RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Przeprowadzanie dowodów w sprawach cywilnych i handlowych

Celem niniejszego rozporządzenia jest poprawa, uproszczenie i przyspieszenie współpracy między państwami członkowskimi przy przeprowadzaniu dowodów w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i handlowych.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

STRESZCZENIE

Rozporządzenie ułatwia przeprowadzenie dowodów w innych państwach członkowskich. Ma ona zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych, gdy sąd państwa członkowskiego składa wniosek:

 • do sądu innego państwa członkowskiego w celu przeprowadzenia dowodów,
 • o samodzielne przeprowadzenie dowodów w innych państwach członkowskich.

Wniosek musi mieć na celu przeprowadzenie dowodów do wykorzystania w postępowaniu sądowym toczącym się lub przyszłym.

Rozporządzenie nie dotyczy Danii.

Bezpośrednie przekazywanie wniosków między sądami

Państwa członkowskie sporządzają wykaz sądów właściwych do przeprowadzania dowodów i określają ich właściwości miejscowe i/lub szczególne. Wnioski są składane bezpośrednio przez sąd, przed którym toczy się lub będzie się toczyć postępowanie („sąd wzywający”) w sądzie państwa członkowskiego mającym przeprowadzić dowody („sąd wezwany”).

Każde państwo członkowskie wyznacza jednostkę centralną. Jednostka centralna jest odpowiedzialna za:

 • dostarczanie informacji sądom,
 • rozwiązanie ewentualnych problemów dotyczących przekazywania,
 • w wyjątkowych przypadkach, przesyłanie wniosku do właściwego sądu na żądanie sądu wzywającego.

Forma i treść wniosku

Wniosek musi być sporządzony przy wykorzystaniu wzorów formularzy przewidzianych w rozporządzeniu i musi zawierać informacje takie jak nazwiska i adresy stron, rodzaj i przedmiot sprawy, opis dowodów, które mają być przeprowadzone itp.

Rozporządzenie przewiduje, że wniosek należy sporządzić w języku urzędowym sądu wezwanego lub w innym języku wskazanym przez państwo członkowskie.

Wykonanie

Wykonanie wniosku przebiega zgodnie z prawem krajowym wezwanego państwa członkowskiego. Wniosek musi być wykonany najpóźniej w ciągu 90 dni od jego otrzymania.

Odmowy wykonania wniosku można udzielić wyłącznie w następujących przypadkach:

 • wniosek wykracza poza zakres zastosowania rozporządzenia (np. dotyczy postępowania karnego, a nie postępowania w sprawie cywilnej lub handlowej),
 • wykonanie wniosku nie podlega władzy sądowniczej,
 • wniosek jest niekompletny,
 • osoba będąca przedmiotem wniosku o przesłuchanie powołuje się na zwolnienie lub zakaz składania zeznań,
 • nie został złożony depozyt ani wpłacona zaliczka na poczet kosztów związanych z powołaniem biegłego.

W przypadku odmowy wykonania wniosku sąd wezwany powiadamia o tym sąd wzywający w ciągu 60 dni od otrzymania wniosku.

Jeżeli jest to zgodne z prawem krajowym państwa członkowskiego sądu wzywającego, przedstawiciele sądu wzywającego mają prawo być obecni przy przeprowadzaniu dowodu przez sąd wezwany. To samo dotyczy stron oraz – tam gdzie ma to zastosowanie – ich przedstawicieli.

Rozporządzenie nie zabrania zawierania lub utrzymywania w mocy przez dwa lub więcej państw członkowskich umów mających na celu przyspieszenie lub uproszczenie procesu rozpatrywania wniosków o przeprowadzanie dowodów.

ODNIESIENIA

AKTWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

1.7.2001

Dz.U. L 174 z 27.6.2001

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 5 grudnia 2007 r. na temat stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy pomiędzy sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych [COM(2007) 769 – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].
Zdaniem Komisji, dwa główne cele rozporządzenia (uproszczenie współpracy między państwami członkowskimi i przyspieszenie postępowania dowodowego) zostały osiągnięte w sposób zadowalający. Konieczne jest jednak podjęcie pewnych środków w celu poprawy funkcjonowania rozporządzenia, w szczególności takich jak:

 • podniesienie poziomu wiedzy o rozporządzeniu wśród zawodów prawniczych,
 • przedsięwzięcie niezbędnych środków mających na celu przestrzeganie 90-dniowego terminu wykonywania wniosków,
 • bardziej intensywne wykorzystywanie nowych technologii, w tym wideokonferencji.
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2011

Zobacz także

 • Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Wymiaru Sprawiedliwości – Przeprowadzanie dowodów (EN)
 • Europejski atlas sądowniczy – Przeprowadzanie dowodów
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony