzení umožňující, aby rozhodnutí, soudní smíry a úřední listiny týkající se nesporných nároků byly automaticky uznávány a prováděny i v druhém členském státě bez nutnosti zahajovat zprostředkovací řízení.

Oblast působnosti

Nařízení se vztahuje na občanské a obchodní záležitosti. Nevztahuje se na daňové, celní či správní záležitosti. Je platné ve všech členských státech vyjma Dánska.

Nárok je považován za nesporný, pokud:

  • dlužník s ním výslovně souhlasil tím, že jej uznal, nebo prostřednictvím smíru, který schválil soud nebo který byl uzavřen před soudem v průběhu řízení; nebo
  • dlužník proti němu v průběhu soudního řízení nevznesl nikdy žádné námitky; nebo
  • dlužník se neúčastnil soudního jednání, ve kterém se o tomto nároku jednalo, ani nebyl na takovém soudním jednání zastoupen poté, co nejprve vznesl proti nároku v průběhu soudního řízení námitky;
  • dlužník jej výslovně uznal v úřední listině.

Evropský exekuční titul

Rozhodnutí související s nesporným nárokem je potvrzeno jako evropský exekuční titul členského státu, který rozhodnutí vydal (členský stát původu). Potvrzení se vydává pomocí vzorového formuláře. Pokud se jedná pouze o část rozhodnutí, hovoříme o „částečném exekučním titulu“.

Minimální normy

Aby mohlo být rozhodnutí související s nesporným nárokem potvrzeno jako evropský exekuční titul, musí soudní řízení v členském státě původu splňovat určité procesní podmínky.

Aby mohlo být rozhodnutí potvrzeno jako evropský exekuční titul, musí být použity způsoby doručování uvedené v nařízení.

Dokument o zahájení řízení musí být doručen s upřesněním informací týkajících se:

  • nároku (osobní údaje stran, výše nároku, existence úroku, doba trvání atd.);
  • procesních náležitostí vyžadovaných pro napadení nároku (stanovená lhůta pro napadení, důsledky nepodání námitky atd.).

Ve výjimečných případech je členský stát povinen provést přezkum rozhodnutí.

Výkon

Právo platné pro vykonávací řízení je právo členského státu, ve kterém je výkon rozhodnutí požadován (členský stát výkonu). Věřitel musí příslušným donucovacím orgánům poskytnout:

  • kopii rozhodnutí;
  • kopii potvrzení evropského exekučního titulu;
  • v případě potřeby přepis potvrzení evropského exekučního titulu nebo jeho překlad do úředního jazyka členského státu výkonu nebo do jiného jazyka, který členský stát označil za přijatelný.

Věřitel nemusí z toho důvodu, že je cizí státní příslušník nebo že nemá bydliště ani nepobývá v členském státě výkonu, skládat žádnou dodatečnou kauci či vklad.

Příslušný soud členského státu výkonu může za určitých podmínek zamítnout výkon rozhodnutí, pokud je rozhodnutí neslučitelné s rozhodnutím dříve vydaným v kterémkoli členském státě nebo třetí zemi. V určitých případech může výkon rovněž pozastavit či omezit.

Obecná a závěrečná ustanovení

Pro usnadnění přístupu k vykonávacímu řízení se členské státy zavazují poskytnout široké veřejnosti a odborným kruhům nezbytné informace, zejména v rámci evropské justiční sítě v občanských a obchodních věcech.

Věřitel může o uznání a výkon rozhodnutí žádat na základě nařízení „Brusel I“. Nařízení nebrání použití nařízení o způsobu doručování soudních a mimosoudních písemností.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 805/2004

21. 1. 2005

Úř. věst. L 143 ze dne 30. 4. 2004

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 1869/2005

24. 11. 2005

Úř. věst. L 300 ze dne 17. 11. 2005

Poslední aktualizace: 01.12.2011

Viz také

  • Internetová stránka Generálního ředitelství Spravedlnost uznání a výkon rozhodnutí (EN)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky